Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Financiële verordening gemeente Staphorst 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening gemeente Staphorst 2017
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Staphorst 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201701-01-2017Nieuwe regeling

04-07-2017

gmb-2017-130181

17-11887

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening gemeente Staphorst 2017

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • b.

  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

inkomsten: totaal van de baten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves.

 • c.

  netto schuld per inwoner: bruto schuld minus de omvang van de geldelijke bezittingen gedeeld door het aantal inwoners op 31 december van het begrotingsjaar. Onder bruto schuld wordt verstaan het totaal van langlopende leningen, kortlopende schulden, crediteurenvorderingen en overlopende passiva. Onder geldelijke bezittingen wordt verstaan het totaal van leningen aan deelnemingen, leningen aan overige verbonden partijen, leningen aan derden, langlopende uitzettingen, kortlopende uitzettingen, debiteurenvorderingen, liquide middelen en overlopende activa.

 • d.

  onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting: verschil tussen de opbrengst onroerende zaakbelasting bij de tarieven die minimaal nodig zijn voor toegang tot de procedure van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet en de (geraamde) opbrengst onroerende zaakbelasting.

 • e.

  overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

 • 1.

  De raad kan bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vaststellen.

 • 2.

  De raad kan bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de taakvelden per programma vaststellen.

 • 3.

  De raad kan op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vaststellen. Het voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

 • 4.

  De raad kan bij aanvang van iedere raadsperiode bepalen over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen van de begroting en de jaarstukken kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma’s, de baten en lasten per taakveld weer gegeven.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt per taakveld van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.

Artikel 4. Kaders begroting

 • 1.

  Het college biedt de raad een voorstel aan voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming voor het beleid en de financiële kaders.

 • 2.

  In de begroting wordt een post onvoorzien van € 2 per inwoner (afgerond op € 1.000) opgenomen.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per taakveld.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling worden tegelijk door de raad de nieuwe investeringskredieten geautoriseerd.

 • 3.

  Bij de behandeling van de tussenrapportage in de raad bedoeld in artikel 6, lid 1, doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten van een taakveld wanneer de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden of de baten van een taakveld de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. Zie art. 6 lid 2 sub c.

 • 4.

  Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting door de raad is geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel tot het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor. In geval van investeringen met een meerjarig karakter doet het college indien nodig ook bij iedere begroting op grond van geactualiseerde ramingen voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten.

 • 5.

  Bij netto investeringen groter dan € 2,5 milj. informeert het college de raad in het voorstel over het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage en permanente informatie

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van 1 tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 5 maanden en de verwachting over de volgende 7 maanden van het lopende boekjaar. Hierin is opgenomen:

informatie over de uitvoering van het beleid;

informatie voortgang beschikbaar gestelde kredieten;

 • a.

  voorstel voor het lopende begrotingsjaar om de begroting aan te passen: zie art. 4 lid 3;

 • b.

  ontwikkelingen binnen de paragrafen;

 • c.

  de realisatie en ontwikkeling van de grondexploitaties.

  • 2.

   In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden groter dan € 25.000 toegelicht.

  • 3.

   Het college informeert de raad in de tussentijdse rapportage over de uitkomsten van de concept-begroting komend jaar. Hierin is opgenomen:

 • a.

  de baten en de lasten per programma uitgesplitst naar taakvelden komend begrotingsjaar;

 • b.

  het verwachte resultaat komend begrotingsjaar en meerjarenraming;

 • c.

  het concept-dekkingsplan komend begrotingsjaar en meerjarenraming;

 • d.

  reactie college op inbreng raad van nieuwe aandachtspunten;

 • e.

  concept-lijst van investeringen begrotingsjaar en meerjarenraming;

 • f.

  ontwikkelingen binnen de paragrafen;

 • g.

  uitkomst meicirculaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

  • 4.

   Het college draagt er zorg voor dat de raad op digitale wijze permanent beleids- en financiële informatie kan verkrijgen over de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar.

Artikel 7. Vervallen Artikel 8. EMU-saldo

Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Het college biedt de raad in het derde jaar van een raadsperiode een nota waardering & afschrijving aan. Deze nota wordt, met inachtneming van het BBV opgesteld, door de raad vastgesteld en behandeld:

  • a.

   het afschrijvingsbeleid;

  • b.

   de methodiek;

  • c.

   de termijnen.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3.

  Een saldo voor agio of disagio wordt in een jaar afgeschreven.

Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen

 • 1.

  Voor de vorderingen op verbonden partijen, derden en bijstandsverstrekking wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.

 • 2.

  Voor openstaande vorderingen betreffende:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen;

  • b.

   hondenbelasting;

  • c.

   rioolheffing;

  • d.

   afvalstoffenheffingen;

  • e.

   retributies.

   wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van de helft van de aan het einde van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de voorziening betrekking heeft.

Artikel 11. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  In de beleidsbegroting, de financiële begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vindt geen toerekening van rente over de reserves en voorzieningen aan de taakvelden plaats.

 • 2.

  Het college biedt de raad in het eerste jaar van een raadsperiode een nota reserves & voorzieningen aan. Deze nota wordt door de raad vastgesteld en behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding van voorzieningen.

 • 3.

  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

  • a.

   het specifieke doel van de reserve;

  • b.

   de voeding van de reserve.

 • 4.

  Als een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

Artikel 12. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en dienstendie worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.

 • 2.

  Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa. Voor de rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij ook de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid betrokken.

 • 3.

  Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden bekostigd met een specifieke uitkering of subsidie, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en in de desbetreffende verantwoordingen over de besteding toegerekend aan die activiteiten.

 • 4.

  Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.

 • 5.

  Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, voor zover dat niet activiteiten als bedoeld in het derde en vierde lid betreffen, wordt uitgegaan van de methode op basis van de omvang van de taakvelden.

  Daarbij worden de kosten inzameling huishoudelijk afval door derden buiten de berekening gehouden omdat het gewicht van deze kosten de uitkomst bij dit onderdeel onevenredig beïnvloedt. In formulevorm: opslag taakveld = (omvang taakveld / omvang alle taakvelden) x overhead.

  Gerekend wordt met een opslagpercentage. Definitie: overhead / (totale lasten taakvelden excl. overhead + kosten derden inzameling huishoudelijk afval) = opslagpercentage.

 • 6.

  Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijn de activa, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en kredieten. De uitkomst van dit percentage van de omslagrente wordt op een half procent afgerond.

 • 7.

  In afwijking van het zesde lid wordt bij een verstrekte lening voor de bepaling van de rentekosten van de inzet van vreemd vermogen in de kostprijs uitgegaan van de rente van de lening die voor de financiering van de verstrekte lening is aangetrokken. Deze rente wordt verhoogd met een opslag voor het debiteurenrisico.

 • 8.

  In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten en grondexploitaties alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de kostprijs toegerekend. Bij projectfinanciering worden dan de werkelijke rentekosten toegerekend. In andere gevallen wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de portefeuille leningen.

Artikel 13. Prijzen economische activiteiten

 • 1.

  Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of de garantie wordt gemotiveerd.

 • 3.

  Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.

 • 4.

  Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van:

  • a.

   leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;

  • b.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;

  • c.

   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;

  • d.

   een bevoordeling van sociale werkplaatsen;

  • e.

   een bevoordeling van onderwijsinstellingen;

  • f.

   een bevoordeling van publieke media-instellingen; en

  • g.

   een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten en heffingen

Het college voorziet de raad jaarlijks van een voorstel ter vaststelling van de verordeningen op heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en/of retributies. Wanneer een verordening niet wijzigt kan een voorstel achterwege blijven.

Artikel 15. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college biedt de raad in het vierde jaar van een raadsperiode een nota treasury aan. In deze nota is opgenomen de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie. De nota wordt door de raad vastgesteld en behandeld.

 • 2.

  Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht:

  • a.

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden ten minste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en

  • b.

   er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.

 • 3.

  Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden.

Hoofdstuk 4. Paragrafen en kaderstelling

Artikel 16. Lokale heffingen

Het college biedt in het derde jaar van een raadsperiode een nota lokale heffingenaan ter vaststelling door de raad. Deze nota behandelt in ieder geval:

de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen;

de kostendekkendheid van de heffingen;

de druk van de lokale belastingen en heffingen;

het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid;

de verordeningen met de bijbehorende vaststellingsdata waarin de heffing en tarieven, zijn vastgelegd.

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf lokale heffingen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

 • a.

  de berekening van het rentepercentage voor de rentevergoeding over de reserves en de voorzieningen voor het bepalen van de kostprijzen, bedoeld in artikel 12, achtste en negende lid;

 • b.

  de berekening van het rentepercentage voor de omslagrente voor het bepalen van de kostprijzen, bedoeld in artikel 12, zevende lid;

 • c.

  de kostentoerekening van de geraamde rentekosten en de geraamde overheadkosten aan de rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Financiering

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

Artikel 18. Weerstandsvermogen & risicobeheersing

 • 1.

  Het college biedt in het derde jaar van een raadsperiode de raad een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing ter vaststelling aan. In deze nota wordt ingegaan op:

  • a.

   het risicomanagement en

  • b.

   het beleid omtrent de weerstandscapaciteit.

 • 2.

  In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

  • a.

   de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner;

  • b.

   het saldo van de baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves als percentage van de inkomsten;

  • c.

   de onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting als percentage van de inkomsten.

 • 3.

  Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt aan de hand van het houdbaarheidstekort beoordeeld of de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.

Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen minimaal de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

 • 2.

  De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:

  • a.

   wegen;

  • b.

   riolering en waterbeheer;

  • c.

   water;

  • d.

   groen;

  • e.

   gebouwen.

 • 3.

  Het college biedt de raad in het vierde jaar van een raadsperiode een onderhoudsplan openbaar groen ter vaststelling aan. Het onderhoudsplan openbaar groen geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het openbaar groen. De raad stelt het plan vast.

 • 4.

  Het college biedt de raad in het vierde jaar van een raadsperiode een onderhoudsplan wegen aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhouden de kosten van het onderhoud voor de wegen. De raad stelt het plan vast.

 • 5.

  Het college biedt de raad in het vierde jaar van een raadsperiode een rioleringsplan aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. In hetzelfde rioleringsplan wordt uitvoering gegeven aan de invulling van de zorgplicht van de wettelijk opgedragen gemeentelijke watertaken. De raad stelt het plan vast.

 • 6.

  Het college biedt de raad in het derde jaar van een raadsperiode een onderhoudsplan gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan alle gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast.

Artikel 20. Bedrijfsvoering

Het college biedt de raad in het tweede jaar van een raadsperiode de raad een nota bedrijfsvoering ter vaststelling aan. In de nota wordt speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners van de gemeente.

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;

de kosten van inhuur derden;

de huisvestingskosten;

de automatiseringskosten.

Artikel 21. Verbonden partijen

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen minimaal de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

 • 2.

  Het college biedt in het tweede jaar van een raadsperiode een nota verbonden partijen aan ter behandeling en vaststelling door de raad.

Artikel 22. Grondbeleid

 • 1.

  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college minimaal de verplichte onderdelen op grond van artikel van 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

 • 2.

  Het college biedt de raad in het vierde bestuursjaar een nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan:

  • a.

   de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

  • b.

   te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

  • c.

   het verloop van de grondvoorraad;

  • d.

   de uitgangspunten voor de verkoopprijzen van gronden.

Artikel 23. Verstrekking subsidies

 • 1.

  Het college biedt tenminste in het tweede jaar van een raadsperiode een nota verstrekking gemeentelijke subsidies ter vaststelling aan.

 • 2.

  De nota bevat het kader voor de verstrekking van gemeentelijke subsidies en een overzicht van de toegekende gemeentelijke subsidies.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 24. Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva en vlottende passiva het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • c.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • d.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

 • e.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 25. Financiële organisatie

Het college draagt zorgt voor:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • e.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden;

 • f.

  het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en

 • g.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen

opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

Artikel 26. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen ten minste eenmaal in de 4 jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Artikel 27. Aanbesteding en inkoop

De raad draagt zorg voor en legt vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van leveringen, werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de relevante Nationale en Europese wetgeving.

Artikel 28. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

De raad en het college kunnen één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het financieel beleid, het financieel beheer of de inrichting van de financiële organisatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 29. Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Financiële Verordening gemeente Staphorst 2009, vastgesteld d.d. 27 oktober 2009 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar (2016) voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

 • 2.

  Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor 1 januari 2017 zijn gedaan, blijft de Financiële Verordening gemeente Staphorst 2009 van toepassing zoals deze gold op de dag voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 30. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste datum na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Staphorst 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 4 juli 2017

T.C. Segers, voorzitter.

L. Roest-Jonkers, griffier.