Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201905-12-2019Wijziging Tarieventabel

09-07-2019

gmb-2019-177250

19-13829
25-01-201918-07-2019Wijziging Tarieventabel leges, titel 1, hoofdstuk 2

15-01-2019

gmb-2019-17320

18 - 13295
01-01-201925-01-2019Wijziging tarieventabel titel 2, hoofdstuk 3 en titel 2 hoofdstuk 9

11-12-2018

gmb-2018-283461

18 - 13207
13-12-201801-01-2019Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-259141

18 - 13095

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gelezen het voorstel van het college van 9 oktober 2018;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  APV: de actuele Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Staphorst;

 • -

  BRP: Gemeentelijke Basisadministratie Personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

   één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges zijn verschuldigd voor:

 • 1.

  mondeling verstrekte inlichtingen, tenzij dit in artikel 1 uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  stukken, door ambtenaren benodigd tot het verkrijgen van pensioen en stukken, benodigd tot het verkrijgen van weduwen- en wezenpensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen;

 • 4.

  stukken, welke ingevolge het Ambtenarenreglement kosteloos worden afgegeven;

 • 5.

  kwitanties van geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 6.

  bewijzen van onvermogen.

 • 7.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

 • 3.

  Het college stelt de modellen van de onder 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het tijdstip, waarop de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt.

  • b.

   ingeval de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

 • één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2018’ van 7 november 2017 wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de op grond van het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019, bijlage 1 behorende bij de Legesverordening (leges bestemmingsplan buitengebied en ‘De Streek’) alsmede de tarieventabel berekening bouwkosten worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 13 november 2018,

T.C.Segers,

voorzitter.

L.Roest-Jonkers,

griffier.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/registratie partnerschap (of een ceremoniële omzetting van een partnerschap in een huwelijk) in het gemeentehuis op andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Stb. 72, zoals die wet is gewijzigd voor de kosteloze voltrekking, is bepaald op:

 

1.1.1.1

maandag vanaf 10.00 uur, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens gewone kantooruren

467,00

1.1.1.2

buiten de gewone kantooruren

598,00

1.1.1.3

zaterdag vóór 12.00 uur

1.339,00

1.1.1.4

zaterdag na 12.00 uur en op christelijke feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen, alsmede op dagen waarop het gemeentehuis wegens bijzondere omstandigheden is gesloten (bijv. nationale gedenk- en feestdagen)

1.746,00

1.1.1.5

voor het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap op een alternatieve locatie, anders dan het gemeentehuis, wordt het in onderdeel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde tarief verhoogd met

57,10

 

1.1.1.6

voor het inhuren van ambtenaren als getuige bij het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap per getuige

28,25

1.1.1.7

voor het benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die elders al BABS is voor één dag

52,00

1.1.1.8

voor het benoemen en beëdigen van een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag

156,00

1.1.1.9

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunststof)

6,60

1.1.1.10

voor een trouwboekje of duplicaat daarvan (kunstleer)

20,60

1.1.2

voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor elk halfuur of gedeelte daarvan

25,00

1.1.3

voor het kalligraferen van een kinderbijschrijving in een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap bedragen de kosten

9,10

1.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

48,60

1.2.7

Toeslag voor het bezorgen van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument

15,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

tot het verstrekken van een duplicaat rijbewijs

39,75

1.3.3

het tarief genoemd in 1.3.1. en 1.3.2 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

34,10

1.3.4

tot het verstrekken van een rijbewijs, bij vermissing van het eerder aan de aanvrager uitgegeven rijbewijs, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

19,90

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,60

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

157,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

390,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

749,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.725,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

2.752,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

6,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

6,60

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

157,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

390,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

749,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

1.725,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

2.752,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

23,90

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

12,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

n.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2

voor een exemplaar van de gemeentebegroting

71,70

1.7.3

bijlagen bij de gemeentebegroting

48,65

1.7.4

voor een exemplaar van de gemeenterekening

90,40

1.7.5

voor een exemplaar van een bedrijfsbegroting

30,00

1.7.6

voor een exemplaar van de rekening van een bedrijf per gemeente

35,80

1.7.7

voor een exemplaar van de Bouwverordening

48,65

1.7.8

voor een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

36,50

1.7.9

voor een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

36,50

1.7.10

voor een exemplaar van een belastingverordening

10,15

1.7.11

voor het verstrekken of maken van kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, per formaat A6 (10½ x 15 cm)

3,25

1.7.12

voor een duplicaat aanslagbiljet/woz-beschikking

0,50

1.7.13

voor een abonnement op alle afschriften van openbare agenda´s inclusief bijlagen van de raad per kalenderjaar toegezonden

143,35

1.7.14

voor een abonnement op alle afschriften van openbare agenda´s inclusief bijlagen van de raad per kalenderjaar afgehaald

71,70

1.7.15

voor elke niet met name in deze verordening genoemde administratieve dienst

3,95

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

 

 

1.8

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,95

1.8.2

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk of voor het waarmerken van stukken en het legaliseren van een handtekening

6,65

1.8.3

voor het aanvragen van akten, uitreksels en andere stukken uit andere gemeenten of aan andere autoriteiten

2,75

1.8.4

voor niet met name in deze verordening genoemde vergunning tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voorzover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat

3,35

1.8.5

voor alle niet in deze verordening genoemde gunstige beschikkingen, van hetzij burgemeester en wethouders hetzij burgemeester, op verzoek

3,80

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistratie:

- indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina's

- indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s

- indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina's

 

 

 

6,60

33,50

50,20

1.8.7

De vergoeding voor het bericht dat op een andere gegevensdrager wordt verstrekt dan papier

67,15

1.8.8

De vergoeding voor het bericht, bestaande uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie

67,15

1.8.9

Indien voor hetzelfde bericht op grond van het eerste, tweede en derde lid meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd

67,15

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan.

25,00

1.9.2

Dit recht is niet verschuldigd, indien de nasporing door de aanvrager zelf en met toestemming van de secretaris van de gemeente geschiedt voor een wetenschappelijk of filantropisch doel

 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

n.v.t.

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

46,80

1.11.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

n.v.t.

Hoofdstuk 13 Standplaatsen

 

 

1.13

Voor een vergunning tot het innemen van een (incidentele) standplaats op openbare grond met een inrichting, dienende tot de uitoefening van straathandel, of met een inrichting dienende tot vermaak, per m² en per dag, of een gedeelte daarvan

1,50

met een minimum van 9,00.

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

voor een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet tot het verlenen van toestemming om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

28,70

 

17,75

17,75

Hoofdstuk 15 Kansspelen

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

17,80

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op kansspelen

 

 

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

En voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

 

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

 

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

En voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening]

58,75

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

n.v.t.

Hoofdstuk 17 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

475,00

1.17.2

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt verhoogd:

 

1.17.2.1

Met een bedrag per meter van;

1,50

1.17.2.2

Het onder 1.17.2 vermelde bedraagt minimaal.

38,55

1.17.2.3

Als er sprake Als er sprake is van een tracélengte van 1000 meter of meer, zijn de bepalingen 1.17.2.1 en 1.17.2.2 niet van toepassing.

De leges bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

1.17.3

Indien de Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1 in rekening gebracht.

 

1.17.4

Als een aanvrager zijn aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening gebrachte kosten bedragen:

 

1.17.4.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

 

1.17.4.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.17.1.

 

1.17.4.3

Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.17.2.1 en 1.17.2.2 in mindering gebracht op de verschillende leges voor de nieuwe aanvraag.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459)

30,00

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

30,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

115,70

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of verlenging

30,90

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2

voor een vergunning tot het houden van een collecte, algemene inzameling of het aanbieden van intekenlijsten

9,15

1.19.3

voor raadpleging van de kadastrale kaarten en/of object- en subjectgegevens van het kadaster per perceel

9,00

1.19.4

voor het verstrekken van een kopie van een kadastraal plan

3,60

1.19.5

Voor het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan

10,85

1.19.6

Voor het nummeren en paraferen van registers door de gemeente ten behoeve van de aanvrager, per register

3,95

1.19.7

Voor het afgeven van een geleidebiljet voor het vervoer van ontplofbare stoffen, ingevolgde de wet Gevaarlijke Stoffen

2,20

1.19.8

Voor een vergunning tot de verkoop van vuurwerk

36,95

1.19.9

Voor een vergunning tot het aanbrengen van een opschrift, waaronder wordt verstaan een mededeling, afbeelding of beeldmerk, woorden en/of cijfers, welke voor het publiek zichtbaar zijn aangebracht, en die ten doel hebben commerciële reclame te maken

61,10

1.19.10

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,65

1.19.11-19

Vervallen

 

1.19.20

Analoge afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.19.21

per pagina op papier van A-4 formaat

0,50

1.19.22

per pagina op papier groter dan A-4 formaat tot en met A-3 formaat

0,90

1.19.23

per pagina op papier A-2, A-1 of A-0 formaat

16,50

1.19.24

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.23 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk.

16,50

1.19.25

de onder 1.19.20 tot en met 1.19.24 genoemde tarieven worden met een factor 1,5 vermenigvuldigd indien de verstrekking in kleur plaatsvindt.

 

1.19.26

Afschriften van stukken geleverd op een alternatief media/gegevensdrager (beveiligde USB of cloudoplossing) anders als genoemd in de onderdelen 1.19.20 tot en met 1.19.24.

25,00

1.19.27

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

3,95

1.19.28

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina.

0,65

1.19.29

Digitale afschriften, van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.19.30

per pagina van A-4 formaat

0,10

1.19.31

per pagina van A-4 formaat tot en met A-3 formaat

0,50

1.19.32

per pagina van A-2, A-1 of A-0 formaat

10,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

- onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan het product van de normkosten voor het uit te voeren werk en de bruto-inhoud c.q. oppervlakte c.q. lengte van het bouwwerk conform de bij de Legesverordening 2019 behorende ‘Tarieventabel berekening bouwkosten’.

- Voor bouwwerken die niet passen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten, zoals bedoeld in 2.1.1.2.a, geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4

EPOS: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst

 

2.1.1.5

CPOS: Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst

 

2.1.1.6

CPOSprofessional: een professional die deel uitmaakt van het Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst

 

2.1.1.7

Kruimels en Brokstukken: aangewezen gevallen zoals bedoeld in artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), verdeeld in gevallen met een geringe ruimtelijke impact op de omgeving (kruimels) en grote(re) ruimtelijke impact op de omgeving (brokstukken), een en ander zoals nader verwoord in de ‘Beleidsnota kruimelafwijkingen’ en als bijlage onderdeel uitmakende van deze verordening

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag Wabo

2.2

Het tarief bedraagt:

2.2.1

voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of met betrekking tot de vraag of te zijner tijd medewerking wordt verleend aan een uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

500,00

2.2.2

Indien een milieutoets vereist is om tot een uitspraak te komen, wordt het bedrag in artikel 2.2.1 verhoogd met:

250,00

2.2.3

Indien de aanvraag genoemd onder 2.2 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen:

152,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.500,00 of meer bedragen doch minder dan € 25.000,00 vermeerderd met 1,3 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten de € 2.500,00 te boven gaan;

152,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 50.000,00 vermeerderd met 1,12 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

444,50

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 100.000,00 vermeerderd met 1,12 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

724,50

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000,00 of meer bedragen doch minder dan € 500.000,00 vermeerderd met 1,01 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan;

1.284,50

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000,00 of meer bedragen vermeerderd met 0,96 % van het bedrag, waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan

5.324,50

2.3.1.1.7

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.1. ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.1.1.8   

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vervangen van een rieten dakbedekking zijn geen leges van toepassing.

   

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

Indien de aanvrager zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional zullen voor het verkrijgen van welstandsadvies worden de volgende kosten in rekening worden gebracht:

 

 

Voor beoordelingskosten van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen uit een oogpunt van welstand wordt een bedrag geheven. De hiervoor in rekening te brengen kosten bedragen:

 

2.3.1.2.1

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 0 tot en met € 230.000 plus

4‰

2.3.1.2.2

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 230.000 tot en met € 455.000 plus

0,8‰

2.3.1.2.3

van het deel van de bouwkosten, dat ligt tussen € 455.000 tot en met € 680.000 plus

0,4‰

2.3.1.2.4

van het deel van de bouwkosten dat de € 680.000 te boven gaat

0,2‰

2.3.1.2.5

Het minimumtarief bedraagt onafhankelijk van het bovenstaande per advies van de welstand voor:

a) reguliere advisering

b) voorlopige advisering,

c) adviezen over handhaving,

d) adviezen over reclame,

e) adviezen over erfinrichting, sloop- en kapvergunningen

76,00

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

76,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.8

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan het werk zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gebouwd, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimumbedrag van

281,00

2.3.2.1

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

262,50

2.3.2.2

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.2.1 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, die gelijktijdig of als afzonderlijke onderdelen ingediend wordt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

191,00

2.3.3.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.3.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.3.3.2.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimel afwijking):

384,50

2.3.3.2.2

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (brokstuk afwijking):

2.500,00

2.3.3.3

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) voor plannen bedraagt het tarief:

 

 

indien het bebouwde oppervlak ≤ 150 m² bedraagt

2.817,50

 

indien het bebouwde oppervlak > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

4.697,00

 

indien het bebouwde oppervlak > 450 m² bedraagt

6.575,50

 

Het bepaalde in artikel 2.3.3.3. vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

2.3.3.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking):

168,00

2.3.3.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

506,00

 

Dit onderdeel vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

2.3.3.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit):

283,00

 

Het tarief voor de weigering van een aanvraag tot een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in dit onderdeel bedraagt € 272,00 dan wel vindt restitutie plaats van 50% van reeds betaalde leges.

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.3 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.3.8

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.3 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges verhoogd met

vervallen

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking):

168,00

2.3.4.1.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.3.4.1 bedraagt voor activiteiten, genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking), het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.3.4.2.1

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimel afwijking)

384,50

2.3.4.2.2

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (brokstuk afwijking):

2.500,00

2.3.4.2.3

Indien een aanvraag genoemd in artikel 2.3.4.2 betrekking heeft op terrassen/winkeluitstallingen in de openbare ruimte bedraagt het tarief

53,00

2.3.4.3

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 450 m² bedraagt

2.817,50

 

Indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 450 m² bedraagt.

4.697,00

 

Het bepaalde in artikel 2.3.4.2 vindt geen toepassing indien de met de afwijking gepaard gaande kosten krachtens artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 

2.3.4.4

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.23a van de Wabo (tijdelijke afwijking)

168,00

2.3.4.5

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan):

506,00

2.3.4.6

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving) :

274,00

2.3.4.7

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving):

274,00

2.3.4.8

indien een aanvraag in behandeling wordt genomen welke betrekking heeft op artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit): Het tarief voor de weigering van een aanvraag tot een voorbereidingsbesluit zoals bedoeld in dit onderdeel bedraagt

€ 272,00 dan wel vindt restitutie plaats van 50% van reeds betaalde leges.

283,00

2.3.4.9

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges met 15% verhoogd.

vervallen 

2.3.4.10

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4.2 betrekking heeft op het houden van een evenement.

54,00

2.3.4.11

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien een aanvraag zoals genoemd onder artikel 2.3.3 en 2.3.4 zonder de vereiste afwijking/vergunning of in afwijking van de vereiste afwijking/vergunning in gebruik is of er werkzaamheden worden verricht, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.3 en 2.3.4 berekende bedrag verhoogd met

50%

2.3.4.12

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.4 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

327,00

 

vermeerderd met een toeslag voor een bouwwerk of inrichting met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

Categorie I  ≤ 100 m²

242,00

 

Categorie II  101 t/m 500 m²

vermeerderd met € 1,23/m² boven de 100m²

242,00

 

Categorie III 501 t/m 2.000 m²

vermeerderd met € 0,47/m² boven de 500m

726,00

 

Categorie IV 2.001 t/m 5.000 m²

vermeerderd met € 0,10/m² boven de 2.000m²

1.416,00

 

Categorie V 5.001 t/m 50.000 m²

vermeerderd met € 0,03/m² boven de 5.000m²

1.716,00

 

Categorie VI > 50.000 m²

vermeerderd met € 0,01/m² boven de 50.000m²

3.066,00

2.3.6

Sloopactiviteiten

 

2.3.6.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

vervallen

2.3.6.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief

146,50

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopplan of bouwwerk waarvan de sloop zonder de vereiste vergunning is begonnen of voltooid of een bouwwerk, welke in afwijking van de verleende vergunning is gesloopt, wordt het overeenkomstig artikel 2.3.6 berekende bedrag verhoogd met

50%

2.3.6.2

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.6 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

34,00

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

26,00

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of [artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief (bij positief besluit), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

26,00

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

83,50

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

182,00

2.3.11.2

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

182,00

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief voor:

 

 

een advies of vvgb plicht op basis van een rapport ecologisch onderzoek

114,00

 

advies in het kader van een bestemmingsplan

176,50

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

31,00

2.3.13.2

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.7 t/m 2.3.13.1 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

Beoordelen onderzoeken

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van hoofdstuk 2.2, 2.3 en artikel 2.3.19 bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoek wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek

(verkennend bodemonderzoek, beoordeling nulsituatie en eindsituatie)

343,00

2.3.15.2

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemonderzoek (nader onderzoek)

456,00

2.3.15.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemonderzoek

335,00

2.3.15.4

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek

335,00

2.3.15.5

in het geval dat uit de beoordeling van een akoestisch onderzoek blijkt dat voor een procedure in het kader van de Wro nodig is dat een hogere grenswaarde procedure wordt gevolgd zoals bedoeld in de artikelen 82 tot en met 86 van de Wet Geluidhinder

335,00

2.3.15.6

voor de beoordeling van een onderzoek Externe Veiligheid

456,00

2.3.16

Advies en kosten externe adviseurs

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Het verschuldigde bedrag genoemd in 2.3.3, 2.3.4, 2.3.19 en 2.9.1 wordt verhoogd indien er kosten door externe adviseurs moeten worden gemaakt voor werkzaamheden om de aanvraag te onderbouwen. Deze kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of namens burgemeester en wethouders middels een kostenraming aan de aanvrager medegedeeld. De betreffende kosten worden 1 op 1 doorberekend.

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

274,00

2.3.17.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.4

Indien de aanvraag genoemd onder 2.3.17 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

2.3.18

vervallen

 

2.3.19

Vervallen

 

2.3.19.1

Vervallen

 

2.3.19.2

Vervallen

 

 

 

 

2.3.19.3

Vervallen

 

2.3.19.4

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien binnen zes maanden na de gemeentelijke uitspraak op een beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 een aanvraag om een omgevingsvergunning of formeel verzoek tot uitwerking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan wordt ingediend waarop de conceptaanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 50% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 dan wel formeel verzoek tot uitwerking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan wordt ingediend bedoeld in hoofdstuk 9.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

5%

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvankelijk wordt ingediend bestaat aanspraak op vermindering van de voor de van toepassing zijnde activiteiten verschuldigde leges indien niet om aanvullende gegevens wordt verzocht, van:

10%

2.4.4

Artikel 2.4.3 is niet van toepassing voor aanvragen die via CPOS worden ingediend.

 

Hoofdstuk 5 Verhoging

Vervallen

Hoofdstuk 6 Teruggaaf

2.6.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, sloopactiviteiten of kapvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

2.6.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze schriftelijke aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40%

2.6.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, gebruiks- of sloopactiviteit

 

2.6.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, gebruiks-, of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.6.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.6.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.6.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning

Wanneer een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9 niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de geheven leges verleend.

75%

2.6.5

Teruggaaf als gevolg van het melden in geval van sloop/bouwen

Indien binnen 2 dagen voor aanvang en 2 weken na voltooiing

van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden schriftelijk of digitaal melding is gedaan door middel van de meldingskaartjes van zowel de aanvang als het gereed zijn van de bouw/sloop, wordt een teruggaaf van € 60,00 voor de afzonderlijke activiteiten (genoemd in artikelen 2.3.1 en 2.3.6) van de geheven leges verleend.

 

2.6.6

De teruggaaf is niet van toepassing op de leges welstandstoets en voor vervanging rieten dakbedekking.

 

Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning

n.v.t.

Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.8

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een eerder ingediende omgevingsvergunning, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, met dien verstande dat zij niet minder dan € 28,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

 

Hoofdstuk 9 Wijziging en herziening van het bestemmingsplan

 

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

2.9.1.2

indien het bebouwde oppervlakte ≤ 150 m² bedraagt

2.817,50

2.9.1.3

indien het bebouwde oppervlakte > 150 m² en ≤ 450 m² bedraagt

4.697,00

2.9.1.4

indien het bebouwde oppervlakte > 450 m² bedraagt

6.575,50

2.9.1.5

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte ≤ 500 m² bedraagt

2.817,50

2.9.1.6

indien het alleen een gebruikswijziging betreft waarbij de oppervlakte > 500 m² bedraagt

4.697,00

2.9.1.7

indien het enkel betreft:

- een wijziging van in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen bebouwingsvlakken en/of maatvoeringsvlakken waarbij de totale oppervlakte met niet meer dan 15% toeneemt;

- een wijziging in reeds vigerende bestemmingsplannen opgenomen maatvoering (tot uiting komende in m², m³, hoogtematen, dakhellingen, dan wel vergelijkbaar) waarbij de afwijking van de desbetreffende ma(a)t(en) niet meer dan 15% bedraagt;

het tarief genoemd in artikel 2.9.1.2 is hierbij van toepassing.

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

768,00

2.9.2.1

In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 2.9.2 bedraagt voor activiteiten genoemd in bijlage 1 van deze legesverordening, waarbij de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, het bij deze activiteit genoemde tarief.

 

2.9.3

Indien de aanvraag genoemd onder 2.9.1 en 2.9.2 betrekking heeft op plannen binnen beschermd dorpsgezicht worden de leges verhoogd met 15%

vervallen

2.9.3.4

Voor het beoordelen van onderzoeken en/of het volgen van een hogere grenswaarde procedure die volgt uit hoofdstuk 9 zijn de leges zoals genoemd in de artikelen 2.3.15.1 tot en met 2.3.15.6 van toepassing

 

2.9.3.5

Achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag zoals genoemd onder hoofdstuk 9 wordt ingediend waarbij de aanvraag een legalisatie betreft, worden de leges voor de betreffende aanvraag, zoals genoemd in hoofdstuk 9, verhoogd met

50%

2.9.3.6

Indien de aanvraag genoemd onder 2.9.2, 2.9.3 ingediend wordt door een aanvrager die zich niet laat begeleiden door een CPOS-professional wordt het tarief verhoogd met

100%

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

79,15

Hoofdstuk 11 Overige verstrekte diensten

 

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo, een dossier Wet Milieubeheer en/of een dossier Wet Bodembescherming, voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

25,00

2.11.1

Voor eventuele kosten van analoge of digitale afschriften gelden de tarieven genoemd in titel 1 hoofdstuk 19.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

153,35

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

50,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

49,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

49,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Voor een vergunning tot het organiseren van een evenement

op grond van artikel 2.25 van de APV

a. voor een A-evenement,

volgens de criteria van het Evenementenbeleid

b. voor een meerdaags A-evenement,

volgens de criteria van het Evenementenbeleid

 

 

 

537,00

 

624,00

3.2.1.1

a. voor een B-evenement,

volgens de criteria van het Evenementenbeleid

b. voor een commercieel B-evenement,

volgens de criteria van het Evenementenbeleid

 

36,00

 

170,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

n.v.t.

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

n.v.t.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

n.v.t.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen

79,30

Tarieventabel berekening bouwkosten Behorende bij de legesverordening 2019

Basisbedragen

In de basisbedragen zijn alle kosten opgenomen die voortvloeien uit het bouwen van een bouwproject.

De BTW is buiten de berekeningen gehouden.

In de tabellen worden de basisbedragen (tenzij anders vermeld) per m³ weergegeven.

In de basisbedragen zijn de volgende gebouwelementen opgenomen:

 • 1.

  Funderingen

 • 2.

  Ruwbouw

 • 3.

  Afbouw

 • 4.

  Afwerkingen

 • 5.

  Installaties werktuigbouwkundig

 • 6.

  Installaties elektrotechnisch

 • 7.

  Vaste voorzieningen

 • 8.

  Indirecte projectkosten

Woningtypen

Normbedragen

1. Parkeervoorzieningen

Bouwkosten 

 

 

 

tot

10000 m3 

10001 m3

tot

15000 m3

15001 m3

tot

25000 m3

25001 m3

tot

50000 m3

 

vanaf

50001 m3

Bovengronds 

2-laags

127

127

114

105

101

3-laags

108

108

108

97

90

4-laags

102

102

102

92

84

Ondergronds 

1-laags

298

268

247

238

217

2-laags

243

243

218

201

194

3-laags

191

191

191

191

172

4-laags

182

182

182

182

163

Parkeerdek 

2-laags

73

66

61

59

59

3-laags

68

61

56

54

54

2. Agrarische voorzieningen  

Bouwkosten 

 

Conform de meest actuele uitgave van het Taxatieboekje (her)bouwkosten agrarische gebouwen Vakmedianet 

3. Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen  

Bouwkosten 

3.1 Overheidsgebouwen 

 

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3

 

1-laags

428

398

398

398

398

 

2-laags

374

347

306

306

306

 

3-laags

347

323

284

267

267

 

4-laags

310

310

273

257

257

 

5-laags

298

298

262

246

246

 

6-laags

252

252

252

236

229

 

7-laags

241

241

241

227

241

3.2 Commerciële bouwwerken 

 

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3

 

1-laags

421

392

392

392

392

 

2-laags

366

341

300

300

300

 

3-laags

341

317

279

262

262

 

4-laags

304

304

268

252

252

 

5-laags

292

292

257

241

241

 

6-laags

247

247

247

232

225

 

7-laags

237

237

237

223

237

3.3 Winkels met atelier

 

tot

500 m3 

501 m3

tot

750 m3

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

 

vanaf

2501 m3 

 

1-laags

487

463

438

414

404

 

2-laags

389

350

333

316

248

3.4 Showroom

 

tot

1000 m3 

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3 

 

hoogte tot 5,50 m

194

185

175

165

161

 

hoogte vanaf 5,50 m

155

140

133

126

119

3.5 DHZ-Hal

 

tot

1000 m3 

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3 

 

1-laags

153

146

138

130

127

 

2-laags

123

110

105

99

94

3.6 Industriële voorzieningen 

Bouwkosten 

 

Conform de meest actuele uitgave van het Taxatieboekje (her)bouwkosten bedrijfspanden Vakmedianet 

4. Gezondheids- en sociale voorzieningen  

Bouwkosten 

4.1 Verpleeghuizen 

 

tot

10000 m3 

10001 m3

tot

25000 m3

25001 m3

tot

50000 m3

50001 m3

tot

100000 m3

 

vanaf

100001 m3 

 

360

324

298

288

280

5 Recreatieve voorzieningen  

Bouwkosten 

5.1 Kantines, eetcafés 

 

tot

750 m3 

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

5000 m3

 

vanaf

5001 m3 

Vrijstaande 

299

270

249

249

249

Tussen andere bebouwing 

279

251

231

231

231

5.2 Restaurants 

 

tot

750 m3 

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

5000 m3

 

vanaf

5001 m3 

Vrijstaande 

338

304

280

270

246

Tussen andere bebouwing 

324

292

269

259

237

5.3 Cafés, snackbars, koffiebars, etc. 

 

tot

750 m3 

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

5000 m3

 

vanaf

5001 m3 

Vrijstaande 

333

299

276

266

243

Tussen andere bebouwing 

326

293

271

261

238

5.4 Feestzalen 

 

tot

750 m3 

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

5000 m3

 

vanaf

5001 m3 

Vrijstaande 

261

235

217

209

191

Tussen andere bebouwing 

248

224

206

199

181

5.5 Sportvoorzieningen 

 

tot

1000 m3 

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3 

Gymzalen 

264

264

235

218

207

Sporthallen 

242

242

242

225

214

Fitnesscentra 

343

309

275

256

243

Kleedgebouwen 

283

255

235

235

235

6. Onderwijsvoorzieningen  

Bouwkosten 

6.1 Gebouwen voor kleuterscholen 

 

tot

1000 m3 

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

7500 m3

7501 m3

tot

15000 m3

 

vanaf

15001 m3 

 

1-laags

284

256

236

228

199

 

2-laags

273

246

227

218

191

6.2 Gebouwen voor middelbaar onderwijs 

 

tot

5000 m3 

5001 m3

tot

10000 m3

10001 m3

tot

15000 m3

15001 m3

tot

25000 m3

 

vanaf

25001 m3 

 

1-laags

269

242

223

215

188

 

2-laags

255

230

212

204

179

6.3 Gebouwen voor middelbaar onderwijs 

 

tot

5000 m3 

5001 m3

tot

10000 m3

10001 m3

tot

15000 m3

15001 m3

tot

25000 m3

 

vanaf

25001 m3 

 

3-laags

248

223

206

198

174

 

4-laags

237

213

197

190

166

 

5-laags

228

204

189

182

159

6.4 Gebouwen voor bijzonder onderwijs 

 

tot

750 m3 

751 m3

tot

1000 m3

1001 m3

tot

2500 m3

2501 m3

tot

5000 m3

 

vanaf

5001 m3 

 

1-laags

286

258

238

229

200

 

2-laags

272

245

226

218

191

6.5 Tijdelijke units 

 

 

per m3

 

 

Nieuwe units 

 

 

185

 

 

Bestaande units 

 

 

60

 

 

7. Woonvoorzieningen  

Bouwkosten 

7.1 Woningen zonder verdieping (seriematig)

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Type P1 

sociale sector

255

242

232

232

232

vrije sector

270

257

246

246

246

Type K1 

sociale sector

266

253

242

242

242

vrije sector

282

268

257

257

257

Type H1 

sociale sector

277

264

252

252

252

vrije sector

294

279

268

268

268

7.2 Woningen met 1 verdieping (seriematig)

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Type P2 

sociale sector

242

218

201

201

201

vrije sector

257

231

213

213

213

Type K2 

sociale sector

253

228

210

210

210

vrije sector

268

241

223

223

223

Type H2 

sociale sector

264

237

219

219

219

vrije sector

279

251

232

232

232

Type S2 

sociale sector

257

231

213

213

213

vrije sector

272

245

226

226

226

7.3 Woningen met 2 of 3 verdiepingen (seriematig)

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Type P3 

sociale sector

235

211

195

188

188

vrije sector

249

224

106

199

199

Type K3 

sociale sector

245

221

203

196

196

vrije sector

260

234

216

208

208

Type H3 

sociale sector

255

230

212

204

204

vrije sector

271

243

225

216

213

Type S3 

sociale sector

244

219

202

195

195

vrije sector

258

232

214

207

207

Type S4 

sociale sector

236

212

196

189

189

vrije sector

250

225

208

200

200

7.4 Appartementen 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

3-laags P3 

sociale sector

306

276

254

245

245

vrije sector

325

308

295

260

260

4-laags P4 

sociale sector

295

265

245

236

236

vrije sector

312

297

284

250

250

5-laags P5 

sociale sector

283

255

235

226

226

vrije sector

300

285

273

240

240

7.5 Urban Villa's 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

3-laags UV3 

sociale sector

337

304

280

270

270

vrije sector

357

340

325

286

286

4-laags UV4 

sociale sector

324

292

269

259

259

vrije sector

343

326

313

275

275

5-laags UV5 

sociale sector

311

280

258

249

249

vrije sector

330

313

300

264

264

7.6 Recreatiewoningen 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

 

247

235

225

211

 

7.7 Vrijstaande woningen

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Type P1 

Projectmatig

311

295

283

283

283

Individueel

326

309

296

296

296

Type P2 

Projectmatig

295

281

269

231

199

Individueel

309

294

281

242

208

Type P3 

Projectmatig

286

272

260

224

193

Individueel

300

285

273

234

202

Type K1 

Projectmatig

328

311

298

298

298

Individueel

343

326

312

312

312

Type K2 

Projectmatig

311

296

283

244

244

Individueel

326

310

297

255

255

Type K3 

Projectmatig

286

272

261

224

193

Individueel

300

285

273

235

202

Type H2 

Projectmatig

321

263

250

240

240

Individueel

336

276

262

251

251

Type H3 

Projectmatig

311

311

296

283

244

Individueel

326

326

310

297

255

Type S2 

Projectmatig

315

303

288

275

275

Individueel

330

317

301

288

288

Type S3 

Projectmatig

297

272

258

247

213

Individueel

311

285

271

259

223

Type S4 

Projectmatig

285

263

250

240

206

Individueel

299

276

262

251

216

7.8 Twee onder een kap 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Type P1 

Projectmatig

277

263

252

252

252

Individueel

290

275

264

264

264

Type P2 

Projectmatig

263

250

239

206

177

Individueel

275

262

251

215

185

Type P3 

Projectmatig

255

242

232

199

171

Individueel

267

253

243

209

179

Type K1 

Projectmatig

292

277

265

265

265

Individueel

305

290

278

278

278

Type K2 

Projectmatig

277

263

252

217

217

Individueel

290

276

264

227

227

Type K3 

Projectmatig

255

242

232

199

171

Individueel

267

253

243

209

180

Type H2 

Projectmatig

286

272

260

224

224

Individueel

299

284

272

234

234

Type H3 

Projectmatig

345

328

314

270

232

Individueel

361

343

329

283

243

Type S2 

Projectmatig

281

267

255

220

189

Individueel

294

279

268

230

198

Type S3 

Projectmatig

331

315

301

259

223

Individueel

347

329

316

271

233

Type S4 

Projectmatig

 

306

291

279

240

Individueel

 

321

305

292

251

7.9 Hotels en motels 

 

tot

5000 m3 

5001 m3

tot

10000 m3

10001 m3

tot

15000 m3

15001 m3

tot

25000 m3

 

vanaf

25001 m3 

 

1-laags

347

313

288

273

254

 

2-laags

330

297

274

264

241

 

3-laags

320

289

266

257

234

 

4-laags

306

276

254

245

223

7.10 Woonwagens 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

 

212

191

191

191

191

7.11 Bijgebouwen en aanbouwen

 

tot

25 m3 

26 m3

tot

50 m3

51 m3

tot

100 m3

101 m3

tot

150 m3

 

vanaf

151 m3 

Aanbouw, woonruimte 

plat dak

400

360

332

320

320

hellend dak

460

414

382

368

368

Aanbouw, sanitaire ruimte 

plat dak

431

388

358

345

345

hellend dak

495

446

411

396

396

Garage

 

 

164

148

136

132

Berging 

steen

179

161

148

143

143

hout

109

98

91

87

87

Carport 

steen

183

165

152

146

146

hout

131

118

109

105

105

Tuinhuis

 

plat dak

134

121

121

121

121

hellend dak

154

139

139

139

139

7.12 Onderdelen van woonvoorzieningen

 

eenheid

 

 

Serre 

niet geïsoleerd

 

329

m3

 

 

geïsoleerd

 

434

m3

 

 

Erker

geïsoleerd

 

464

m3

 

 

Dakkapel 

tot 2,50 m

 

1299

m1

 

 

vanaf 2,50 m

 

1182

m1

 

 

Kelder 

tot 25 m3

 

370

m3

 

 

van 25 m3 tot 50 m3

 

325

m3

 

 

vanaf 50 m3

 

303

m3

 

 

7.13 Tijdelijke woonunits 

 

tot

175 m3 

176 m3

tot

250 m3

251 m3

tot

500 m3

501 m3

tot

750 m3

 

vanaf

751 m3 

Nieuwe units 

276

248

248

248

248

Bestaande units 

72

68

68

68

68

7.14 (erf)afscheidingen 

per strekkende meter 

Houten (erf)afscheiding/pergola  

 

 

80

 

 

Houten + gemetselde (erf)afscheiding 

 

 

100

 

 

Gemetselde (erf)afscheiding 

 

 

125

 

 

Toeslagen

 

Gebouwsoorten

1

2

3

4

5

6

7

Uiterlijk

Afwijkende architectuur, zoals natuursteen beplating, luxe aluminium of kunststof puien, metalen gevels

 

4%

5%

4%

3%

5%

5%

Ondergrondse geschilderde wanden

2%

 

 

 

 

 

 

Hoog verlichtingsniveau

3%

 

 

 

 

 

 

Betonnen draagconstructie i.p.v. staal

 

3%

 

 

 

 

 

Metalen gevelbeplating in kleur

 

1%

 

 

 

 

 

Dockshelters met docklevelers

 

2%

 

 

 

 

 

Vliesgevel

 

 

7%

6%

 

7%

 

Rieten daken

 

 

 

 

 

 

3%

Installatie1

Gebouwbeheersvoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

PLC

 

1%

1%

1%

1%

1%

 

IBS (Installatie Beheer Systeem)

 

2%

2%

3%

1%

2%

 

GBS (Gebouw Beheer Systeem)

 

4%

4%

5%

2%

4%

 

GBS Plus

 

6%

6%

7%

4%

6%

 

Indeling

Kantooroppervlak groter dan 15% van het oppervlak bij bedrijfsgebouwen

 

2%

 

 

 

 

 

Projecttoeslag

tot 20 woningen

 

 

 

 

 

 

0%

van 21 tot 50 woningen

 

 

 

 

 

 

-5%

van 51 tot 100 woningen

 

 

 

 

 

 

-7,50%

vanaf 101 woningen

 

 

 

 

 

 

-9,50%

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 november 2018

De griffier van de raad van de gemeente Staphorst,

Bijlage 1 behorend bij legesverordening 2019

Bestemmingsplan Buitengebied

Wijziging

Artikelnummer(s)

Leges

Verplaatsing intensieve veehouderij

Artikel 3.7 sub c

Artikel 4.8 sub c

Artikel 5.8 sub c

Artikel 6.8 sub c

Artikel 7.8 sub c

€ 6.575,50

Nieuwvestiging dan wel verplaatsing grondgebonden veehouderij

Artikel 3.7 sub d

Artikel 4.8 sub d

Artikel 5.8 sub d

Artikel 6.8 sub d

Artikel 7.8 sub d

€ 6.575,50

Wijziging agrarisch naar gebruiksgerichte paardenhouderij

Artikel 3.7 sub e

Artikel 4.8 sub e

Artikel 5.8 sub e

Artikel 6.8 sub e

Artikel 7.8 sub e

€ 2.817,50

Bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing

Artikel 3.7 sub f

Artikel 4.8 sub f

Artikel 5.8 sub f

Artikel 6.8 sub f

Artikel 7.8 sub f

€ 2.817,50

Agrarisch naar kwekerijbedrijf in teeltgebied

Artikel 3.7 sub g

€ 2.817,50

Uitbreiden en splitsen woning

Artikel 38.7 sub b

€ 2.817,50

Wijzigen woonbestemming naar grondgebonden agrarisch bedrijf in agrarische linten

Artikel 38.7 sub c

€ 6.575,50

Binnenplanse afwijkingen

 

 

Wonen-1 voor vestiging VAB-bedrijvigheid

Artikel 38.6 sub c

€ 2.817,50

Bestemmingsplan “De Streek”

Wijziging

Artikelnummer(s)

Leges

Monumentaal bijgebouw naar woning

Artikel 3.7 sub c onder 1

€ 2.817,50

Binnenplanse afwijkingen

 

 

Vestiging categorie 1 of 2 bedrijf

Artikel 3.6 sub a onder 5

€ 768,-

Vestiging categorie 1 of 2 bedrijf

Artikel 17.5 sub a

€ 768,-

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 november 2018

De griffier van de raad van de gemeente Staphorst,


1

Dit betreft grote installaties die een integraal onderdeel uitmaken van het bouwwerk.