Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020
CiteertitelVerordening marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2019Nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-292010

19-14115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gelezen het voorstel van het college van 8 oktober 2019;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020

Artikel 1 Aard van de belasting

Terzake van het innemen van een standplaats op een daartoe van gemeentewege bestemd marktterrein wordt onder de naam marktgelden een recht geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven van degene die op de markt een standplaats inneemt.

Artikel 3 Grondslag

Grondslag voor de heffing is het aantal strekkende meters ingenomen ruimte of het aantal dozen, kratten e.d.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  het marktgeld voor de wekelijkse markt te Staphorst bedraagt:

  • a.

   € 1,60 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een vaste standplaats en

  • b.

   € 2,30 per strekkende meter ingenomen ruimte voor een losse standplaats;

 • 2.

  een gedeelte van een meter wordt voor een hele meter gerekend;

 • 3.

  voor de toepassing van dit artikel wordt het voor de belastingplichtige voordeligste tarief aangehouden;

 • 4.

  de tarieven zijn van toepassing per keer dat sprake is van een ingenomen ruimte.

Artikel 5 Wijze van heffen

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

 • 3.

  Het college stelt de modellen van de onder 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het tijdstip, waarop de in artikel 5 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt;

  • b.

   ingeval de in artikel 5 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 4.

  Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 5,00 bedraagt.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2019’ van 13 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgelden 2020'.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 12 november 2019,

T.C.Segers,

voorzitter

L.Randsdorp,

griffier