Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in plaats van de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen” vastgesteld op 16 december 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2013intrekking

09-11-2010

De Staphorster, 26-02-2013

12-7695
01-01-2011Nieuwe regeling.

09-11-2010

De Staphorster, 7 december 2011

10-5900

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

 

Artikel 1  

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met inachtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2  

 • 1

  Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

 • 2

  De aanvragen om kwijtschelding moeten worden ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3

  Per belastingjaar hoeft slechts één aanvraagformulier om kwijtschelding te worden ingediend.

Artikel 3  

Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de volgende belastingen:

a. Afvalstoffenheffing, uitsluitend voor het vaste tarief en het bedrag van maximaal 10 ledigingen restafval 240 liter en 4 ledigingen GFT-afval 140 liter.

b. Rioolheffing.

Artikel 4  

 • 1

  De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100%, dit in afwijking van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2

  Als peildatum voor de berekening van de kosten van het bestaan geldt het moment van indiening van de aanvraag om kwijtschelding.

Artikel 5  

Geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding kan plaatsvinden indien:

1. aan de belastingschuldige in een eerder jaar kwijtschelding is verleend;

2. de belastingschuldige toestemming heeft verleend om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd te laten toetsen.

Artikel 6  

 • 1

  De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen treedt in werking vanaf 1 januari 2011.

 • 2

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

 • 3

  Deze regeling treedt in plaats van de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen” vastgesteld op 16 december 2008.