Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h.
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-201101-01-2012art. 2, art. 3 en tarieventabel: art. 1.2.2 en 1.2.2.1

25-10-2011

De Staphorster, 1 november 2011

11-6774
08-12-2010Nieuwe regeling.

30-11-2010

De Staphorster, 7 december 2010

10-5899

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

d. ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. `APV´: de actuele Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Staphorst;

f. `GBA´: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges zijn verschuldigd voor:

1. mondeling verstrekte inlichtingen, tenzij dit in artikel 1 uitdrukkelijk anders is bepaald;

2. stukken of inlichtingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften worden afgegeven of gegeven;

3. stukken, door ambtenaren benodigd tot het verkrijgen van pensioen en stukken, benodigd tot het verkrijgen van weduwen- en wezenpensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen;

4. stukken, welke ingevolge het Ambtenarenreglement kosteloos worden afgegeven;

5. kwitanties van geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

6. bewijzen van onvermogen.

7. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2

  Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

 • 3

  Het college stelt de modellen van de onder 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  a. op het tijdstip, waarop de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt.

  b. ingeval de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1

  De 'Legesverordening 2010' van 3 november 2009, alsmede de eerste wijziging Legesverordening 2010 en de tweede wijziging Legesverordening 2010 van 28 september 2010 worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2

  De 'Legesverordening 2010'  van 3 november 2009, alsmede de eerste wijziging Legesverordening 2010 en de tweede wijziging Legesverordening 2010 van 28 september 2010 worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2011'.

Tarieventabel 1  

Download hier de tarieventabel.

Tarieventabel berekening bouwkosten 2  

Download hier de tarieventabel voor de berekening van bouwkosten.