Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen
CiteertitelRegeling categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, art. 35, lid 5.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-05-2012Nieuwe regeling.

08-02-2011

De Staphorster, 22-02-2011

10-6080
01-01-2011Nieuwe regeling.

08-02-2011

De Staphorster, 08-02-2011

10-6080

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

b. Wet Werk en bijstand: wet van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 375, inclusief gepubliceerde wijzigingen;

c. Belanghebbende: de persoon die ten behoeve van zijn of haar kinderen een vergoeding in het kader van deze beleidsregel verzoekt;

d. Woonplaats: woonplaats als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid en 1 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

e. Bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Wet Werk en bijstand;

f. Inkomen: de middelen zoals bedoeld in de artikelen 31 lid 1 van de Wet Werk en bijstand';

g. Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Wet Werk en bijstand;

h. Kind: ten laste komend kind als bedoeld in artikel 4 sub e van de Wet Werk en bijstand;

Artikel 2 Doelgroep

Voor de categoriale bijzondere bijstand komt in aanmerking de belanghebbende die:

a. De woonplaats heeft in de gemeente Staphorst;

b. Op de datum van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

c. Gedurende 12 maanden voorafgaande aan de toekenning en tijdens de toekenning een inkomen heeft of heeft gehad dat niet meer is dan 110% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm en toeslag.

d. Op de datum van de aanvraag een zelfstandige huishouding voert met een ten laste komend kind dat basisonderwijs of voortgezet onderwijs volgt;

e. Op de datum van de aanvraag niet over een vermogen beschikt dat meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen conform artikel 34 lid 3 Wwb.

Artikel 3 Vergoedingen

Voor belanghebbenden kan de vergoeding bestaan uit:

a. Bijdrage in de schoolkosten voor een kind dat het basisonderwijs bezoekt. De bijdrage bedraagt € 50,-- per kind per schooljaar;

b. Bijdrage in de schoolkosten voor een kind dat het voortgezet onderwijs bezoekt. De bijdrage bedraagt € 125,-- per kind per schooljaar;

c. Eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De vergoeding bedraagt maximaal € 225,--;

Artikel 4 Aanvraag

 • 1

  Een bijdrage als bedoeld in artikel 3 wordt op aanvraag vastgesteld.

 • 2

  De in lid 1 bedoelde aanvraag vindt plaats door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 5 Vaststelling

 • 1

  De belanghebbende is verplicht alle informatie te verstrekken welke door het college noodzakelijke wordt geacht voor de beoordeling van de aanvraag;

 • 2

  Indien de belanghebbende, ondanks een verzoek hiertoe, niet de informatie verstrekt die door het college noodzakelijk wordt geacht voor een goede beoordeling van de aanvraag, kan het college de aanvraag afwijzen;

 • 3

  De aanvrager is verplicht de bijdrage terug te betalen indien door toedoen van de aanvrager deze ten onrechte is verstrekt.

Artikel 6 Afhandeling en betaling

 • 1

  Op de aanvraag wordt binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag besloten. De belanghebbende wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. De bepalingen van de afdeling 4.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht zijn op de aanvraag van toepassing.

 • 2

  De vergoeding wordt zo spoedig mogelijk na de vaststelling betaalbaar gesteld op de door belanghebbende verstrekte bank- of girorekening.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als “Regeling categoriale bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen”.