Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art. 16.
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201108-10-2015Nieuwe regeling.

22-03-2011

Onbekend.

11-6287

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat ondera. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;e. gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:a. ambtenaren in dienst van de gemeente;b. ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. De buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking.

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan benoemd worden tot hij/zij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

 • 4

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wiens contract in verband met het bereiken van de 65- jarige leeftijd afloopt heeft de mogelijkheid om schriftelijk verlenging van zijn/haar functie aan te vragen tot uiterlijk de leeftijd van 70 jaar.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. Een voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan op schriftelijk verzoek van het paar op een alternatieve locatie plaatsvinden. Dit verzoek wordt getoetst aan door de raad vastgestelde criteria.

Artikel 5 Leiding van het bureau

Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is belast met de leiding van het werkonderdeel van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1

  Het werkonderdeel van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:a. voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 –16.00 uur; b. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 –12.00 uur.

 • 2

  Het werkonderdeel is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het werkonderdeel niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3

  Het werkonderdeel van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het onderdeel regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4

  Het werkonderdeel van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het onderdeel gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het onderdeel.

 • 5

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2

  Het treedt in werking op de datum dat dit reglement wordt vastgesteld.