Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Toeslagenverordening WWB 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB 2012
CiteertitelToeslagenverordening WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, wet werk en bijstand, artt. 8,1 aanhef en onder c, 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-201301-01-2015Vervallen vanwege de Participatiewet

30-05-2013

De Middenstander, 19-6-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB 2012

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd op 20 maart 2012;

 

gezien het advies van 13 maart 2012 van de Commissie Burger en Bestuur;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 aanhef onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het verhogen of verlagen van de bijstandsnorm van personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende Toeslagenverordening WWB 2012:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec.

  • c.

   gezinsnorm: de norm voor een gezin waarvan alle meerderjarige gezinsleden jonger dan 65 jaar zijn zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 WWB.

  • d.

   woning: een woning zoals bedoeld in artikel 1 onder j Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 WWB.

  • e.

   woonkosten: de aan de woning verboden kosten zijnde de huur of de verschuldigde hypotheekrente en bij het in eigendom hebben van de woning de daaraan verbonden zakelijke lasten en onderhoudskosten.

    

   Artikel 2 Doelgroep

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en gezinnen waarvan alle meerderjarige gezinsleden 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

    

   Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de norm

    

   Artikel 3 Toeslag alleenstaande en alleenstaande ouder

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 WWB bedraagt 20 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 WWB bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder die met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 3.

  Voor toepassing van dit artikel kunnen de noodzakelijke kosten van het bestaan in ieder geval in het geheel niet worden gedeeld met een inwonend studerend kind dat aanspraak maakt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 • 4.

  In afwijking van het eerste en tweede lid wordt de bijstandsnorm voor de alleenstaande van 21 jaar niet verhoogd met een toeslag.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid wordt de bijstandsnorm voor de alleenstaande van 22 jaar verhoogd met een toeslag van 10 procent, tenzij voor die alleenstaande sprake is van het genoemde in het tweede lid, dan wordt de bijstandsnorm niet verhoogd met een toeslag.

  Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de norm

   

  Artikel 4 Verlaging gezinsnorm

 • 1.

  De verlaging van de gezinsnorm als bedoeld in artikel 26 WWB bedraagt 10 procent van de gezinsnorm, in het geval dat een ander hoofdverblijf in de woning van het gezin heeft.

 • 2.

  In uitzondering op het eerste lid wordt de gezinsnorm niet verlaagd als

  • a.

   Drie of meer meerderjarige personen onder de gezinsnorm vallen; of

  • b.

   De ander de persoon is als bedoeld in artikel 4 lid 2 of lid 5 WWB.

    

   Artikel 5 Verlaging wegens ontbreken woonkosten

   De verlaging van de bijstandsnorm in verband met de woonsituatie als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt

 • a.

  15 procent van de gezinsnorm, in het geval een woning wordt bewoond waaraan voor de belanghebbende geen aantoonbare woonkosten zijn verbonden;

 • b.

  20 procent van de gezinsnorm in het geval er geen woning wordt bewoond.

   

  Artikel 6 Verlaging schoolverlaters

 • 1.

  De verlaging van de bijstandsnorm voor schoolverlaters als bedoeld in artikel 28 van de wet bedraagt 15 procent gedurende zes maanden, gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging van de aanspraak op studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing op de belanghebbende op wie artikel 3 lid 4 of lid 5 van toepassing is.

   

  Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

   

  Artikel 7 Anti-cumulatiebepaling

  De toepassing van deze verordening leidt er toe dat de toepasselijke bijstandsnorm ten minste bedraagt:

 • a.

  voor een alleenstaande: 35 procent van de gezinsnorm;

 • b.

  voor een alleenstaande ouder: 55 procent van de gezinsnorm;

 • c.

  voor een gezin: 65 procent van de gezinsnorm.

   

  Artikel 8 Hardheidsclausule

  In gevallen waar deze verordening niet of niet naar redelijkheid in voorziet, beslist het college.

   

  Artikel 9 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening WWB 2012.

   

  Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2012.

 • 2.

  De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 2 december 2004 wordt gelijktijdig ingetrokken met dien verstande dat indien de inwerkingtreding van de onderhavige verordening leidt tot een verlaging van de toeslag of bijstandsnorm of lagere toeslag vanaf 1 april 2012, de hoogte van de bijstandsnorm of toeslag tot uiterlijk 1 juli 2012 gehandhaafd blijft op het niveau zoals dat gold voor de inwerkingtreding van deze verordening. Dit overgangsrecht geldt uitsluitend voor de belanghebbende van wie de bijstandsuitkering van 2011 doorloopt tot in 2012.

 • 3.

  Het tweede lid is niet (meer) van toepassing vanaf het moment dat zich een wijziging voordoet die leidt tot aanpassing van de bijstandsnorm inclusief eventueel toeslag of verlaging.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 5 april 2012

  De raadsgriffier, De voorzitter