Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling gemeentelijke energiesubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke energiesubsidie
CiteertitelRegeling gemeentelijke energiesubsidie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201231-12-2012Vervallen

03-05-2012

De Middenstander, 23-05-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke energiesubsidie

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2012;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende “Regeling gemeentelijke energiesubsidie”

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde subsidiebedragen per activiteit;

 • 2.

  bestaande bouw: een koopwoning die is opgeleverd aan de eigenaar op het moment van een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling;

 • 3.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om uitkering van de gemeentelijke energiesubsidie;

 • 4.

  aanvrager: natuurlijke persoon die eigenaar is van een als koopwoning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd en dien een aanvraag heeft ingediend;

 • 5.

  voorziening: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals zonlicht, zonwarmte en wind of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie en HR++-glas. Alle subsidiabele installaties en maatregelen staan in bijlage I.

   

  Artikel 2 Doelstellingen

  De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor subsidiebudget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt ingezet om natuurlijke personen (eigenaar) te stimuleren te investeren in de energie-efficiency van hun bestaande koopwoningen.

   

  Artikel 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een subsidieplafond van € 30.000 en aan te vullen met eventueel van de provincie te ontvangen budget;

 • 2.

  de subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2012 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen ingediend na bovenstaande datum worden niet in behandeling genomen. (zie ook punt 5; aanvraagprocedure);

 • 3.

  verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen;

 • 4.

  de subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen, zoals genoemd in bijlage I van deze regeling.

   

  Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen na het in werking treden van de regeling;

 • 2.

  subsidie wordt niet verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen waarvoor eerder subsidie of een (duurzaamheids)lening is aangevraagd en/of verleend;

 • 3.

  subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen;

 • 4.

  subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst vermeld op het aanvraagformulier (bijlage I);

 • 5.

  subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Stede Broec. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken 1 tot en met 8 indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning;

 • 6.

  subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de openstelling van deze regeling;

 • 7.

  subsidie voor de voorzieningen 9 tot en met 17 van de Duurzame Energielijst wordt alleen verstrekt indien met een installateurverklaring kan worden aangetoond dat de voorzieningen zijn geplaatst en in bedrijf gesteld;

 • 8.

  het subsidiebedrag per voorziening is ten hoogste het bedrag genoemd in bijlage I, maar zal nooit meer bedragen dan 50 % van de daadwerkelijk gemakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening;

 • 9.

  het maximale subsidiebedrag per woning is € 600.

   

  Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Op complete aanvragen zal binnen vier weken door de gemeente worden beschikt. Deze termijn kan éénmaal onder opgaaf van reden met twee weken worden verlengd;

 • 2.

  Voor zover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag wordt deze gemotiveerd;

 • 3.

  De aanvraag procedure bestaat uit twee delen, namelijk:

 • a.

  aanvragen van subsidie (stap 1);

 • b.

  aanvragen van het uitkeren van het subsidiebedrag (stap 2);

 • 4.

  als de aanvraagprocedure uit twee delen bestaat geldt voor de indiening een uiterste inleverdatum van 1 december 2012. Dit betekent dat als de aanvraag voor het uitkeren van het subsidiebedrag (stap 2) niet op 1 december 2012 is ingediend de beslissing op de aanvraag van de subsidie (stap 1) vervalt.

   

  Artikel 6 Slotbepalingen

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2012.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 mei 2012.

  De raadsgriffier, De voorzitter,