Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening Duurzaamheidslening Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Stede Broec
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2011nieuwe regeling

12-05-2011

De Middenstander, 25-05-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Stede Broec

De raad der gemeente Stede Broec;

 

overwegende dat door de fractie PvdA/GroenLinks een amendement op het collegevoorstel is ingediend inhoudende het aanbieden van een investeringsruimte voor de periode 2011-2014 van jaarlijks maximaal € 100.000;

 

dat dit amendement unaniem is aangenomen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 29 april 2011;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de bijgevoegde Verordening ‘Duurzaamheidslening Stede Broec’

 

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager : een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • b)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec;

 • c)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt vanuit het revolverend fonds ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • d)

  duurzaamheidsmaatregelen:

  energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • e)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • f)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • g)

  revolverend fonds:

  het geheel van de fondsdelen van de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst en haar aanvullende overeenkomst met het SVn. In dit fonds worden de rente en de aflossingen over de duurzaamheidsleningen teruggestort.

   

Artikel 2 Toepassingsbereik Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woonruimte in de gemeente Stede Broec, bestemd voor permanente bewoning, met een bouwjaar van vóór 1995 en een maximale laatst vastgestelde WOZ waarde van € 250.000.

 

Artikel 3 Revolverend fonds

 • 1.

  De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2.

  Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn.

 • 3.

  De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen.

 • 4.

  Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen.

   

  Artikel 4 Duurzaamheidsleningen Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend, de daadwerkelijke gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen, zoals genoemd in Bijlage I van deze verordening.

 • 2

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen (ook maatregelen die nodig zijn om duurzaamheidsmaatregelen uit voeren: bijvoorbeeld vervangen kozijnen) uitbreiden en/of inkorten. Het college kan hieraan bij afzonderlijk (uitvoerings)besluit nadere voorwaarden verbinden.

   

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

   

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

   

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

   

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

   

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

   

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Stede Broec en SVn.

 

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  in afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW);

 • 3.

  de looptijd is maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500 (incl. BTW) dan is de looptijd 10 jaar;

 • 4.

  de rente is gebaseerd op het 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn (afhankelijk van de vastgestelde looptijd), met daarop een korting van 3%, (minimaal rentepercentage € 1%);

 • 5.

  de rente is over de gehele looptijd van de duurzaamheidslening vast;

 • 6.

  de duurzaamheidslening is een annuïteitenlening met een drie jaar uitgestelde aflossing. De eerste drie jaar is de lening aflossingsvrij maar dient er wel rente te worden betaald. Vanaf het vierde jaar wordt de lening annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan per laatste van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht;

 • 7.

  bij verkoop van de woning, waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig afgelost te worden;

 • 8.

  vervroegde aflossing van de Duurzaamheidslening is op elk moment boetevrij toegestaan;

 • 9.

  de Duurzaamheidslening wordt verstrekt via een onderhandse akte.

   

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

 

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Stede Broec” en treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 12 mei 2011.

De raadsgriffier, De voorzitter,