Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WerkSaam Westfriesland 2015 komt in de plaats

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid een aanhef en onder i.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-201301-01-2015Ingetrokken

30-05-2013

De Middenstander, 19-6-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd op 23 april 2013;

 

gezien het advies van 14 mei 2013 van de Commissie Burger en Bestuur;

 

gelet op artikel 8 lid 1 aanhef onder i van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat het noodzakelijk is in een verordening nadere regels te stellen over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de WWB.

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec.

 • c.

  beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 • d.

  recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a lid 5 WWB.

 • e.

  bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 50 lid 1 WWB.

 • f.

  verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60 lid 4 WWB.

   

  Hoofdstuk 2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

   

  Artikel 2 Verrekenen met beslagvrije voet bij voldoende bezit

 • 1.

  Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekent het college de recidiveboete zonder inachtneming van de beslagvrije voet.

 • 2.

  De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie maanden vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

   

  Artikel 3 Verrekenen bij geen of onvoldoende bezit

 • 1.

  Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, verrekent het college de recidiveboete gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2.

  Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het college de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als bedoeld in artikel 31 lid 2 aanhef onder n en r WWB.

   

  Artikel 4 Verrekenen met inachtneming beslagvrije voet

  In afwijking van de artikelen 2 en 3 kan het college de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien:

 • a.

  aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 2 of 3, zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en dienst gezin; of

 • b.

  anderszins sprake is van dringende redenen.

   

   

  Artikel 5 Eerder opgelegde bestuurlijke boetes

  De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a lid 1 WWB, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

   

  Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

   

  Artikel 6 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013.

   

  Artikel 7 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 30 mei 2013.

  De raadsgriffier, De voorzitter,