Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016
CiteertitelRegeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013nieuwe regeling

30-05-2013

De Middenstander, 19-6-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-4-2013;

 

gelet op het advies van de commissie Grondgebiedzaken van 13-5-2013;

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

- vaststellen: “Regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016” - het subsidieplafond voor de jaren 2013-2016 vast te stellen op € 25.000 per jaar.

Regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016

1. Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: de regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016.

 • b.

  maatregelen: energiebesparende maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zoals opgenomen in bijlage 1 “Subsidiabele maatregelen 2013-2016 met toelichting”;

 • c.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria (bijlage 1);

 • d.

  bestaande bouw: een koopwoning die voor 1 januari van het jaar van aanvragen van subsidie is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner;

 • e.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie als gevolg van van deze regeling;

 • f.

  aanvrager: natuurlijk persoon die eigenaar is van een als koopwoning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd en die een aanvraag heeft ingediend.

Doelstellingen

 • De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt samen met gemeentelijke middelen ingezet om particulieren te stimuleren om te investeren in de energie-efficiency van hun bestaande koopwoningen.

Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond is voor 2013, 2014, 2015 en 2016 vastgesteld op € 25.000.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal € 1.000 subsidie per kalenderjaar toegekend.

 • c.

  Het subsidiebedrag per voorziening is maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de maatregelen.

 • d.

  Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze regeling.

Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het plaatsen c.q. treffen van de maatregelen na het in werking treden van de regeling.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de bestaande bouw.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor de maatregelen die voorkomen op de duurzame energielijst (bijlage 1).

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de maatregelen zijn toegepast bij of op bestaande woningen op het grondgebied van Gemeente Stede Broec.

 • f.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 7 van de duurzame energielijst indien er sprake is van een uitbreiding van een bestaande koopwoning.

 • g.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de openstelling van de regeling en in het betreffende kalenderjaar.

 • h.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder nummers 1 t/m 7 van de duurzame energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de duurzame energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • i.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder nummers 4, 6, 8 t/m 11 van de duurzame energielijst wordt alleen subsidie verstrekt indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemers-/installateurverklaring in (bijlage 3).

 • j.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk op 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar moet een aanvraag tot vaststelling worden ingediend.

 • k.

  De aanvrager moet, voordat subsidie in het kader van deze regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen of toestemmingen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

Aanvraagprocedure

 • a.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen.

 • b.

  Een complete aanvraag bestaat uit het naar waarheid en volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier (bijlage 2) en is voorzien van een offerte, koopovereenkomst of kostenraming.

 • c.

  Subsidieaanvragen voor 2013 kunnen vanaf 1 juli 2013 worden ingediend. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • d.

  Subsidieaanvragen voor 2014, 2015 en 2016 kunnen vanaf 15 januari van het betreffende kalenderjaar worden ingediend. Aanvragen die vóór deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • e.

  De subsidieregeling is geldig tot en met 1 december 2016. Daarna vervalt deze van rechtswege. Aanvragen ingediend na 1 december 2016 worden niet in behandeling genomen.

Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op complete aanvragen binnen zes weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van reden met twee weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, met de dag waarop die aanvraag is aangevuld – zodat sprake is van een complete aanvraag – voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

Weigeringgronden

 • a.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier (bijlage 4).

 • b.

  Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier moeten kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bank/giroafschriften) worden meegezonden.

 • c.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • d.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen zes weken nadat het formulier ten behoeve van de vaststelling van de subsidie is ingediend. Na vaststelling wordt het subsidiebedrag binnen vier weken betaalbaar gesteld.

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gemeentelijke energiesubsidie 2013-2016

Slotbepalingen

 • Deze regeling treedt op 1 juli 2013 in werking.

 •  

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 30-5-2013.

   

  De raadsgriffier, De voorzitter,