Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening Elektronische Bekendmaking gemeente Stede Broec 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Elektronische Bekendmaking gemeente Stede Broec 2014
CiteertitelVerordening Elektronische Bekendmaking gemeente Stede Broec 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2014Nieuwe regeling

28-05-2014

Gemeenteblad, nr. 33088

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Elektronische Bekendmaking gemeente Stede Broec 2014

De raad der gemeente Stede Broec;

overwegende dat

- het wenselijk is dat bekendmaking van besluiten en of andere informatieverstrekking zoveel mogelijk op elektronische wijze gebeurt;

- er een wettelijk verplicht elektronisch gemeenteblad is waarin die informatie kan worden opgenomen;

- het de eenduidigheid ten goede komt als het elektronisch gemeenteblad na inwerkingtreding van deze verordening als uitgangspunt voor alle informatieverstrekking wordt genomen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25-3-2014; gelet op het advies van de commissie van RBFZ van 15-5-2014;

gelet op artikel artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

vast te stellen de

‘Verordening Elektronische Bekendmaking gemeente Stede Broec 2014’.

Artikel 1 Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden bekend gemaakt in een door burgemeester en wethouders uitgegeven elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op besluiten die op grond van een wettelijk voorschrift op andere wijze bekend wordt gemaakt.

 • 3.

  Besluiten als bedoeld in het eerste lid worden met de volledige inhoud opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Indien naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders omvang of complexiteit in de we staan aan volledige opnamen, wordt in afwijking van het derde lid volstaan met een zakelijke weergave in het elektronisch gemeenteblad en terinzagelegging van het volledige besluit op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 2 Kennisgeving

 • 1.

  Berichten die niet tot een of meerdere geadresseerden zijn gericht als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden uitsluitend verzonden door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen burgemeester wethouders bepalen date een besluit als bedoeld in artikel 1 naast plaatsing in het elektronisch gemeenteblad ook op andere wijze bekend wordt gemaakt.

 • 2.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat een kennisgeving in bijzondere omstandigheden naast plaatsing in het gemeenteblad ook op andere geschikte wijze wordt verzonden.

Artikel 4 Afschrift

Eenieder krijgt op verzoek afschrift van een besluit zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. De legesverordening is van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 28-5-2014.

De raadsgriffier, De voorzitter,