Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, nr. 49150

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015

Verordening Kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 255 van de Gemeentewet

 

B e s l u i t :

vast te stellen: VERORDENING KWTIJTSCHELDING GEMEENTE STEDE BROEC

Artikel 1 Belastingen

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen:

  • a.

   de aanslag afvalstoffenheffing;

  • b.

   de aanslag rioolheffing;

  • c.

   het eigenaarsdeel van de aanslag onroerende zaakbelasting.

 • 2.

  Voor alle niet onder het vorige lid genoemde heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Een natuurlijk persoon en zelfstandige kunnen voor privé belastingen een kwijtscheldingsverzoek indienen.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend op een daarvoor door de gemeente vastgesteld formulier.

 • 3.

  Een verzoek om kwijtschelding dient uiterlijk te zijn ontvangen op de dag waarop de laatste betaaltermijn, zoals vermeld op het aanslagbiljet, vervalt.

 • 4.

  Kwijtschelding hoeft slechts eenmaal per jaar te worden aangevraagd, en is dan van toepassing op alle in artikel 1 genoemde belastingen in dat jaar.

Artikel 3 Normen

 • 1.

  Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek worden de criteria, met uitzondering van artikel 28 lid 1 b en c, en de berekeningsmethode van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gehanteerd.

 • 2.

  Bij de berekening van het kwijtscheldingsverzoek van het desbetreffende jaar wordt rekening gehouden met de aanslag waarvoor kwijtschelding is gevraagd en de nog op te leggen aanslagen van het desbetreffende jaar waarvoor kwijtschelding mogelijk is.

 • 3.

  De normbedragen voor de kwijtschelding worden vastgesteld op 100% van de genormeerde uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand. Indien de aanvraag betrekking heeft op een 65-plusser , wordt voor wat betreft de normkosten van bestaan aangesloten bij de netto AOW-norm.

 • 4.

  Het vermogen wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving.

 • 5.

  De netto-kosten voor kinderopvang worden meegenomen in de betalingscapaciteit.

Artikel 4 Beslissing op het verzoek, aanpassing termijnbedragen

 • 1.

  De invorderingsambtenaar deelt de beslissing op het verzoek middels een gedagtekende schriftelijke kennisgeving mede aan de belastingschuldige. Bij afwijzing van het verzoek, deelt de invorderingsambtenaar de motieven mede waarop de afwijzing is gebaseerd.

 • 2.

  Indien geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend, worden de termijnbedragen voor automatische incasso naar rato verhoogd, zodanig dat bij de laatste termijn de verschuldigde aanslag in zijn geheel is voldaan. Indien niet aan automatisch incasso wordt deelgenomen, gelden de bij de aanslagoplegging gestelde betaaltermijnen.

 • 3.

  Alleen bedragen die binnen drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding zijn betaald, worden ingeval er positief op het verzoek wordt beslist, terugbetaald.

Artikel 5 Administratief beroep

 • 1.

  Indien de belastingschuldige zich niet kan verenigen met de beslissing van de invorderingsambtenaar, kan de belastingschuldige binnen tien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving in beroep gaan bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het College deelt zijn beslissing middels een schriftelijke kennisgeving mede aan de belastingschuldige. Het is niet mogelijk om tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan, aangezien de Awb niet van toepassing is op deze verordening.

 • 2.

  Gedurende de tijd dat het beroepschrift in behandeling is, geniet de belastingschuldige uitstel van betaling.

 • 3.

  Indien het College beslist dat er geen of slechts gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, is artikel 4 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aan gehaald als ‘Verordening Kwijtschelding gemeente Stede Broec 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 18 december 2014.

De raadsgriffier, De voorzitter,