Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening Individuele Studietoeslag Gemeente Stede Broec 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Individuele Studietoeslag Gemeente Stede Broec 2015
CiteertitelVerordening Individuele Studietoeslag Gemeente Stede Broec 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201501-01-2015Nieuwe regeling

25-06-2015

Gemeenteblad, nr. 65409

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Individuele Studietoeslag Gemeente Stede Broec 2015

De raad van de gemeente Stede Broec;

Overwegende dat de gemeenteraad verplicht is om in een verordening de hoogte van de individuele studietoeslag en de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag vast te leggen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

Gelet op het advies van de commissie Samenleving van 9 juni 2015;

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet

 

besluit

Vast te stellen de hierna volgende

Verordening individuele studietoeslag Gemeente Stede Broec 2015

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Artikel 4 Hoogte individuele studietoeslag

  • 1.

    Een individuele studietoeslag bedraagt € 600 per 6 maanden.

  • 2.

    Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Artikel 5 Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald voor een periode van 6 maanden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag gemeente Stede Broec 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 25 juni 2015.

De raadsgriffier, de voorzitter