Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Beleidsregel instrumentarium muziekkorpsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel instrumentarium muziekkorpsen
CiteertitelBeleidsregel instrumentarium muziekkorpsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, Welzijnswet 1994, Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

16-11-2004

De Middenstander, 08-12-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel instrumentarium muziekkorpsen

 

Beleidsregel instrumentarium muziekkorpsen

 

 

 

 

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2004;

 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de Welzijnswet 1994 en Titel 4.2. en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de navolgende Beleidsregel instrumentarium muziekkorpsen:

 

 

 

1. Voor de aanschaf van instrumentarium voor al eerder gesubsidieerde plaatselijke muziekkorpsen kan door de raad een investeringssubsidie worden verstrekt van 40%.

 

Op deze subsidieverstrekking is afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

De aanvraag wordt voorzien van een toelichting over de noodzaak van vervanging of uitbreiding.

 

Indien daarom door de plaatselijke muziekkorpsen wordt gevraagd geeft de directeur van de

Muziekschool Stede Broec de korpsen een inhoudelijk advies over de noodzaak, de kwaliteit en de klankkleur van de aan te schaffen muziekinstrumenten.

 

Voorwaarde is verder dat in de gemeentebegroting daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn of worden gesteld.

 

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005.

 

3. De Nota beleidsregels subsidies en huren voor sport en welzijn in Stede Broec, vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 6 april 2000 en gewijzigd op 1 februari 2001, wordt met ingang van 1 januari 2005 ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 16 november 2004.

De raadsgriffier, De voorzitter,