Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling geldelijke tegemoetkoming aan de raadsfracties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling geldelijke tegemoetkoming aan de raadsfracties
CiteertitelRegeling geldelijjke tegemoetkoming aan de raadsfracties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1994nieuwe regeling

02-06-1994

De Middenstander 08-06-1994

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling geldelijke tegemoetkoming aan de raadsfracties

De raad der gemeente Stede Broec;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 1994;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

REGELING GELDELIJKE TEGEMOETKOMING AAN DE RAADSFRACTIES

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: een politieke groepering uit de gemeenteraad, gevormd op grond van de uitslag van de laatstgehouden verkiezing van de leden van die raad;

 • b.

  zittingsjaar: de tijdsperiode van 1 april t/m 31 maart daaraanvolgend.

Artikel 2  

 • 1.

  In de kosten van de werkzaamheden van een fractie wordt aan die fractie per zittingsjaar een tegemoetkoming verleend, vermeerderd met een bedrag per raadslid, dat voor haar zitting heeft. De hoogte van de tegemoetkoming en het bedrag, bedoeld in de vorige zin, wordt jaarlijks bij de behandeling van de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2.

  Het bedrag van de tegemoetkoming wordt berekend naar het aantal leden, dat iedere fractie in de eerste vergadering van de raad in een nieuw zittingsjaar telt, opengevallen eb biet vervulde plaatsen daarbij inbegrepen;

 • 3.

  De betaalbaarstelling geschiedt per kwartaal, na een schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders gedaan verzoek, bij het begin van het eerste zittingsjaar aan een door iedere fractie in dat verzoek aan te wijzen persoon.

Artikel 3  

Indien tijdens een zittingsjaar:

 • a.

  een of meerdere raadsleden, die deel uitmaken van een in artikel 1 bedoelde fractie, als zelfstandige fractie gaan optreden;

 • b.

  meerdere fracties als één fractie gaan optreden;

 • c.

  een lid van een fractie zich aansluit bij een andere bestaande fractie;

   

  dan heeft de nieuwe gevormde fractie c.q. hebben de betrokken fracties nadat hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan de voorzitter van de raad- met inachtneming van het nieuw aantal leden aanspraak op de in artikel 2 genoemde tegemoetkoming met ingang van het eerstvolgende zittingsjaar.

Artikel 4  

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 april 1994 op welk tijdstip de regeling van 5 april 1979 wordt geacht te zijn vervallen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Stede Broec, gehouden op 2 juni 1994.

 

De secretaris, De voorzitter,