Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening Wet werk en bijstand
CiteertitelToeslagenverordening Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1, onder c en 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-04-2012Ingetrokken

02-12-2004

De Middenstander, 15-12-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

De raad der gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2004;

 

gezien het advies van de Commissie Publiekszaken van 9 november 2004;

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet alsmede de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;

 

dat het thans wenselijk is de in dit kader vastgestelde toeslagenverordening Wet werk en bijstand te qua redactie te actualiseren;

 

b e s l u i t :

te wijzigen en als volgt vast te stellen de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de wet;

Artikel 2  

1. De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of

ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze

verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

2. De bepalingen in hoofdstuk 2 en 3 laten de toepassing artikel 18, eerste lid, van de wet

onverlet.

 

HOOFDSTUK 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Artikel 3 Toeslagen

1. De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de

gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn

hoofdverblijf heeft;

2. De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de

gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één ander zijn

hoofdverblijf heeft;

3. De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 5 procent van de

gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning twee of meer

anderen hun hoofdverblijf hebben.

4. Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen

als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

 • a.

  kinderen van 18 jaar of ouder doch jonger dan 21 jaar met een inkomen van ten hoogste de norm als bedoeld in artikel 20, onder a, van de wet vermeerderd met 10 procent van de gehuwdennorm;

 • b.

  meerderjarige kinderen met studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

 • c.

  meerderjarige kinderen met een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

HOOFDSTUK 3 Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm of toeslag

Artikel 4 Verlaging gehuwden

1. De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor

gehuwden die een woning delen met één of meer anderen.

2. De bijstandsnorm wordt niet verlaagd, indien één van de partners of beide partners jonger zijn dan 21

jaar.

3. Het vierde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt:

1. 17,5 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de belang-

hebbende geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn;

2. 10 procent van de gehuwdennorm indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 6 Verlaging Schoolverlaters

De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de wet bedraagt 50 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm plus toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de wet.

Artikel 7 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

1. De verlaging als bedoeld in artikel 29 van de wet bedraagt:

 • a.

  10 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 21 jaar of 22 jaar betreft die een woning deelt met één of meer anderen;

 • b.

  18,5 procent van de gehuwdennorm voor de belanghebbende van 21 jaar in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • c.

  13 procent van de gehuwdennorm voor de belanghebbende van 22 jaar in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

  2. De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van een belanghebbende op wie artikel 6

  van toepassing is.

Artikel 8 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke bijstandsnorm voor belanghebbende tenminste bedraagt:

a. 35 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande,

b. 55 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder,

c. 65 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden.

 

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10  

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 11 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Deze gewijzigde verordening treedt, met toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke Referendumwet,

in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 2 december 2004.

De raadsgriffier, De voorzitter,