Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening clientenparticipatie gehandicaptenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie gehandicaptenbeleid
CiteertitelVerordening clientenparticipatie gehandicaptenbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2004nieuwe regeling

07-10-2004

De Middenstander, 27-10-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie gehandicaptenbeleid

 

De raad van de gemeente Stede Broec,

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders gedateerd 30 augustus 2004;

gelezen het advies van de Commissie Publiekszaken d.d. 10 augustus 2004;

gelet op artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten;

 

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid:

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid: De gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet voorzieningen gehandicapten en het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid;

 • b.

  integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid: De samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle burgers met een handicap of chronische ziekte;

 • c.

  platform: het door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen en in de regio West-Friesland actief zijnde platform bestaande uit vertegenwoordigers van gehandicapten, ouderen en chronisch zieken;

 • d.

  Gehandicapten en chronische ziekte: burgers, die ten gevolge van een langdurige lichamelijke, of verstandelijke beperking, of blijvende gezondheidsproblemen, belemmeringen ondervinden in het inrichten van hun eigen leven of in hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie, verder te noemen in deze verordening “de doelgroep”.

 • e.

  Wet voorzieningen gehandicapten: de Wet voorzieningen gehandicapten zoals gewijzigd en in werking getreden per 1 april 2000.

 • f.

  regio Westfriesland: de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum, die het platform hebben aangewezen.

   

Artikel 2 - Doelstellingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bevorderen het instellen en het in stand houden van een platform integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  Het platform heeft tot doel het bijdragen aan het totstandkomen en verbeteren van het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid binnen de gemeenten in de regio Westfriesland en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd adviezen aan Burgemeester en Wethouders.

   

Artikel 3 - Beleidsterreinen

 • 1.

  Het platform wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet voorzieningen gehandicapten en de daarop berustende regelingen.

 • 2.

  Het platform wordt tevens betrokken bij het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid, bestaande uit:

 • a.

  voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op het brengen van samenhang in het beleid ten behoeve van de doelgroep;

 • b.

  het beleid dat van invloed is op de mogelijkheden voor de doelgroep.

   

Artikel 4 - Werkwijze

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders vragen het platform om advies, op een zodanig tijdstip dat het uitgebrachte advies met een reactie van Burgemeester en Wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de Raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 2.

  Het platform is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan Burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders vragen het platform in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

 • 4.

  In het geval Burgemeester en Wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het platform, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het platform is afgeweken.

 • 5.

  Burgemeester en Wethouders voorzien het platform van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het platform. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

 • 6.

  Het platform wordt binnen een redelijke termijn schriftelijk bericht wat er met de door het platform gegeven adviezen is gedaan door de gemeente.

   

Artikel 5 – Overleg en faciliteiten

 • 1.

  Tussen de gemeenten in de regio Westfriesland en het platform vindt minimaal éénmaal per jaar een structureel overleg in regionaal verband plaats.

 • 2.

  De gemeenten in de regio Westfriesland stellen aan het platform zodanige middelen ter beschikking, dat het platform redelijkerwijs in staat wordt gesteld de doelstellingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening te realiseren. Op deze subsidie is de Algemene subsidieverordening van de gemeente Stede Broec van toepassing.

 • 3.

  De middelen als bedoeld in het tweede lid worden jaarlijks toegekend op basis van een door het platform in te dienen begroting.

 • 4.

  Het platform dient één begroting in voor de gehele regio Westfriesland.

   

Artikel 6 - Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin de verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Stede Broec, gehouden op 7 oktober 2004.

   

  De raadsgriffier, De voorzitter,