Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisadministratier persoonsgegevens Stede Broec (Verordening GB A)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 3b, 62, 96 en 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie en GBA privacyreglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2007nieuwe regeling

06-09-2007

De Middenstander, 12-09-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 23 augustus 2007;

 

gelet op de artikelen 3b, 62, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

   

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

   

Artikel 3  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 4 december 2002, gewijzigd op 4 maart 2004 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stede Broec (Verordening GBA).

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 6 september 2007.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,