Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, hoofdstuk IVc en art. 149, Algemene wet bestuursrecht, titel 9.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2015ingetrokken wegens aansluiting bij Nationale Ombudsman

07-07-2005

De Middenstander, 20 juli 2005

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006

De raad der gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2005;

gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de ondernemingsraad;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006

Artikel 1 Instelling ombudscommissie

Er is een gemeentelijke ombudscommissie.

 

Artikel 2 Zittingsduur

De leden van de ombudscommissie kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 

Artikel 3 Financiële middelen

 • 1.

  Voor wat betreft de vergoeding voor werkzaamheden van de ombudscommissie wordt aangesloten bij de bestaande situatie bij de commissie bezwaarschriften.

 • 2.

  De raad verschaft de ombudscommissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden.

   

Artikel 4 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

   

Artikel 5 Werkinstructie

Voor zover de ombudscommissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

 

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

   

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudscommissie Stede Broec 2006.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 7 juli 2005.

De raadsgriffier, De voorzitter,