Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2010
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeente Strede Broec 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201504-04-2016nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad, 02-01-2015

Onbekend.
01-01-201001-01-2015ingetrokken

03-12-2009

De Middenstander, 09-12-2009

Onbekend.
01-01-201005-04-2016nieuwe regeling

03-12-2009

De Middenstander, 09-12-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeente Stede Broec 2010

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

 

gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 255 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTE STEDE BROEC 2010

 

Artikel 1 Belastingen

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen:

1. de aanslag afvalstoffenheffing;

2. de aanslag rioolheffing;

3. het eigenaarsdeel van de aanslag onroerende zaakbelasting.

 

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Een persoon die belastingplichtig is kan een kwijtscheldingsverzoek indienen.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend op een daarvoor door de gemeente vastgesteld formulier.

 • 3.

  Een verzoek om kwijtschelding dient uiterlijk te zijn ontvangen op de dag waarop de laatste betaaltermijn, zoals vermeld op het aanslagbiljet, vervalt.

 • 4.

  Kwijtschelding hoeft slechts eenmaal per jaar te worden aangevraagd, en is dan van toepassing op alle in artikel 1 genoemde belastingen in dat jaar.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid hoeven personen, die op 1 januari van het jaar waarover de kwijtschelding wordt verleend, recht op een uitkering voor levensonderhoud hebben krachtens de Wet Werk en Bijstand, geen verzoek in te dienen mits de belastingschuldige voldoet aan de vastgestelde normen volgens de berekeningsmethode van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 6.

  Personen van 65 jaar en ouder die in het belastingjaar volledige kwijtschelding krijgen, hoeven in de twee daaropvolgende belastingjaren geen nieuw verzoek om kwijtschelding in te dienen. Zij ontvangen die twee jaren volledige kwijtschelding van de belastingen genoemd in artikel 1.

 • 7.

  De onder lid 5 genoemde personen zijn verplicht om iedere wijziging van inkomen en/of vermogen in de twee belastingjaren waarin zonder verzoek kwijtschelding is verleend, onmiddellijk door te geven aan de gemeente Stede Broec. Onder een wijziging van inkomen wordt niet verstaan een trendmatige algemene verhoging van het inkomen.

   

Artikel 3 Normen

1. Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek worden de criteria, met

uitzondering van artikel 28 lid 1 b en c, en de berekeningsmethode van de

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gehanteerd.

2. Bij de berekening van het kwijtscheldingsverzoek van het desbetreffende jaar

wordt rekening gehouden met de aanslag waarvoor kwijtschelding is gevraagd en

de nog op te leggen aanslagen van het desbetreffende jaar waarvoor

kwijtschelding mogelijk is.

3. De normbedragen voor de kwijtschelding worden vastgesteld op 100% van de

genormeerde uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand.

4. Het vermogen wordt vastgesteld aan de normen van de Wet Werk en Bijstand voor

het desbetreffende belastingjaar.

 

Artikel 4 Beslissing op het verzoek, aanpassing termijnbedragen

 • 1.

  de invorderingsambtenaar deelt de beslissing op het verzoek middels een

  gedagtekende schriftelijke kennisgeving mede aan de belastingschuldige. Bij

  afwijzing van het verzoek, deelt de invorderingsambtenaar de motieven mede

  waarop de afwijzing is gebaseerd.

  2. Indien geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend, worden de

  termijnbedragen voor automatische incasso naar rato verhoogd, zodanig dat bij

  de laatste termijn de verschuldigde aanslag in zijn geheel is voldaan. Indien niet

  aan automatisch incasso wordt deelgenomen, gelden de bij de aanslagoplegging

  gestelde betaaltermijnen.

   

Artikel 5 Administratief beroep

 • 1.

  Indien de belastingschuldige zich niet kan verenigen met de beslissing van de invorderingsambtenaar, kan de belastingschuldige binnen tien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving in beroep gaan bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het College deelt zijn beslissing middels een schriftelijke kennisgeving mede aan de belastingschuldige. Het is niet mogelijk om

  tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan.

 • 2.

  Gedurende de tijd dat het beroepschrift in behandeling is, geniet de

  belastingschuldige uitstel van betaling.

 • 3.

  Indien het College beslist dat er geen of slechts gedeeltelijke kwijtschelding wordt

  verleend, is artikel 4 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2010.

 • 2.

  Deze verordening wordt aan gehaald als ‘Verordening Kwijtschelding gemeente Stede Broec 2010’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 december 2009.

De raadsgriffier, De voorzitter,