Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2004nieuwe regeling

04-03-2004

De Middenstander, 10-03-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 17 februari 2004;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec.

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid:

  De mate waarin waarin beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

   

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van onderdelen van organisatie-eenheden van de gemeente en de doeltreffendheid van uitvoering van taken door de gemeente.

 

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting, de budgetrapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt zes weken na de dag van de bekendmaking in werking.

 

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Stede Broec “.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 4 maart 2004.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,