Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Stede Broec
CiteertitelVerordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2010nieuwe regeling

14-01-2010

De Middenstander, 20-01-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Stede Broec

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 december 2009;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Stede Broec

 

Artikel 1 begripsbepaling

 • 1.

  Wet: de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

   

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

 • -

  Persoonlijk;

 • -

  Per post;

 • -

  Per e-mail;

 • -

  Telefonisch.

   

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoening van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

   

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen woerden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het Meldpunt Art.1 in Hoorn.

 • 2.

  Klager wordt door de medewerkers van het Meldpunt doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

   

Artikel 6 Inwerkintreding

Deze verordening treedt in werking op 25 januari 2010.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening inrichting Antidiscriminatievoorziening Stede Broec.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 14 januari 2010.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,