Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-199501-01-2010Vervallen

02-03-1995

De Middenstander, 15-03-1995

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad der gemeente Stede Broec;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 1995;

 

Gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 1994, 783);

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen: DESTRUCTIEVERORDENING

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  Wet: de Destructiewet (Stb. 1994, 783);

 • b.

  Aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  Destructiemateriaal: dode honden, dode katten, en het krachtens artikel 2, tweede lid van de Wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

 

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

 

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 14 lid 2 van het Destructiebesluit van toepassing is.

 

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening Stede Broec.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De destructieverordening voor de gemeente Stede Broec, vastgesteld d.d. 6 november 1986 vervalt.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Stede Broec, gehouden op 2 maart 1995.

   

  De secretaris, De voorzitter,