Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening inzake winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Stede Broec
Vastgesteld door
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-1996nieuwe regeling

02-05-1996

De Middenstander, 08-05-1996

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake winkeltijden

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 1996;

 

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  Feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam den het adres van de rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na verlening van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  Het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebrek van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  De houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elke deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze be4trekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag, ten behoeve van:

 • a.

  Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  Het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 In werkintreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2.

  De Verordening winkelsluiting Stede Broec wordt ingaande dat tijdstip ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Stede Broec”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 2 mei 1996.

De secretaris, De voorzitter,