Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling gemeentelijke energiesubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke energiesubsidie
CiteertitelRegeling gemeentelijke energiessubsidie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201031-12-2010Vervallen

03-06-2010

De Middenstander, 16-06-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke energiesubsidie

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2010;

 

overwegende dat door de fractie van PvdA/GroenLinks een amendement op het collegevoorstel is ingediend inhoudende het verhogen van het subsidieplafond tot € 30.000;

 

dat dit amendement met 16 stemmen voor en 0 tegen unaniem is aangenomen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende: Regeling gemeentelijke energiesubsidie

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde subsidiebedragen per activiteit;

 • 2.

  Bestaande bouw: een woning die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner op het moment van een subsidie aanvraag in het kader van deze regeling;

 • 3.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek aan de gemeente om uitkering van de gemeentelijke energiesubsidie;

 • 4.

  Aanvrager: natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak is waaraan energie wordt geleverd en die een aanvraag heeft ingediend;

 • 5.

  Voorziening: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals zonlicht, zonwarmte en wind of maatregelen die de energievraag reduceren, zoals isolatie4 en HR++ glas. Alle subsidiabele installaties en maatregelen staan in bijlage I.

   

Artikel 2 Doelstellingen

De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om natuurlijke personen (eigenaar-bewoner) te stimuleren te investeren in de energie-efficiency van hun bestaande woningen.

 

Artikel 3 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een subsidieplafond van € 30.000.

 • 2.

  De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2010 of voor zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is. Aanvragen ingediend na bovenstaande datum worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Verlening van subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4.

  De subsidiabele kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorzieningen, zoals genoemd in bijlage I van deze regeling.

   

Artikel 4 subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen na het in werking treden van de regeling.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst vermeld op het aanvraagformulier (bijlage I).

 • 4.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Stede Broec. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken 1 tot en met 8 indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • 5.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de openstelling van de regeling.

 • 6.

  Subsidie voor de voorzieningen 9 tot en met 17 van de Duurzame Energielijst worden alleen verstrekt indien met een installateurverklaring kan worden aangetoond dat de voorzieningen zijn geplaatst en in bedrijf gesteld.

 • 7.

  Het subsidiebedrag per voorziening is ten hoogste het bedrag genoemd in bijlage I, maar zal nooit meer bedragen dan 50 % van de daadwerkelijk gemaakt kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening.

 • 8.

  Het maximale subsidiebedrag per woning is € 1.200.

Artikel 5 aanvraagprocedure

 • 1.

  Op complete aanvragen zal binnen 4 weken door de gemeente worden beschikt. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van reden met 2 weken worden verlengd.

 • 2.

  Voor zover de beslissing op de aanvraag strekt tot geheel of gedeeltelijk afwijzen van de aanvraag wordt deze gemotiveerd.

 • 3.

  De aanvraagprocedure kan bestaan uit twee delen, namelijk:

 • a.

  Aanvragen van subsidie;

 • b.

  Aanvragen van het uitkeren van het subsidiebedrag.

   

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2010.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

Van de gemeente Stede Broec ,gehouden op 3 juni 2010.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,