Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Wijziging tarieventabel behorende bij de verordening rioolheffing 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging tarieventabel behorende bij de verordening rioolheffing 2010
CiteertitelWijziging Marktgeldverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Wijziging verordening

22-12-2016

gmb-2016-187473

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging tarieventabel behorende bij de verordening rioolheffing 2010

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

DE 7E WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING RIOOLHEFFING 2010

 

 

Artikel 1

Artikel 6 wordt gewijzigd:

Artikel 6: Belastingtarieven

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt per belastingjaar

  a. voor een eigendom of gedeelte daarvan uitsluitend gebruikt als woning:  € 160,30

  b. voor een eigendom of gedeelte daarvan gebruikt als:

 • 1.

   wijkgebouw of onderwijslokaal € 243,90

 • 2.

   culturele en/of recreatieve bestemming € 470,60

 • 3.

   café-restaurant, bar of enig ander horecabedrijf, geen hotel zijnde € 470,60

 • 4.

   winkel, garagebedrijf, fabriek, kantoor, werkplaats of enig ander

bedrijf, geen horecabedrijf zijnde, waarin werkzaam zijn:

minder dan 5 personen € 243,90

5 tot en met 10 personen € 410,90

11 tot en met 50 personen € 816,30

51 tot en met 100 personen  € 1.642,40

vermeerderd met € 811,20 voor elk honderdtal

personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen

 

 • 5.

  hotel of pension, huisvesting biedende aan:

  minder dan 10 personen € 470,60

  10 tot en met 50 personen € 1.056,50

  51 tot en met 100 personen € 1.869,10

  vermeerderd met € 1.050,60 voor elk honderdtal

  personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen

 

 • 6.

  verpleeginrichting of bejaardentehuis, huisvesting biedende aan:  

  minder dan 10 personen € 816,30

  10 tot en met 50 personen € 1.642,40

  51 tot en met 100 personen € 3.278,60

  vermeerderd met € 1.632,60 voor elk honderdtal

  personen of gedeelte daarvan boven de 100 personen.

 

c. voor een eigendom, niet vallend onder één van de voorgaande

leden € 694,40

 

 

    Artikel 2    

 • 1.

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

     

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

    

J. de Jong