Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2007
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Wijziging verordening

22-12-2016

gmb-2016-187476

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2007

 

De raad van de gemeente Stede Broec;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

DE 10e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN 0NROERENDEZAAK BELASTINGEN 2007

 

Artikel 1  

Artikel 5 als volgt te wijzigen:Artikel 5 Belastingtarieven:Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt:

bij de gebruikersbelasting 0,1116 %;

bij de eigenarenbelasting:

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1314 %;

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1365 %.

 

Artikel 2  

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,