Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Wijziging tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening 2008
CiteertitelMarktgeldverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Wijziging verordening

22-12-2016

gmb-2016-187479

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening 2008

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

DE 9E WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE MARKTGELDVERORDENING 2008

 

Artikel 1

De tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening wordt gewijzigd zoals op de bijlage bij dit raadsbesluit is aangegeven.

 

Artikel 2

1. Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,

J. de Jong

 

De raad der gemeente Stede Broec;

 

 

Bijlage TARIEVENTABEL 2017 BEHORENDE BIJ DE MARKTGELDVERORDENING 2008

 

 

 

1.

het tarief per strekkende meter:

- per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,50

Op het kwartaaltarief kan een korting worden verleend van 10%

als betaald wordt voor aanvang van het betreffende kwartaal.

2.

Voor het in gebruik nemen van een dagplaats bedraagt

het tarief per strekkende meter:

- per marktdag of gedeelte daarvan

€ 2,90

3.

Voor het gebruik van de stroomvoorziening bedraagt het tarief:

bij het gebruik van kramen (exclusief btw)

- per stand- of grondplaats per dagdeel

€ 1,05

- per verkoopwagen per dagdeel

€ 2,90

- extra tarief gebruik krachtstroom per dagdeel

€ 2,90

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2016

De raadsgriffier,