Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232950

Zaaknummer: 679480

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2018

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: begraafplaats “Rustoord” te Grootebroek;

 • b.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluiten recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven of begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf, bestemd voor overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • e.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot of asbus/urn op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012’ zoals vastgesteld op 1 december 2011, inclusief de wijzigingen 1 t/m 5, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018’ geen rechtskracht krijgt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad Der gemeente Stede Broec, gehouden op 21 december 2017.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018

Hoofdstuk 1 VERLENEN VAN RECHTEN 2018

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.646,75

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 411,65

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.036,65

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 

1.4.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 823,35

1.4.2

voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 205,85

1.4.3

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 518,30

1.5

Voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats, voor een periode van 10 jaar

€ 258,85

Hoofdstuk 2 BEGRAVEN

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 480,65

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar wordt geheven

€ 187,25

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met

€ 155,30

2.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: de tijd vóór negen uur en na zestien uur en ‘s zaterdags vóór tien uur en na vijftien uur.

 

Hoofdstuk 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of in een particulier graf

€ 155,30

Hoofdstuk 4 GRAFDEKKING

4.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Stede Broec 2012, wordt geheven:

 

4.1.1

voor het stichten van een grafkelder

€ 373,70

4.1.2

voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 155,30

4.1.3

voor het plaatsen van een zerk

€ 155,30

4.1.4

voor het aanleggen van een graftuin

€ 155,30

4.1.5

voor het planten van bomen, per boom

€ 155,30

4.1.6

voor het planten van heesters en andere gewassen

€ 155,30

Hoofdstuk 5 LIJKSCHOUWING

5.1

Voor het schouwen van een lijk door gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 155,30

Hoofdstuk 6 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN PARTICULIERE GRAVEN

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 3,65

Hoofdstuk 7 OPGRAVEN OF RUIMEN

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 554,70

7.2

Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 693,30

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 832,00

Behorende bij raadsbesluit van 21 december 2017

De raadsgriffier,