Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019
CiteertitelMarktgeldverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgeldverordening 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe verordening

20-12-2018

gmb-2018-282589

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2019

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” worden rechten geheven ter zake van het innemen van een stand- of grondplaats op het marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die een stand- of grondplaats inneemt.

Artikel 3 Maatstaf van de heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de lengte van de stand- of grondplaats in strekkende meters met een minimumafname van vier meter.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld voor het innemen van een vaste stand- of grondplaats tijdens de weekmarkt per strekkende meter of gedeelte daarvan staat opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Op het tarief per kwartaal kan een korting worden verleend van 10% als betaald wordt voor aanvang van het betreffende kwartaal.

 • 2.

  Het marktgeld voor het innemen van een dagplaats tijdens de weekmarkt staat opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 3.

  Voor het gebruik van de stroomvoorziening tijdens de weekmarkt wordt per stand- of grondplaats servicekosten in rekening gebracht die staat opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor dit tarief geldt geen korting.

 • 4.

  Voor activiteiten tijdens de weekmarkt wordt per standplaats een vast bedrag per week of per kwartaal in rekening gebracht die staat opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor dit tarief geldt geen korting.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag staat vermeld.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald voor de uiterste betaaldatum zoals staat vermeld op de kennisgeving, als bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Als het marktgeld niet is voldaan voor aanvang van het betreffende kwartaal dan komt de korting van 10% als bedoeld in artikel 4 lid 1 te vervallen.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van het marktgeld wordt verleend op schriftelijke aanvraag, als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet, indien het verschuldigde marktgeld voor een kalenderkwartaal is voldaan en het innemen van een stand- of grondplaats wordt beëindigd vóór het verstrijken van de termijn waarvoor het marktgeld is voldaan. Terugbetaling vindt plaats voor zoveel ongebruikte marktdagen, als er na schriftelijke opzegging van de stand- of grondplaats nog resteren.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  De Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2018 zoals vastgesteld op 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

Y.P.A. Hermans

de voorzitter,

R.A.P. Wortelboer

Tarieventabel 2019 BEHORENDE BIJ DE MARKTGELDVERORDENING 2019

 

1.

het tarief per strekkende meter:

- per marktdag of gedeelte daarvan 

€ 1,55

Op het kwartaaltarief kan een korting worden verleend van 10% als betaald wordt voor aanvang van het betreffende kwartaal.

 

 

 

2.

Voor het in gebruik nemen van een dagplaats bedraagt het tarief per strekkende meter:

- per marktdag of gedeelte daarvan

€ 3,00

 

 

 

3.

Voor het gebruik van de stroomvoorziening bedraagt het tarief:

bij het gebruik van kramen (exclusief btw)

- per stand- of grondplaats per dagdeel

€ 1,35

- per verkoopwagen per dagdeel

€ 2,95

- extra tarief gebruik krachtstroom per dagdeel

€ 2,95

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2018

De raadsgriffier,