Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019
CiteertitelReglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPrivacyreglement BRP Stede Broec; Reglement gegevensverstrekking BRP Stede Broec 201

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Stede%20Broec/CVDR399616/CVDR399616_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201925-05-2018Nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-84604

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

 

Gelet op

 • De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie personen (BRP)

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en de Uitvoeringswet AVG

 • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec (BRP Stede Broec)

BESLUITEN:

 

vast te stellen het volgende reglement:

 

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019;

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente/SED-organisatie

 • 1.

  Gelet op artikel 3.8 Wet BRP en gelet op artikel 6, lid 1 sub e. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunnen gegevens uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Stede Broec aan organen van de gemeente Stede Broec/SED-organisatie worden verstrekt, voor zover deze organen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie personen, ad hoc verstrekkingen, spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente/SED-organisatie aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen 1 en 2.

 • 4.

  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties (bijlage 3).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Stede Broec en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Stede Broec was, gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Stede Broec kunnen gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen voor de gemeente Stede Broec en categorieën van derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente Stede Broec worden aangewezen de werkzaamheden die zijn genoemd in bijlage 4.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën die zijn genoemd in bijlage 4.

Artikel 4. Terugmeldplicht

 • 1.

  Een medewerker/orgaan van de SED-organisatie die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegevens dat hij verstrekt heeft gekregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de gegevensbeheerder BRP.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop terugmeldingen door organen van de gemeente/SED-organisatie plaatsvinden en de wijze waarop deze meldingen worden afgehandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 2.34 Wet BRP en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen.

Artikel 5. Protocolplicht

 • 1.

  De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaren volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking in overeenstemming met artikel 3.11 Wet BRP.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 25 mei 2018.

 • 2.

  Het reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec uit 2015 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec in de vergadering van 12 maart 2019.

De secretaris,

A.Huisman

De burgemeester,

R.A.P.Wortelboer

BIJLAGE 1  

 

Lijst van organen van de SED organisatie (binnengemeentelijke afdelingen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP) van de drie gemeenten

 

De medewerkers van de volgende afdelingen/organisatieonderdelen van de SED-organisatie hebben rechtstreeks toegang tot de BRP voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke en overige taken. Men heeft slechts inzage in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wettelijke en overige taken. Overige taken hebben betrekking op beleidsmatige taken van de gemeente Stede Broec.

 

Afdeling/team

Wettelijk kader/taken

Gegevensset

BRP

Afdeling Dienstverlening

• Burgerzaken

• Klant Contact Centrum (KCC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Ruimte

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Economische zaken

• Vergunningen en handhaving

• Ondersteuning

• OOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Leefomgeving

• Realisatie

• Beheer openbare ruimte

• Ondersteuning

• Uitvoering

 

 

 

 

 

Afdeling Samenleving

• Jeugd & onderwijs

• Sport & cultuur

• Maatschappelijke ondersteuning

• Ondersteuning

 

 

 

Afdeling Facilitair & vastgoed

• Servicedesk

• Inkoop

• Informatie

• Vastgoedbeheer

Wet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

 

• Bestemmingsplannen

• Gebiedsvisies

• Bouw- en woningtoezicht

• Afgifte omgevingsvergunningen

• Monumentenbeleid

• Grondexploitatie

• Beleid weekmarkt/marktveror-dening

• Detailhandel/horeca

• Economische zaken

• Toerisme en recreatie

• Bedrijventerreinen

• Controle evenementen

• Handhaving WABO

• Afvalbeleid

• Energiesubsidies

• Welstandsbeleid

• Openbare orde en veiligheid

• Handhavingsbeleid

• BIBOB beleid

 

 

• Gladheidbestrijding

• Omgevingsvergunningen (inritten- en kapvergunning)

• Instemmingsbesluiten voor kabels en leidingen

(algemene verordening ondergrondse infrastructuur)

• Verkeersbesluiten

 

 

• Minimabeleid

• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

• Gezondheidsbeleid

• Sport en cultuur

• Jeugd en onderwijs

 

 

• Applicatiebeheer

• BAG beheer

• Beheer zaaksysteem Green Valley

• Registratie post- en archiefstukken

• Faciliterende taken voor de organisatie, zoals het boekingssysteem van ruimten etc.

• Informatiebeheer

• Inkoop

• Vastgoedbeheer

• Havendienst

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Afdeling Financiën & belastingen

• Financieel beleid

• Financieel beheer

• Heffingen

• Inkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Bestuursondersteuning

• Secretariaat

• Juridische zaken

• OOV

• Personeel & organisatie

• Communicatie

 

 

 

 

 

 

Afdeling Strategie & Innovatie

 

 

 

Griffiers van de drie gemeenten

 

• WOZ

• Afhandeling van facturen (crediteuren)

• Kwijtschelding belastingen

• Debiteuren (nota’s maken en verzenden, inkomsten boeken)

• Financieel beleid

• Financieel advies

• Begroting, voorjaars- en najaarsnota, jaarrekening en rapportages (planning en control cyclus)

• Kadernota

• Invordering (grafrechten, toeristenbelasting, leges)

• Kadastrale mutaties

• Inkoop

 

 

• Agendabeheer colleges en MT

• Kabinetswerkzaamheden

• Personeel/salarisadmini-stratie

• Openbare orde en veiligheid

• Handhavingsbeleid

• BIBOB beleid

• Juridische zaken

• Communicatieve taken

 

• Projectmatige taken

 

 

 

• Griffie taken

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

 

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de SED organisatie beschikken hooguit over een beperkt gedeeltelijk inzagerecht.

 

BIJLAGE 2  

 

Lijst van organen van de SED-organisatie/gemeente Stede Broec en verwerkers van de gemeente waar systematisch c.q. op verzoek gegevens aan worden verstrekt uit de Basisregistratie Personen

 

Afdeling/Organisatieonderdeel

Taak/doel

Gegevensset

Wettelijk kader

Bestuursondersteuning

• Bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

Het verzenden / overbrengen van gelukwensen voor jubilea (50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen die in het lopende jaar 100 jaar en 100+ worden.

 

Het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen

 

 

 

Het voltrekken van huwelijken/registreren van partnerschappen

 

Selectiegegevens ( 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen van 100 jaar en ouder):

persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens

 

naw-gegevens

 

 

 

 

 

Naw-gegevens van de a.s. bruidsparen, datum huwelijk/partnerschap

 

Lokale taak

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

 

Burgerlijk Wetboek

Afdeling Welzijn van de gemeente Hoorn*

 

 

 

 

 

Gemeente Hoorn*

 

 

 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), vanaf 1 maart 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)*

Het uitvoeren van de regionale leerplichtadministratie en actualisatie van het bestand

 

 

Urgentieverklaring huisvesting

 

 

Uitvoering van de milieuwetgeving

Mutatiegegevens personen van 0 t/m 23 jaar.

Alle wijzigingen in de naw-gegevens worden doorgegeven

 

Afgifte uittreksel BRP voorzien van historische adressen

 

Naw-gegevens

 

 

Leerplichtwet

 

 

 

 

 

 

Lokale taak

 

 

 

Wet milieubeheer

Omgevingswet

 

*betreft een verwerker die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Stede Broec, gegevens verwerkt.

BIJLAGE 3  

 

Lijst van applicaties van de gemeente Stede Broec, waaraan via een koppeling met DDS persoonsgegevens worden verstrekt c.q. worden gevuld vanuit het gegevensmagazijn of vanuit de BRP.

 

Registratie

Categorie van personen

Gegevensset

Wettelijk kader

GWS4all/Suite4WIZ

Cliënten afdeling Samenleving

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken:

• persoonsgegevens

• huwelijksgegevens

• verblijfplaatsgegevens

• overlijdensgegevens

• verblijfstitelgegevens

• verwijsgegevens.

Regeling gehandicapten-parkeerkaart WWB, WMO, Jeugdwet, Participatiewet

Key2Financiën

Debiteuren, crediteuren etc.

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

• persoonsgegevens

• verblijfplaatsgegevens

• overlijdensgegevens

• en verwijsgegevens.

 

Key2Belastingen

Belastingplichtigen en debiteuren (aflopend)

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken:

• persoonsgegevens,

• huwelijksgegevens

• verblijfplaatsgegevens

• overlijdensgegevens

• verwijsgegevens.

Belastingverordening

GISVG

Belastingplichtigen en vergunning aanvragers

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

Belastingverordening

Key2Begraven

Rechthebbenden graven, overledenen etc.

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

• persoonsgegevens

• verblijfplaatsgegevens

• overlijdensgegevens

• verwijsgegevens

Wet op de lijkbezorging

Zaaksysteem Green Valley

Het archiveren van poststukken en aanmaken van zaken in het kader van zaakgericht werken

Gevuld vanuit het gegevensmagazijn

• persoonsgegevens

• verblijfplaatsgegevens

• overlijdensgegevens

• verwijsgegevens

Archiefwet

Gegevensmagazijn Neuron

Binnengemeentelijke personen voor zaken en Stroomlijn

Gevuld vanuit de BRP

 

LBA Pronexus , leerlingenapplicatie gemeente Hoorn

Jongeren van 0 t/m 23 jaar

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

• Naw-gegevens

Leerplichtwet

 

Bijlage 4  

 

Specificatie van artikel 3 van het Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

 

Bijlage 5  

Aangehaakte gegevens

 • Voorletter(s) van de persoon, moeder, vader, partner en kinderen;

 • Burgerlijke staat;

 • Gezinsverhouding;

 • Gezinssterkte;

 • Adreshistorie die vóór 1 oktober 1994 is ontstaan;

 • Historische persoonslijsten, exclusief de verwijsgegevens, van personen die verhuisd zijn naar een andere gemeente;

 • Wijk-/buurtcode;

 • Stemdistrict;

 • Interne aantekeningen/signaleringen

In deze bijlage is een opsomming opgenomen van alle gegevens, die aangemerkt worden als zogenaamde ‘aangehaakte gegevens’. Deze gegevens maken geen onderdeel uit van de persoonsgegevens die voorkomen in de BRP.

De grondslag voor het verwerken van deze aangehaakte gegevens is art. 6 lid 1 sub e AVG.

Een afdeling/team van de SED-organisatie kan voor het uitvoeren van de wettelijke taken/overige taken deze aangehaakte gegevens verstrekt krijgen.

 

Toelichting

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

Wetgeving

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet BRP. In deze wet wordt het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens (privacy) geregeld. Dit betreft alleen de gegevens, die juridisch deel uitmaken van de zogenaamde persoonslijst volgens de Wet BRP.

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Dit betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor de uitvoering van de AVG is in Nederland de Uitvoeringswet AVG ingevoerd.

De Uitvoeringswet AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zover daarop de Wet BRP en de Kieswet van toepassing is. De persoonsgegevens van de BRP vallen zowel onder de werking van de Wet BRP als onder de werking van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gemeente verwerkt naast persoonsgegevens van de BRP in hetzelfde systeem zogenaamde ‘aangehaakte gegevens’. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 5 van dit reglement.

De rechtmatigheid van het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens (privacy) van deze aangehaakte gegevens wordt geregeld in de AVG en de Uitvoeringswet AVG en vallen niet onder de werking van de Wet BRP.

Deze regeling gaat ook over de gegevensverstrekking door het college waarop de AVG van toepassing is, zoals de gegevensverstrekking vanuit een gemeentelijke gegevensbank of gegevensmagazijn.

Bevoegdheid college B&W

De wetgever laat het volgens art. 3.8 Wet BRP aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het binnengemeentelijke gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

 

De gemeenteraad heeft op 25 september 2014 in de ‘Verordening gegevensverstrekking BRP Stede Broec’ geregeld om zowel de verstrekkingen aan derden als de verstrekkingen aan organen van de gemeente Stede Broec, over te laten aan het college van burgemeester en wethouders.

Persoonsgegevens van ‘eigen inwoners’

De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP van de inwoners van Stede Broec aan derden en aan de organen (medewerkers/afdelingen/domeinen/teams) van de SED-organisatie wordt geregeld in deze regeling. Deze bevoegdheid vloeit voort uit art. 3.8 Wet BRP.

De grondslag voor het verwerken van zogenaamde ‘aangehaakte gegevens’ is te vinden in art. 6 lid 1 sub e AVG.

Deze regeling gaat niet over gegevensverstrekking door het college die al is geregeld in de Wet BRP zelf, zoals bedoeld in Hoofdstuk 3, Paragraaf 2, van de Wet BRP.

Gegevens van ‘niet- inwoners’

De minister van BZK verstrekt de gemeente, voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Stede Broec) woonachtig zijn. Dit zijn dus personen die in een andere gemeente in Nederland wonen of zijn ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Stede Broec op grond van art. 3.2 Wet BRP (meest recente besluit van 26 juni 2018, kenmerk 2018-0ooo). Dit is een zogenaamde GABA-aansluiting op de landelijke Basisregistratie Personen.

GABA betekent: Gemeente Als Buitengewoon Afnemer. De gegevens die ontvangen worden via deze GABA-aansluiting worden opgeslagen in het gemeentelijke zaaksysteem/gegevensmagazijn.

Distributie van persoonsgegevens

De medewerkers van de SED-organisatie raadplegen of gebruiken persoonsgegevens van personen die niet in de gemeenten van de SED-organisatie zijn ingeschreven via GBA-V. Voor personen die wel in deze gemeenten ingeschreven zijn, raadplegen of gebruiken zij de BRP.

In bijlage 3 zijn de applicaties opgenomen die rechtstreeks vanuit het Data Distributie Systeem (DDS) de persoonsgegevens krijgen aangeleverd die zij nodig hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken.

SED-organisatie

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ambtelijk gefuseerd. Deze ambtelijke fusie is bekend onder de naam SED-organisatie. Dit betekent dat de medewerkers van de SED- organisatie toegang hebben tot de drie gemeentelijke systemen van de BRP van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling zijn integraal overgenomen van artikel 1.1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

 • Basisregistratie: Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen die vooralsnog bestaat uit de centrale door het rijk beheerde GBA-V en door de gemeente beheerde GBA-voorzieningen.

 • Orgaan: Een onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Stede Broec. Dit kan een medewerker zijn, maar ook een groep personen (team, afdeling of domein).

 • Derde: Een derde volgens de Wet BRP is elke natuurlijke persoon niet zijde een overheidsorgaan of een ingeschrevene zelf en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 • Ingezetene: De ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Stede Broec.

 • Ingeschrevene: Een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente/SED-organisatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Stede Broec woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Stede Broec op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Stede Broec wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Stede Broec beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Stede Broec woonachtig zijn, moet de gemeente Stede Broec het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

Deze regeling gaat ook over de gegevensverstrekking door het college waarop de AVG van toepassing is, zoals de gegevensverstrekking vanuit een gemeentelijke gegevensbank of gegevensmagazijn.

Artikel 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec. De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Stede Broec. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die betreffende werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Geheimhouding

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van artikel 3.21 Wet BRP heeft verzocht om verstrekkingsbeperking/geheimhouding.

Artikel 4. Terugmeldplicht

Voor het functioneren van de overheid is de kwaliteit van de BRP van essentieel belang. Hoge kwaliteit kan alleen bereikt worden als bestuursorganen melding maken van onjuiste gegevens. Wanneer een orgaan van de gemeente/SED-organisatie is geautoriseerd om bepaalde BRP-gegevens te ontvangen, dan is hij verplicht om bij gerede twijfel aan de juistheid een terugmelding te doen. Dit is verplicht volgens artikel 2.34 Wet BRP.

Artikel 5. Protocolplicht

Protocollering is het houden van aantekening van een verstrekking. Protocolleren heef t tot doel om uitvoering te kunnen geven aan het in artikel 3.22 Wet BRP geregelde recht van de burger op mededeling betreffende de verstrekkingen die over hem zijn gedaan. Er wordt vastgelegd welke gegevens zijn verstrekt, aan wie de gegevens zijn verstrekt, waarom de verstrekking heeft plaatsgevonden, door wie de gegevens zijn verstrekt en de data waarop de gegevens zijn verstrekt. Op deze wijze is altijd herleidbaar (en dus controleerbaar) hoe met verstrekking van deze gegevens wordt omgegaan.

 

Gegevensverstrekking in het kader van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten worden niet geprotocolleerd.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Stede Broec 2019, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 25 mei 2018, de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden.