Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Beleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde
CiteertitelBeleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-124581.html
 2. artikel 172 van de Gemeentewet
 3. artikel 172a van de Gemeentewet
 4. artikel 172b van de Gemeentewet
 5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 16, eerste lid, van de Wet politiegegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2019Nieuwe regeling

01-11-2016

gmb-2019-100225

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde

De burgemeester van de gemeente Stede Broec,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuursondersteuning, team Openbare Orde en Veiligheid van 18 oktober 2016;

 

gelet op:

 • De Algemene Plaatselijke Verordening;

 • De Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 172, 172a en 172b;

 • De Algemene Wet Bestuursrecht, in het bijzonder artikel 4:81 en afdeling 5.3.2;

 • De Wet Politiegegevens, in het bijzonder artikel 16, eerste lid onder d ten tweede;

overwegende

 • dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente;

 • dat de burgemeester, met het oog op de openbare orde en veiligheid, bevoegd is overtredingen van wettelijke voorschriften te beletten;

 • dat de burgemeester de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente wenst veilig te stellen;

voorts overwegende

 • dat de burgemeester met het oog op een juiste, afgewogen en consequente toepassing van zijn bevoegdheden een beleidsregel wil vaststellen;

besluit:

tot het vaststellen van

 

Beleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde

Artikel 1 – Definities

Overlastgedrag:

feitelijk gedrag, in strijd met een wettelijk voorschrift, waarmee de openbare orde en veiligheid wordt geschonden of in gevaar wordt gebracht. Dit ‘overlastgedrag’ wordt nader aangeduid in bijlage 1 van deze beleidsregel.

Overlastgever:

een natuurlijk persoon, al dan niet ingezetene van Stede Broec, die op het grondgebied van de gemeente Stede Broec overlastgedrag vertoont.

Handhavingsmatrix:

de handhavingsmatrix opgenomen in bijlage 3 van deze beleidsregel.

Groepsverbod:

het bevel bedoeld in Gemeentewet, artikel 172a, eerste lid, onderdeel b.

Meldplicht:

het bevel bedoeld in Gemeentewet, artikel 172a, eerste lid, onderdeel c.

Begeleidingsplicht:

het bevel bedoeld in Gemeentewet, artikel 172b, eerste lid.

Dwangsom:

de last onder dwangsom bedoeld in Algemene Wet Bestuursrecht, afdeling 5:3:2.

Gedragsaanwijzing:

de maatregel bedoeld in Wetboek van Strafvordering, artikel 509hh, tweede lid, onderdeel a.

Artikel 2 – Preventiemaatregelen

 • 1.

  Indien ernstige vrees voor de openbare orde en veiligheid bestaat, kan de burgemeester preventiemaatregelen opleggen aan een overlastgever.

  • a.

   een preventieve dwangsom;

  • b.

   een groepsverbod;

  • c.

   een meldplicht;

  • d.

   een begeleidingsplicht (voor een minderjarig persoon beneden de 12 jaar);

 • 2.

  De preventiemaatregelen, genoemd in het eerste lid, kunnen zowel afzonderlijk als in een combinatie worden toegepast.

 • 3.

  De burgemeester legt geen preventiemaatregelen op die samenvallen met een van kracht zijnde gedragsaanwijzing.

Artikel 3 – Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

 • 1.

  Overlastgedrag wordt geacht tot stand te zijn gekomen, als uit een proces-verbaal of andere schriftelijke verklaring van een bevoegde opsporingsambtenaar blijkt dat een overlastgever verantwoordelijk is voor een overtreding genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel.

 • 2.

  Overlastgedrag wordt geacht herhaald te zijn, indien de betreffende overlastgever in de afgelopen twee jaar tenminste twee maal, waarvan één maal in het afgelopen jaar, overlastgedrag heeft vertoond.

 • 3.

  Verstoring van de openbare orde en veiligheid wordt, in ieder geval, geacht te bestaan in geval van een overtreding genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel, gelet op het effect dat dit kan hebben op de openbare orde, op de veiligheid van personen en goederen, op het maatschappelijk verloop, op de rust en veiligheid, op het welbevinden van anderen, op de veiligheidsbeleving, of op de leefbaarheid.

Artikel 4 – De dwangsom

 • 1.

  De hoogte van de dwangsom en de duur van de last (proeftijd) wordt bepaald door het schema in bijlage 2 van deze beleidsregel.

 • 2.

  Indien de overlastgever minderjarig of onbekwaam is, kan de burgemeester de preventieve dwangsom opleggen aan degene die het gezag over de overlastgever heeft.

Artikel 5 – Groepsverbod

Het bestuursorgaan kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:

 • 1.

  Indien een overlastgever in enig groepsverband overlastgedrag vertoonde, kan de burgemeester ter voorkoming van overlastgedrag deze overlastgever verbieden zich in enig groepsverband te begeven op een voor het publiek toegankelijke plaats met meer dan drie, ongeacht wie, andere personen.

 • 2.

  Bij zijn besluit een groepsverbod op te leggen, wijst de burgemeester de gebieden aan waarbinnen het groepsverbod geldt. Indien het overlastgedrag in groepsverband van de betrokkene niet tot één locatie is beperkt, zich verplaatst, of anderszins niet locatie gebonden is, kan de burgemeester met het oog op preventie en risicobeperking meerdere locaties of het gehele grondgebied van de gemeente Stede Broec aanwijzen.

Artikel 6 – Meldplicht

 • 1.

  Bij zijn besluit een meldplicht te leggen, bepaald de burgemeester de tijdstippen en de plaats van de melding.

 • 2.

  Een meldplicht voor een overlastgever die geen ingezetene van Stede Broec is, wordt zo mogelijk opgelegd in de gemeente waar de overlastgever woont. Geeft de burgemeester van de gemeente waar de overlastgever woont geen instemming, dan vindt de meldplicht plaats in Stede Broec.

Artikel 7 – Begeleidingsplicht overlastgevers, jonger dan 12 jaar (“12 minners”)

 • 1.

  Indien een overlastgever jonger dan 12 jaar is, en in het afgelopen jaar minstens twee maal overlastgedrag in een groepsverband vertoonde, kan de burgemeester ter voorkoming van overlastgedrag een begeleidingsplicht opleggen aan degene die het gezag heeft over deze minderjarige.

 • 2.

  De begeleidingsplicht houdt in dat degene die het gezag over de overlastgever heeft, ervoor moet zorgen dat de overlastgever zich tussen 20:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ’s ochtends niet bevindt op een voor het publiek toegankelijke plaats tenzij deze wordt begeleid door de persoon die het gezag over de overlastgever heeft en/of door een andere in het besluit van de burgemeester aangewezen persoon.

Artikel 8 – Horen van de betrokkene

 • 1.

  Alvorens een preventiemaatregel op te leggen, wordt de overlastgever waarop de burgemeester zijn besluit richt gehoord. Indien de overlastgever minderjarig of onbekwaam is, wordt tevens degene die het gezag over betrokkene heeft gehoord.

 • 2.

  In afwijking op het eerste lid kan de burgemeester besluiten preventiemaatregelen op te leggen zonder de overlastgever eerst te horen, wanneer spoed vereist is. Van spoed is sprake wanneer de dreiging van overlastgedrag op korte termijn aanwezig en de preventiemaatregelen geen uitstel verdragen.

 • 3.

  Betrokkene kan te kennen geven dat hij ervan afziet gehoord te worden. De burgemeester gaat ervan uit dat betrokkene niet gehoord wenst te worden, indien deze zich hiervoor niet beschikbaar stelt.

Artikel 9 – Ingaan, duur en uitbreiden van preventiemaatregelen

 • 1.

  Bij zijn besluit een preventiemaatregel op te leggen, bepaalt de burgemeester een ingangsdatum. Indien feiten en omstandigheden aanleiding geven (bijvoorbeeld wanneer het overlastgedrag verband houdt met seizoenevenementen) kan de burgemeester een ingangsdatum tot één jaar na zijn besluit kiezen.

 • 2.

  Een preventiemaatregel bedoeld in de artikelen 5 en 6 wordt opgelegd voor de duur van ten hoogste drie maanden en kan drie keer worden verlengd, telkens voor ten hoogste drie maanden.

 • 3.

  De begeleidingsplicht bedoeld in artikel 7 wordt opgelegd voor een duur van ten hoogste drie maanden, en kan niet worden verlengd.

 • 4.

  Een preventiemaatregel kan worden uitgebreid ten nadele van de betrokkene indien feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 10 – Opheffen van, en nieuwe preventiemaatregelen

 • 1.

  De burgemeester kan een preventiemaatregel geheel of gedeeltelijk opheffen:

  • wanneer feiten en omstandigheden aanleiding geven, en er naar de overtuiging van de burgemeester voldoende garantie is dat de overlastgever zich van overlastgedrag zal onthouden;

  • wanneer het hoofd van de politieafdeling team Hoorn en/of de officier van justitie dit verzoekt met het oog op een belang van strafrechtpleging ten aanzien van de overlastgever.

 • 2.

  Indien ten aanzien van een overlastgever een gedragsaanwijzing van kracht wordt, heft de burgemeester opgelegde preventiemaatregelen op voor zover deze met de gedragsaanwijzing samenvallen.

 • 3.

  Wanneer een opgelegde preventiemaatregel verstreken is, kan de burgemeester opnieuw tot preventiemaatregelen besluiten als overlastgedrag van de betrokkene daarvoor aanleiding geeft.

Artikel 11 – Samenloop van feiten

Wanneer een inbreuk op de openbare orde en veiligheid, bestaande uit één handeling of uit een voortgezette reeks van handelingen, valt in meer dan één van de bepalingen genoemd in bijlage 1 van deze beleidsregel, dan wordt deze inbreuk gezien als één uiting van.

Artikel 12 – Politie en Openbaar Ministerie (de “driehoek”)

 • 1.

  De burgemeester informeert het hoofd van de politieafdeling team Hoorn en de officier van justitie als een preventiemaatregel wordt opgelegd of opgeheven.

 • 2.

  De politie neemt relevante gegevens van de betrokken overlastgever in de politieregistratiesystemen op (bijvoorbeeld in de vorm van een “afspraak op persoon” of een “afspraak op locatie”).

 • 3.

  Indien de politie constateert dat een persoon aan wie een preventiemaatregel is opgelegd overlastgedrag vertoont, maakt zij daarvan proces-verbaal op, en informeert zij de burgemeester.

 • 4.

  De politie kan de burgemeester adviseren preventiemaatregelen op te leggen. In dat geval informeert de politie de burgemeester over alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden betreffende de overlastgever en diens overlastgedrag.

 • 5.

  Op verzoek van het hoofd van de politieafdeling team Hoorn en/of de officier van justitie ziet de burgemeester, indien een belang van strafrechtpleging dit noodzaakt, af van het opleggen van een preventiemaatregel.

Artikel 13 – Hardheid en bijzondere gevallen

 • 1.

  Bij de toepassing van preventiemaatregelen kan de burgemeester afwijken van de handhavingsmatrix indien feiten of omstandigheden daarvoor reden geven. Bij het besluit preventiemaatregelen op te leggen, neemt de burgemeester eventuele bijzondere omstandigheden van de overlastgever in overweging.

 • 2.

  Onder de in de tweede zin van het eerste lid bedoelde bijzondere omstandigheden wordt niet verstaan;

  • het enkele feit dat een preventiemaatregel voor de overlastgever nadelig of ongewenst is;

  • de normale maatschappelijke en economische verplichtingen van de overlastgever;

  • omstandigheden die door schuld, door verwijtbaarheid, door keuze, of onder verantwoordelijkheid van de overlastgever tot stand kwamen en voor de overlastgever voorzienbaar behoorden te zijn.

Artikel 14 – Ondersteuning en waarnemen van de burgemeester

Voor de uitvoering van deze beleidsregel kan de burgemeester zich terzijde laten staan of zich laten waarnemen door wethouders of ambtenaren van zijn gemeente, door ambtenaren van politie en/of door ambtenaren van een ander bestuursorgaan dat een wettelijke taak ten aanzien van een overlastgever heeft.

Artikel 15 – Bekendmaking, inwerkintreding, citeertitel

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking. Zij wordt aangehaald als ‘Beleidsregel preventiemaatregelen overlast en openbare orde Enkhuizen 2016’.

 

Aldus vastgesteld te Bovenkarspel, op 1 november 2016,

De burgemeester van Stede Broec,

M.Goldschmeding – Vlaar

Bijlage 1: Overlastgedrag / verstoring van de openbare orde

 

Overlastgedrag van:

 

Artikel 2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Samenscholing en ongeregeldheden

Artikel 2.26

Algemene Plaatselijke Verordening

Ordeverstoring bij een evenement

Artikel 2.31

Algemene Plaatselijke Verordening

Verboden gedragingen

Artikel 2.41

Algemene Plaatselijke Verordening

Betreden gesloten lokaal of woning

Artikel 2.44

Algemene Plaatselijke Verordening

Vervoer inbrekerswerktuigen

Artikel 2.44a

Algemene Plaatselijke Verordening

Verbod vervoeren geprepareerde voorwerpen

Artikel 2.47

Algemene Plaatselijke Verordening

Hinderlijk gedrag openbare plaatsen

Artikel 2.48

Algemene Plaatselijke Verordening

Verboden drankgebruik

Artikel 2.49

Algemene Plaatselijke Verordening

Verboden gedrag in of bij gebouwen

Artikel 2.50

Algemene Plaatselijke Verordening

Verboden gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Artikel 2.74

Algemene Plaatselijke Verordening

Drugshandel op straat

Artikel 4.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Natuurlijke behoefte doen

Artikel 131

Wetboek van Strafrecht

Opruiing

Artikel 138

Wetboek van Strafrecht

Huisvredebreuk

Artikel 139

Wetboek van Strafrecht

Lokaalvredebreuk

Artikel 141

Wetboek van Strafrecht

Openlijke geweldpleging

Artikel 157

Wetboek van Strafrecht

Opzettelijke brandstichting / ontploffing

Artikel 179

Wetboek van Strafrecht

Ambtsdwang

Artikel 180

Wetboek van Strafrecht

Wederspannigheid

Artikel 184

Wetboek van Strafrecht

Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel

Artikel 239

Wetboek van Strafrecht

Schending van de eerbaarheid

Artikel 261

Wetboek van Strafrecht

Belediging

Artikel 267

Wetboek van Strafrecht

Belediging ambtenaar in functie

Artikel 284

Wetboek van Strafrecht

Bedreiging

Artikel 285

Wetboek van Strafrecht

Bedreiging met geweld

Artikel 285b

Wetboek van Strafrecht

Belaging

Artikel 300

Wetboek van Strafrecht

Eenvoudige mishandeling

Artikel 302

Wetboek van Strafrecht

Zware mishandeling

Artikel 310

Wetboek van Strafrecht

Eenvoudige diefstal

Artikel 311, 4e of 5e lid

Wetboek van Strafrecht

Diefstal in vereniging, diefstal met braak

Artikel 312

Wetboek van Strafrecht

Diefstal met geweld

Artikel 317

Wetboek van Strafrecht

Afpersing

Artikel 350

Wetboek van Strafrecht

Vernieling

Artikel 416

Wetboek van Strafrecht

Opzetheling

Artikel 417bis

Wetboek van Strafrecht

Schuldheling

Artikel 420bis

Wetboek van Strafrecht

Witwassen

Artikel 2 of 3

Opiumwet

Verkopen, vervoeren of aanwezig hebben van harddrugs (*)

Artikel 10a

Opiumwet

Voorbereidingshandelingen verkoop harddrugs

Artikel 5 en 7

Algemeen Reglement Vervoer

Verstoren van de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang in de trein / op het station

Artikel 3 of 22, 1e lid onder c en d

Spoorwegwet

Verstoren van de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang in de trein / op het station

Artikel 13, 22, 26 of 27

Wet Wapens en Munitie

Bezitten, vervoeren of voorhanden hebben van een verboden wapen

(*) Noot: overlastgedrag bestaande uit overtreding van Artikel 2 of 3 van de Opiumwet wordt niet in beschouwing genomen als de totale hoeveelheid drugs minder is dan die waarvoor het Openbaar Ministerie op grond van haar vervolgingsrichtlijnen sepot toepast.

Bijlage 2: Dwangsom

 

 • 1.

  De hoogte van dwangsommen bedraagt, tenzij de burgemeester met het oog op feiten en omstandigheden van de overlastgever en diens overlastgedrag anders besluit:

   

  Voor de eerste overtreding

  € 750,-

  Voor iedere afzonderlijke overtreding, volgend op de eerste overtreding

  € 1.500,-

 • 2.

  De preventieve dwangsommen worden, tot de duur van de last (proeftijd) is verstreken, opgelegd tot een maximum van € 15.000,-- is bereikt. Met het oog op feiten en omstandigheden van de overlastgever en diens overlastgedrag, kan de burgemeester tot een ander maximum besluiten.

 • 3.

  De proeftijd bedraagt 2 jaar tenzij de burgemeester, met het oog op feiten en omstandigheden van de overlastgever en diens overlastgedrag, tot een andere proeftijd van ten hoogste 5 jaar besluit. De proeftijd verstrijkt wanneer het onder 2. genoemde maximumbedrag is bereikt.

 • 4.

  Indien de dwangsom door een minderjarige overlastgever wordt verbeurd, worden de onder 1. genoemde bedragen met 50% verminderd. Minderjarigheid is van toepassing wanneer de betrokkene op het moment dat hij overlastgedrag begaat, de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Wanneer de burgemeester een preventieve dwangsom oplegt voor een minderjarige, die vervolgens de dwangsom verbeurt door na zijn 18e verjaardag overlastgedrag te vertonen, wordt géén vermindering van 50% toegepast.

 • 5.

  De onder 1. genoemde bedragen voor de preventieve dwangsom gelden per 1 januari 2013. De bedragen worden ieder jaar per 1 januari aangepast met het consumentenprijsindexcijfer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het voorgaande kalenderjaar heeft vastgesteld (voor de eerste maal per 1 januari 2014).

Direct opleggen preventieve dwangsom, ter voorkoming van ernstige feiten:

 

Als ernstige vrees voor de openbare orde en veiligheid bestaat, kan de burgemeester besluiten een preventieve dwangsom op te leggen, ter voorkoming van overtredingen die de openbare orde en veiligheid op zeer ernstige en/of onomkeerbare wijze zullen schaden.

 

De opgelegde last en hoogte van de dwangsom worden dan door de burgemeester besloten aan de hand van de omstandigheden van het geval. De aanduiding van ‘overlastgedrag’ in bijlage 1 is hierbij niet van toepassing; de opgelegde last kan ook omvatten het beletten van andere overtredingen.