Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2020
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-319091

817417

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2019;

 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen 42 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een tariefsverlaging betreffen;

c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen).

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van de leges 2019 zoals vastgesteld op 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2020.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

De raad voornoemd,

de griffier,

Y.P.A.Hermans

de voorzitter,

R.A.P.Wortelboer

Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Stede Broec 2020

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

In de raadzaal:

 

1.1.1.2

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur

€ 325,90

1.1.1.3

Op maandag tot en met vrijdag buiten de tijden van openstelling van het bureau Burgerlijke Stand

€ 399,05

1.1.1.4

Op zaterdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur

€ 457,65

1.1.1.5

Op zon- en feestdagen en op tijden die buiten de genoemde tijden in 1.1.2 tot en met 1.1.4 vallen

€ 748,85

1.1.1.6

Op dinsdagochtend om 9.30 uur en 10.00 uur is de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap kosteloos in het gemeentehuis.

 

1.1.1.7

De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is kosteloos als dit een baliehandeling betreft.

 

1.1.1.8

In de Oude kerk, Zesstedenweg 189 te Grootebroek, worden de tarieven genoemd in 1.1.2 tot en met 1.1.5 verhoogd met

€ 763,40

1.1.2

Het is mogelijk om een huwelijk te laten voltrekken op een externe locatie. De betreffende locatie bepaalt zelf het tarief hiervoor. Dit tarief wordt rechtstreeks aan de betreffende locatie betaald. Wanneer van een externe locatie gebruik wordt gemaakt, zijn aan de gemeente de tarieven genoemd in 1.1.2 tot en met 1.1.5 verschuldigd.

 

1.1.3

Indien van een aangevraagde dienst als bedoeld in 1.1.1 tot en met 1.1.8 geen gebruik wordt gemaakt, wordt op verzoek teruggave van de geheven, betaalde gemeentelijke leges verleend.

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

Een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 26,15

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bemiddelen bij het kalligraferen van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 25,55

1.1.4.3

Het tarief voor het gekalligrafeerd bijschrijven van kinderen in een trouw- of partnerschapsboekje is, per kind

€ 8,20

1.1.5

Voor het optreden van een ambtenaar van de gemeente als getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap bedraagt het tarief

€ 31,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,65

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 13,80

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,30

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,30

1.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 55,30

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

1.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.2.6

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.1 tot en met 2.5.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 49,85

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van een reisdocument

€ 13,00

1.2.7.1

Voor het thuisbezorgen van elk volgend reisdocument of rijbewijs, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document.

€ 3,10

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van een rijbewijs

€ 13,00

1.3.3.1

Voor het thuisbezorgen van elk volgend rijbewijs of reisdocument, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document

€ 3,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,20

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het (schriftelijk) verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen

€ 8,20

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,55

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een persoonslijst in gevolge de Wet Basisregistratie Personen

€ 18,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 8,70

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 34,20

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 34,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raads-/commissievergadering, afgehaald ter secretarie

€ 16,85

1.7.2.1.1.1

Thuisbezorgd

€ 71,45

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raads-/commissievergadering, afgehaald ter secretarie

€ 16,85

1.7.2.1.2.1

Thuisbezorgd

€ 71,45

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 71,45

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raads-/commissievergaderingen

€ 71,45

1.7.3

op een mailinglijst.

€ 7,40

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

€ 24,75

1.7.3.1.3

een exemplaar van een andere dan de onder 7.3.1.1. genoemde verordening van de gemeente voor zover niet afzonderlijk en met name in de overige artikelen van deze verordening of in een andere verordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels genoemd

€ 14,85

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 1,80

1.8.1.1.3

in formaat A2

€ 4,65

1.8.1.1.4

in formaat A1

€ 5,55

1.8.1.1.5

in formaat A0

€ 7,70

1.8.1.2

Idem tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan.

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 2,60

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 2,60

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 153,70

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 153,70

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 2,60

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 2,60

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 2,60

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 2,60

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,70

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 24,75

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

Een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina.

€ 5,20

1.10.2.2

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 5,20

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 51,40

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 51,40

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 51,40

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 61,35

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

n.v.t.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14.1

Voor het tarief voor het in gebruik nemen van een standplaats het gebruik van de stroomvoorziening enz. geldt de tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening 2019.

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 20,50

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 10,20

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing

€ 10,20

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 10,10

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 8,70

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 8,70

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen (AVOI)

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 150,95

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 175,25

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 276,80

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹

 

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

1.18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

€ 67,35

1.18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 192,40

1.18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.5

Indien een begroting als bedoeld in 18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 46,05

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 46,05

1.19.2.1

Het plaatsen van een verkeerspaal, bord, en onderbord met kenteken ter aanduiding van een nieuwe invalidenparkeerplaats

€ 307,80

1.19.2.2

Het veranderen van onderbord met kenteken ter aanduiding van een bestaande invalidenparkeerplaats door aanschaf van een andere auto

€ 44,75

1.19.2.3

verplaatsing van een verkeerspaal, bord, en onderbord met kenteken in verband met een verhuizing (na beoordeling nieuwe aanvraag)

€ 175,45

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 20,80

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag het tarief voor het door de gemeente tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) afsluiten van een parkeerterrein bedraagt

€ 44,60

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4:6 en 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 50,25

1.20.1.2

Enz. (gereserveerd)

 

1.20.1.3

Indien de aanvraag zoals genoemd in 20.1.1 wordt toegewezen , dan vindt er teruggaaf van de betaalde leges plaats

 

1.20.1.4

enz. (gereserveerd)

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,60

1.20.2.2

Afschriften, doorslagen, fotokopieën of scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

Per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,00

1.20.2.2.2

Per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,85

1.20.2.2.3

Per pagina op papier van A2-formaat

€ 4,50

1.20.2.2.4

Per pagina op papier van A1-formaat

€ 5,45

1.20.2.2.5

Per pagina op papier van A0-formaat

 

1.20.2.3

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 20.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 5,15

1.20.2.4

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,20

1.20.2.5

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 78,50

Hoofdstuk 21 Urgentiebewijs

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.21.1.1

Urgentiebewijs

€ 53,15

1.21.1.2

Indien de aanvraag zoals genoemd in 20.1.1. wordt toegewezen, dan vindt er teruggaaf van de betaalde leges plaats.

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om formeel en schriftelijk vooroverleg in verband met het verkrijgen van een schriftelijke indicatie of een voorgenomen project, dat past binnen het vastgestelde beleid, in het kader van de Wabo vergunbaar is (regulier principeverzoek)

€ 300,00

 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een schriftelijke conceptaanvraag om een omgevingsvergunning / welstandsaanvraag, die niet past binnen het vastgestelde beleid, of betrekking heeft op een wijziging van het bestemmingsplan en/of het voeren van een uitgebreide procedure (uitgebreid principeverzoek):

€ 300,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1.1

Bouwactiviteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.500.000,00, 2% van die bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 145,35

2,000%

2.3.1.1.2

Bedragen de bouwkosten € 1.500.000 of meer 2% van € 1.500.000 vermeerderd met 1 % van het bedrag waarmee die bouwkosten 1.500.000 te boven gaan.

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, ongeacht het aantal behandelingen

 

 

2.3.1.2.1

adviezen bij bouwkosten tot € 20.000

€ 40,00

 

2.3.1.2.2

adviezen bij bouwkosten van € 20.000 en meer, percentage van de bouwsom tot een maximum van € 2.250

 

0,250%

2.3.1.2.3

voor adviezen voor reclameobjecten

€ 75,00

 

2.3.1.2.4

voor adviezen voor sloopvergunningen

€ 100,00

 

2.3.1.2.5

voor adviezen voor handhavingszaken/excesregeling

€ 150,00

 

2.3.1.2.6

Indien, op verzoek van belanghebbende, omtrent een initiatiefplan of schetsplan waarbij nog geen bouwkosten in beeld zijn advies van de welstandscommissie wordt ingewonnen dan bedraagt het tarief per bestede behandeltijd (exclusief omzetbelasting). Hier valt alles onder waarvoor geen expliciet welstandsadvies op basis van de leges wordt gevraagd. Het gaat hierbij om bespreking van beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen, maar ook om behandeling van plannen waarvoor geen bouwsom kan worden gegeven. Per uur:

€ 440,00

 

2.3.1.2.7

Indien sinds de laatste welstandstoets van enig plan op locatie 18 maanden zijn verstreken, dan worden de in onderdeel 3.1.2.1 t/m 3.1.2.5 genoemde kosten opnieuw in rekening gebracht.

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 279,10

 

2.3.1.4

vervallen

 

 

2.3.1.5

Stedenbouwkundig advies/ruimtelijke onderbouwing: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een stedenbouwkundig advies of ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is en wordt beoordeeld:

€ 2.232,85

 

2.3.1.6

Akoestisch onderzoek: toetsing en melding, Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een totale procedure hogere grenswaarde, inclusief opstellen akoestisch onderzoek, wordt uitgevoerd:

€ 3.126,10

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een indicatieve gevelberekening gedaan moet worden om vast te stellen of een hogere waarde procedure noodzakelijk is:

€ 312,60

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.2.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.500.000,00 1% van die aanlegkosten met een minimumtarief van € 103,00;

 

 

2.3.2.2

Bedragen de aanlegkosten € 1.500.000,00 of meer 1% van € 1.500.000,00 vermeerderd met 0,5% van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 1.500.000,00 te boven gaan.

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 295,90

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 513,55

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.465,85

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 513,55

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 513,55

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 513,55

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 513,55

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 513,55

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 295,90

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 513,55

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.465,85

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 513,55

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 513,55

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 513,55

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 513,55

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 513,55

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

Ten behoeve van een inrichting, welke korter dan twee weken in gebruik is

€ 89,30

 

2.3.5.2

Ten behoeve van een inrichting, welke tenminste twee weken in gebruik zal zijn.

€ 323,85

 

2.3.5.3

plus, indien het een klein object betreft (< 500 m2), een verhoging per uur met een maximum van 5 uur en

€ 67,05

 

2.3.5.4

indien het een groot object betreft (> 500 m2), een verhoging per uur met een maximum van 10 uur.

€ 67,05

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Stede Broec 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 156,30

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 156,30

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 156,30

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 156,30

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 156,30

 

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 156,30

 

2.3.7.1.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een asbestinventarisatierapport wordt beoordeeld

€ 112,25

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief per vierkante meter: (inclusief vergunning)

 

 

2.3.8.1

voor asfalt

€ 301,50

 

2.3.8.2

voor klinkers/tegels

€ 178,60

 

2.3.8.3

Indien voor het aanleggen of veranderen van de weg grond moet worden afgevoerd, dan moet de aanvrager/opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden een schone grondverklaring overleggen aan de gemeente.

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief per strekkende meter: (inclusief vergunning)

€ 284,70

 

2.3.9.2

Indien in verband met een uitweg/ inrit moet worden verplaatst

 

 

2.3.9.3

een kolk over minder dan 2 m1, per stuk

€ 672,10

 

2.3.9.4

een kolk over meer dan 2 m1, per stuk

€ 725,70

 

2.3.9.5

een lichtmast over minder dan 2 m1, per stuk

€ 550,45

 

2.3.9.6

een lichtmast over meer dan 2 m1, maar tot 4 m1, per stuk

€ 606,20

 

2.3.10

Kappen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 83,65

 

2.3.11

Handelsreclame

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van handelsreclame waarvan op grond van artikel 4.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist , als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 111,65

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 156,30

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

€ 156,30

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 156,30

 

2.3.14

Andere activiteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 51,40

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 51,40

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 51,40

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 299,25

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 156,30

 

2.3.16.3

voor het laten maken van een quickscan archeologie

€ 279,10

 

2.3.17

Advies: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 290,25

 

2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 290,25

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 290,25

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

75,000%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,000%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25,000%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 of 3.7 of het afwijken van planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen.3.3 en 3.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,000%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen, Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.17, 3.18 en 3.18.1 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project dan wel een wijziging van de tenaamstelling:

€ 51,40

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4.465,85

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 1.116,50

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 44,60

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 eerste lid van de Drank- en Horecawet

€ 374,75

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

€ 86,45

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 43,30

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 102,40

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een door de burgemeester vastgestelde wijziging van sluitingstijden als bedoeld in artikel 2.29 en 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening (voor een etmaal)

€ 34,65

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec 2016, indien het betreft:

 

3.2.1.1

een regulier evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 25,00

3.2.1.2

een aandacht evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 85,00

3.2.1.3

een risico evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 135,00

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec 2016.

€ 15,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 590,95

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 590,95

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 295,35

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 295,35

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 51,30

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5.1

gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

€ 89,30

3.6.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouder (ongeacht TKA en/of TKB inspectie; ongeacht de opvang plaatsvindt op adres van gastouder of vraagouder.

€ 286,05

3.6.3

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

€ 698,05

 

Besloten in de openbare vergadering van 19 december 2019

de griffier,

Y.P.A.Hermans

de voorzitter,

R.A.P.Wortelboer