Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Incassoreglement gemeentelijke belastingen Stede Broec 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeentelijke belastingen Stede Broec 2020
CiteertitelIncassoreglement gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2020Nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-112522

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeentelijke belastingen Stede Broec 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec,

 

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is

regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet

besluit:

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Incassoreglement gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Aanslagnummer: Het unieke nummer van een aanslag;

 • Afschrijvingstijdvak: De periode verdeeld in maandtermijnen die begint op de dag waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag waarop de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • Automatische incasso: Het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingbetaler, ten gunste van de rekening van de gemeente Stede Broec;

 • Belastingjaar: Het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben;

 • Belastingschuldige: De natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de gemeente Stede Broec één of meer gemeentelijke belastingaanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld;

 • Dagtekening: De datum, zoals aangegeven op het aanslagbiljet of in de brief, waarop redelijkerwijs in Nederland moet zijn bezorgd;

 • Formele belastingschuld: Het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld en dat door de belastingschuldige moet worden betaald;

 • Gecombineerd aanslagbiljet: Aanslagbiljet dat kan bestaan uit meer dan één belastingsoort;

 • Groene kaart: De kaart waarmee de belastingbetaler de gemeente Stede Broec machtigt om gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen te incasseren en te wijzigen;

 • Incassant: De gemeente Stede Broec;

 • Incassantnummer: Het unieke nummer van de gemeente Stede Broec NL15ZZZ371595500000;

 • Persoonlijk kenmerk: Het kenmerk van de incasso zoals dit op het rekening afschrift van de belastingschuldige staat. Het kenmerk bestaat uit 5 cijfers. Het unieke kenmerk wordt op de aanslag aangegeven;

 • Rode kaart: De kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd;

 • Vervaldag: Laatste dag van de betaaltermijn.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel: het gespreid kunnen betalen van de gemeentelijke belastingen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingplichtige en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

 • 1.

  De automatische incasso geldt voor de volgende belastingaanslagen: Onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting;

 • 2.

  De automatische incasso geldt niet voor alle overige heffingen.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen, mits het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen minder is dan € 2.500,00;

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed, die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren;

 • 3.

  Deelname aan de automatische incasso is niet mogelijk met een buitenlands bankrekeningnummer.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door:

  • a.

   de ingevulde en ondertekende groene machtigingskaart toe te zenden aan de gemeente Stede Broec ter attentie van de afdeling Belastingen;

  • b.

   het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier van de website via DigiD van gemeente Stede Broec.

 • 2.

  De machtiging moet worden ondertekend door de belastingschuldige of diens wettelijke vertegenwoordiger;

 • 3.

  Per belastingschuldige kan slechts één machtiging voor één rekeningnummer worden afgegeven.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op aanslagbiljetten die na binnenkomst van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden toegezonden.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 8 Aantal maandtermijnen

Het bedrag van het aanslagbiljet wordt automatisch afgeschreven in zoveel maandtermijnen als in de verordening van de betreffende heffing is aangegeven. De kalendermaand volgend op de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet wordt aangemerkt als eerste maandtermijn. De termijnen worden aangegeven op het aanslagbiljet.

Artikel 9 Bedrag van een maandtermijn

 • 1.

  Het bedrag van een maandtermijn is het bedrag van het aanslagbiljet, gedeeld door het totale aantal incassotermijnen. Wanneer het totaal verschuldigde bedrag niet goed deelbaar is, dan worden de eerste termijnen voor een gelijk bedrag afgeschreven. De laatste termijn kan iets hoger of lager zijn maar is altijd het totale aanslagbiljet minus de overige termijnen;

 • 2.

  De hoogte van het termijnbedrag kan tussentijds worden gewijzigd;

 • 3.

  Met wijzigingen in de hoogte van het aanslagbedrag wordt het termijnbedrag gewijzigd. Het nog openstaande bedrag ná de wijziging wordt gedeeld door het aantal nog te incasseren termijnen;

 • 4.

  Bij bezwaar tegen de aanslag kan, voor het gedeelte waartegen bezwaar wordt gemaakt, uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit dient expliciet bij de invorderingsambtenaar te worden ingediend;

 • 5.

  Wanneer een maandtermijn niet geïnd wordt, wordt een herinnering na storno verzonden. Het nog openstaande bedrag ná het niet geinde termijnbedrag wordt gedeeld door het aantal nog te incasseren termijnen. Indien er twee keer achter elkaar wordt gestorneerd dan wordt de incasso beëindigd. De klant wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

 • 1.

  De automatische incasso vangt aan in de kalendermaand volgend op de maand waarin het aanslagbiljet is verzonden;

 • 2.

  De incassant schrijft het termijnbedrag automatisch af op de laatste werkdag van iedere maand. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden niet aangemerkt als werkdagen;

 • 3.

  Het is niet mogelijk om individuele afspraken over het tijdstip van incassering te maken.

Artikel 11 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • 2.

  De erfgenamen kunnen de automatische incasso stopzetten conform hetgeen gesteld is in artikel 16.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • 2.

  Als door de echtscheiding of ontbinding van de samenlevings- of partnerovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bekende rekeningnummer, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen waarvan automatische incasso wel kan plaatsvinden. Dit conform hetgeen is aangegeven in artikel 14.

Artikel 13 Verhuizing

 • 1.

  Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet;

 • 2.

  Als de verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van de formele belastingschuld van de belastingschuldige, dan past de incassant de incassering van termijnen aan zoals beschreven in artikel 9 lid 3.

Artikel 14 Wijziging banknummer

 • 1.

  Wijzigingen betreffende het rekeningnummer moeten met DigiD via de website worden doorgegeven of door middel van toezending van de groene kaart ter attentie van de afdeling Belastingen;

 • 2.

  Wijzigingen moeten uiterlijk op de 15e dag van een maand ontvangen zijn bij de gemeente. Voor wijzigingen na deze datum kan niet gegarandeerd worden dat zij voor de incasso in dezelfde maand verwerkt zijn. Deze wijzigingen worden in ieder geval in de daaropvolgende maand doorgevoerd.

Artikel 15 Terug storting

 • 1.

  Als de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij zijn bankinstelling opdracht geven om het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten;

 • 2.

  De belastingschuldige heeft tot 56 dagen na afschrijving van het termijnbedrag het recht om deze afschrijving ongedaan te maken.

Artikel 16 Beëindiging van de automatische incasso door de belastingschuldige

 • 1.

  De belastingschuldige kan de automatische incasso te allen tijde beëindigen door:

  • a.

   via de website van de gemeente Stede Broec de machtiging in te trekken;

  • b.

   de rode intrekkingskaart toe te zenden aan de gemeente Stede Broec ter attentie van de afdeling Belastingen;

  • c.

   een schriftelijk en ondertekend verzoek toe te sturen aan de gemeente Stede Broec ter attentie van de afdeling Belastingen.

 • 2.

  De ontvangst van een wijziging wordt niet schriftelijk bevestigd. Het is aan de belastingschuldige zelf om in de gaten te houden of er afschrijvingen plaats vinden;

 • 3.

  Intrekkingen moeten uiterlijk op de 15e dag van een maand ontvangen zijn bij de gemeente. Voor na deze datum ontvangen intrekkingen kan niet gegarandeerd worden dat zij voor de incasso in dezelfde maand verwerkt zijn. Later dan de 15e ontvangen intrekkingen worden in ieder geval voor de incasso in de daaropvolgende maand doorgevoerd;

 • 4.

  Na beëindiging kan de incassoregeling niet meer worden hervat;

 • 5.

  Na beëindiging moet het nog openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van het beëindigingsbericht worden overgemaakt. Voldoet de belastingplichtige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderings-maatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

Artikel 17 Beëindiging van de automatische incasso door de incassant

 • 1.

  De incassant beëindigt automatische incasso voor een specifiek aanslagbiljet:

  • a.

   als de automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak twee maal niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

  • b.

   als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 2.

  Van de beëindiging wordt aan de belastingschuldige schriftelijk bericht verzonden onder vermelding van het aanslagnummer waarvoor de beëindiging van toepassing is;

 • 3.

  De incassomachtiging blijft van kracht voor toekomstige aanslagen en voor aanslagen waarvoor de incassoregeling zonder problemen verloopt;

 • 4.

  Na beëindiging kan de incassoregeling niet meer worden hervat voor het betreffende belastingjaar;

 • 5.

  Na beëindiging moet het nog openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van het beëindigingsbericht worden overgemaakt. Voldoet de belastingplichtige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingplichtige.

Artikel 18 Zelf overgemaakte betalingen

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke betalingen die niet via automatische incasso geïnd zijn worden op de aangegeven aanslag afgeboekt;

 • 2.

  Deze betalingen vallen niet binnen de incassoregeling en worden niet beschouwd als vervanging van incassotermijnen die niet op de reguliere wijze geïnd konden worden;

 • 3.

  Door het zelf overmaken van termijnbedragen loopt de belastingschuldige het risico van beëindiging van de incassoregeling.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervallen alle oude incassoreglementen;

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als ‘Incassoreglement gemeentelijke belastingen’.

 

Stede Broec,18 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Stede Broec

De gemeentesecretaris,

Mevrouw A.Huisman

De burgemeester,

De heer R.Wortelboer