Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013
CiteertitelBesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255 
 2. Invorderingswet 1990 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013nieuwe regeling

20-12-2012

Steenbergsebode

BM1202252

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012

Gelet op: artikel 255 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen;

besluit:

het volgende vast te stellen:

Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Artikel 1 Belastingsoorten

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt kwijtschelding verleend:

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

 • a.

  Bij toewijzing van kwijtschelding voor de in artikel 1 vermelde belastingsoorten wordt bij de invordering geen kwijtschelding verleend voor de dwanginvorderingskosten en de invorderingsrente.

 • b.

  Alle andere belastingsoorten die niet zijn vermeld onder artikel 1 belastingsoorten wordt bij de invordering geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • a.

  Bij de invordering van de in artikel 1 genoemde belastingsoorten wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent.

 • b.

  Bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).

 • c.

  De kwijtscheldingsnorm voor inwoners van 65 jaar en ouder wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Overgangsrecht

 • 1.

  De bestaande Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 5, derde lid, genoemde datum van ingang van het besluit, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in artikel 5, derde lid, genoemde datum van ingang van het besluit, blijft de in het eerste lid genoemde regeling gelden voor de in de tussenliggende periode ingediende verzoeken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013’.

 • 2.

  Het ‘Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013’ treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van het Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 is 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2012.

Steenbergen, 20 december 2012

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter