Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Verpachtingvoorwaarden kermissen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerpachtingvoorwaarden kermissen 2015
CiteertitelVerpachtingvoorwaarden kermissen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2015nieuwe regeling

29-01-2015

gemeenteblad

BM1402373

Tekst van de regeling

Intitulé

Verpachtingvoorwaarden kermissen 2015

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

besluit:

1. in te trekken de ‘Regeling verpachtingvoorwaarden kermissen in de gemeente Steenbergen 2011 incl. de 1e wijziging hierop vastgesteld op 30 januari 2014.

2. vast te stellen de volgende ‘Verpachtingvoorwaarden kermissen 2015’

 

 

Algemeen

Artikel 1  

 • a.

  In de gemeente Steenbergen worden, behoudens onvoorziene omstandigheden de volgende kermissen gehouden:

  • 1.

   In Steenbergen gedurende vier dagen vanaf de vrijdag na de eerste zondag in juli;

  • 2.

   In Kruisland gedurende drie dagen vanaf de zaterdag voor de tweede zondag na 15 augustus;

  • 3.

   In Nieuw-Vossemeer gedurende drie dagen vanaf de zaterdag voor de eerste zondag na 8 september;

  • 4.

   In Dinteloord gedurende vier dagen vanaf de 4e woensdag in september.

 • b.

  De werkelijke kermisperiode wordt steeds vooraf gegaan door maximaal twee opbouwdagen en gevolgd door maximaal een afbreekdag. In Steenbergen mag niet eerder met de opbouw van de kermis op de Markt worden begonnen dan op woensdag na 17.00 uur voorafgaand aan de kermis. Van het stalterrein aan de IJzeren Put te Steenbergen mag vanaf dinsdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis gebruik worden gemaakt.

 • c.

  Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur. In Dinteloord mag op zondag ná 6.00 uur de kermis niet worden afgebroken.

 • d.

  Gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan.

Openingstijden

Artikel 2  

De kermisinrichtingen mogen in de kernen van de gemeente Steenbergen voor het publiek geopend zijn van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Wijze van verpachting

Artikel 3  

 • 1.

  De kermissen worden verpacht door of vanwege burgemeester en wethouders aan een kermisorganisator en wel voor een periode van vijf jaar en tegen een vastgestelde pachtsom per jaar. De kermisorganisator dient te zorgen voor de opstelling van een kermis met voldoende attracties.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kunnen burgemeester en wethouders besluiten een kermis te verpachten voor een kortere periode dan vijf jaar.

Betaling

Artikel 4  

 • 1.

  De pachtsommen dienen in twee termijnen te worden betaald±

  • a.

   50% van de pachtsom voor alle kermissen vóór 1 april

  • b.

   de andere helft van de pachtsom voor wat betreft de kermis te Steenbergen vóór 15 juni en vóór wat betreft de kermissen te Kruisland, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer vóór uiterlijk 1 augustus.

 • 2.

  Op verzoek van de kermisorganisator kan de pachtsom ook in een keer worden voldaan.

 • 3.

  Voor de betaling van de pachtsom zal door de gemeente een rekening worden gezonden.

 • 4.

  Indien de gehele, dan wel een gedeelte van de pachtsom niet is betaald binnen de termijn vermeld in lid 1, is de kermisorganisator in gebreke door het enkele verloop van deze termijn/termijnen zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is. Het met de kermisorganisator gesloten pachtcontract vervalt hierdoor automatisch van rechtswege.

 • 5.

  De in het vorige lid nalatige kermisorganisator verbeurt het door hem gestorte deel van de pachtsom en blijft bovendien verplicht tot betaling van de volledige pachtsom. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin kunnen tussen de organisator en de gemeente afwijkende afspraken worden gemaakt over de betaling van de pachtsom indien een of meer kermisexploitanten, ondanks een door de kermisorganisator gestelde deadline tot betaling van de pachtsom, nalatig zijn in het betalen van de pachtsom.

Watertappunten en elektriciteitsvoorzieningen

Artikel 5  

Op het kermisterrein en/of terreinen waar de salonwagens worden geplaatst zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende watertappunten en elektriciteitsvoorzieningen (zgn. nachtstroom). De kosten van gebruik van water en elektriciteit en eventuele bijkomende kosten worden bij de kermisorganisator in rekening gebracht.

Restitutie pachtsom

Artikel 6  

Wanneer een kermis niet doorgaat of ophoudt te bestaan, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, worden eventuele betaalde pachtsommen voor zover betrekking op een lopend kermisjaar terugbetaald aan de kermisorganisator.

Artikel 7  

In geval van overmacht, door onvoorziene en niet door enige schuld of nalatigheid te wijten omstandigheden van de kermisorganisator, kunnen burgemeester en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de pachtsom voor het lopende jaar verlenen. In deze gevallen kan een kermisorganisator geen recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding.

Voorschriften van orde en netheid

Artikel 8  

De kermisorganisator is verplicht te allen tijde het kermisterrein en bij de hierop aanwezige kermisattracties ambtenaren van politie, brandweer en vertegenwoordigers van de gemeente toe te laten. Tevens is de organisator verplicht voorschriften op te volgen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden.

Artikel 9  

Het is voor de kermisorganisator c.q. individuele kermisexploitanten verboden

 • a.

  muziek te maken buiten de openingsuren van de kermis, behoudens voor het afstellen en testen van muziekinstallaties.

 • b.

  gebruik te maken van sirenens, hoorns en andere dan in een draaiattractie om het begin en einde van een rit aan te geven, alsmede om gebruik te maken van overmatige lawaaimakende apparaten.

 • c.

  in verkoopattracties gebruik te maken van geluidsversterkers.

 • d.

  in verkoopattracties consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven, alsmede om automaten te hebben.

 • e.

  vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwerken of snoepgoed in welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen.

 • f.

  in snoepkramen speelgoed in welke vorm dan ook aangehecht met snoepgoed, behalve vulartikelen zoals trompetten, wandelstokken, paraplu´s en flesjes met speen te verkopen.

 • g.

  vóór het sluitingsuur kermisinrichtingen af te sluiten of onverlicht achter te laten, behoudens in bijzondere omstandigheden.

Artikel 10  

 • 1.

  Door de kermisorganisator moeten de in de gemeente gestelde regels omtrent veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand in acht worden.

 • 2.

  De kermisorganisator en de kermisexploitanten zijn voorts verplicht ervoor te zorgen, dat op het kermisterrein en de hierop aanwezige kermisinrichtingen alle maatregelen worden getroffen ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich op of nabij de inrichting bevindt.

Artikel 11  

Indien de kermisorganisator of der kermisexploitanten en/of hun personeel handelen in strijd met de hierboven onder 9 en 10 vermelde bepalingen, kan/kunnen (de) inrichtingen op last van de burgemeester worden gesloten.

Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid

Artikel 12  

 • 1.

  Zowel de organisator van de kermis als de kermisexploitanten van een vermaakinrichting zijn verplicht zich te verzekeren tegen het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met respectievelijk de organisatie van de kermis en de exploitatie van de inrichting.

 • 2.

  De kermisorganisator en de individuele kermisexploitanten vrijwaren de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij de schade aanwijsbaar het gevolg is van, door of vanwege de gemeente in verband met de kermis voorgeschreven maatregelen.

Artikel 13  

De gemeente zal op geen enkele wijze gronden van de gemeente in gebruik geven voor het houden van een braderie of dorpsfeest met kermisattracties, een circus of een soortgelijke inrichting, een lunapark of andere kermis gedurende de kermissen in Steenbergen, Kruisland, Dinteloord of Nieuw-Vossemeer in een periode van zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis in de betreffende kern

Overige bepalingen

Artikel 14  

De verpachtingvoorwaarden treden in werking op een nader te bepalen datum.

Artikel 15  

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Verpachtingvoorwaarden kermissen 2015’

Steenbergen, 29-01-2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer J.A.M. Vos