Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201601-01-2019aanwijzingsbesluit

17-11-2015

Gemeenteblad

BM1502314

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

 

 

Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:6

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

 

Overwegende dat:

 • -

  in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen omtrent het parkeren van kampeermiddelen;

 • -

  in artikel 5:6 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat het college plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod geldt;

 • -

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid;

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016”;

 

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, lid 1, onder a, van de APV zijn de wegen in de bebouwde kommen van de gemeente Steenbergen aangewezen als wegen waar het langer dan op drie achtereenvolgende dagen plaatsen of hebben van een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet is toegestaan. Een langer gebruik van de weg voor stalling van dergelijke voertuigen, is buitensporig met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte en voorts schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, lid 1, onder b, van de APV zijn geen plaatsen aangewezen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 5.2 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016”.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

 

De plv. secretaris, De burgemeester,

 

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA