Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2016 artikel 2:25 lid 2 sub j.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201602-03-2018aanwijzingsbesluit

19-01-2016

Gemeenteblad

BM1502013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

 

 

Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

Burgemeester van Steenbergen:

 

Overwegende dat het in het kader van het optimaal kunnen uitvoeren van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (verder te noemen: "APV 2016") het noodzakelijk is om categorieën evenementen aan te wijzen op grond van artikel 2:25 lid 2 APV 2016;

 

Overwegende dat deze categorieën evenementen uitgezonderd zijn van de regeling voor vergunningvrije evenementen van artikel 2:25 lid 2 APV 2016;

 

Overwegende dat uitzondering van deze categorieën evenementen noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid en het welzijn van mens en dier te beschermen;

 

Gelet op artikel 2:25 lid 2 sub j. van de APV 2016;

 

Besluiten:

 

 • I.

  De volgende categorieën evenementen uit te zonderen van de vergunningvrije regeling van artikel 2:25 lid 2 APV 2016 en aan te wijzen als categorieën evenementen waarvoor een vergunningplicht bestaat:

  • 1.

   evenementen met dieren/circus;

  • 2.

   snelheidswedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen;

  • 3.

   erotische evenementen en evenementen met een seksistisch dan wel racistisch karakter;

  • 4.

   evenementen in natuurgebieden.

 • II.

  dit besluit openbaar bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad en de inwerkingtreding te bepalen op 1 januari 2016.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen.

 

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19 januari 2016.

 

Steenbergen,

de burgemeester van Steenbergen,

 

R.P. van den Belt MBA

 

Toelichting behorende bij het Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen

 • 1.

  evenementen met dieren/circus

Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren gelden er regels voor onder meer het gebruik van dieren bij evenementen. Zo is het verboden om een dier als prijs, beloning of gift uit te reiken bij wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen (artikel 57). De wet bevat ook een verbod om dierengevechten te organiseren of dieren aan dierengevechten te doen deelnemen (artikel 61). Artikel 65 van de wet bevat de mogelijkheid om bij AMvB regels te kunnen stellen ten aanzien van het tonen van dieren wegens ‘recreatieve, sportieve of opvoedkundige doeleinden‘. Circussen met dieren vallen hier bijvoorbeeld onder. Deze AMvB is tot op heden nog niet tot stand gekomen. In de gemeente Steenbergen zullen (het betreft hier voortzetting en invulling van het beleid uit 2002) in principe geen evenementenvergunningen worden verleend voor evenementen waarbij dieren worden mishandeld, gekweld of en waarbij tevens de gezondheid van het dier in gevaar kan komen (kamelenraces, rodeo’s met dieren enz.).

Voor wat betreft circussen met dieren wordt het volgende opgemerkt. Het gemeentebestuur van Steenbergen is in beginsel van mening dat uitheemse dieren (zoals bijv. tijgers en olifanten) niet thuis horen in een circus. Op grond van de huidige wet -en regelgeving kan de gemeente dergelijke circussen echter niet weren. Voor wat betreft het beleid ten aanzien van circussen wordt het huidige beleid (zoals neergelegd in de notitie toelatingsbeleid circussen 2002 voortgezet met daarbij de toevoeging dat voortaan bij voorkeur alleen een evenementenvergunning aan een circus wordt verleend dat is aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Circusondernemingen (VNCO) of één van haar Europese zusterverenigingen.

 

 • 2.

  Snelheidswedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen

Snelheidswedstrijden met auto’s, motoren of andere gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg (waarbij dus in beginsel uitsluitend of hoofdzakelijk de snelheid van het voertuig doorslaggevend is, zoals bijv. autorally´s) waarvoor ontheffing nodig is, zijn in beginsel in Steenbergen niet (meer) toegestaan. Hetzelfde geldt voor dergelijke wedstrijden op het water (bijv. met motorboten, jetski’s). De redenen hiervoor zijn de volgende:

 • ·

  Een dergelijke wedstrijd betekent in de praktijk dat de openbare weg gedurende geruime tijd (een groot deel van de dag) moet worden afgesloten. Dit veroorzaak overlast voor omwonenden en eigenaren van omliggende percelen. Naar het oordeel van het gemeentebestuur verdraagt een dergelijke afsluiting zich niet met het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1, sub c en d Wegenverkeerswet 1994) en met het nieuwe beleid inzake afsluiten van wegen (zie hierna)

 • ·

  De verkeersveiligheid voor voetgangers kan niet voldoende worden gegarandeerd (artikel 2, lid 1 onder a en b Wegenverkeerswet 1994). Dit vanwege het feit dat een dergelijke wedstrijd plaats vindt op de openbare weg en omwonenden toch van deze weg gebruik moeten maken om hun huis/perceel te bereiken.

 • ·

  Dergelijke wedstrijden kunnen overlast,hinder of schade voor omwonenden veroorzaken, alsmede negatieve gevolgen hebben voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a) Hierbij valt te denken aan geluidsoverlast, stankoverlast, schade aan de veestapel (als gevolg van het geluid) en flora en fauna.

 • ·

  Naar de mening van het gemeentebestuur vormt een dergelijk evenement een aantasting van het karakter en de functie van het gebied (artikel 2, lid 2, onder b Wegenverkeerswet). Met andere woorden: een dergelijk evenement past niet in een landelijke gemeente zoals Steenbergen, waarin het accent ligt op rust, ruimte en groen.

Het voorgaande houdt in dat het gemeentebestuur in beginsel alleen nog maar ontheffingen o.g.v. artikel 148 Wegenverkeerswet verleent voor wedstrijden op of aan de weg in het geval het gaat om niet gemotoriseerde voertuigen of een wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen zonder snelheidselement.

Evenementen met gemotoriseerd verkeer op een locatie niet zijnde de openbare weg zijn in beginsel nog wel toegestaan (bijv. Trekkertrek). Ook evenementen met gemotoriseerde voertuigen die wel gebruik maken van de openbare weg (bijv. Truckersrit, optocht met oldtimers) maar waarbij snelheid geen rol speelt zijn nog wel toegestaan. Dit hangt samen met het feit dat de overlast als gevolg van dit soort evenementen minder groot is (de wegen hoeven niet te worden afgesloten), de milieubelasting lager is vanwege de lagere (normale) snelheid en last but not least het sociaal-maatschappelijke karakter van de truckersrit (voor gehandicapten).

 

 • 3.

  erotische evenementen en evenementen met een seksistisch dan wel racistisch karakter

Evenementen met een expliciet seksueel-erotisch karakter zijn in beginsel ook niet toegestaan. Het gaat hier niet zo zeer om bijv. een beurs als wel om optredens met een expliciet pornografisch karakter. Naar het oordeel van het gemeentebestuur zijn dergelijke evenementen in strijd met de menselijke waardigheid en derhalve strijdig met de openbare orde. Hetzelfde geldt voor evenementen met een expliciet seksistisch of racistisch karakter.

 

 • 4.

  evenementen in natuurgebieden

In Steenbergen zijn diverse gebieden aangewezen waarbinnen natuurbehoud en natuurontwikkeling voorop staat. Te denken valt aan het stiltegebied nabij De Heen, de zogenaamde Natte Natuurparels, de Dintelse Gorzen en de Ecologische verbindingszones. In beginsel worden in of in de directe nabijheid van een dergelijk gebied geen evenementen toegestaan die dermate milieu- en/of omgevingsbelastend zijn dat ze de natuur- en milieuwaarden van het gebied kunnen aantasten. Naar de mening van het gemeentebestuur dienen dergelijke evenementen te worden geweigerd vanwege de bescherming van het milieu en de strijdigheid met de openbare orde. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen toestemming zal worden verleend voor evenementen in of vlakbij natuurgebieden waarbij veel geluid wordt geproduceerd (bijv. concert) of met een sterk verkeersaantrekkend karakter. Kleinschalige evenementen die passen binnen het gebied (bijv. een biologische markt) zijn in beginsel wel toegestaan. Het spreekt vanzelf dat de grondeigenaar (bijv. Staatsbosbeheer of natuurmonumenten) ook altijd nog toestemming zal moeten verlenen voor het gebruik van het terrein.