Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 5.10
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 5.11
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 5.12
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art 5.13
 6. APV 2016 gemeente Steenbergen
 7. Drank- en Horecawet, art 41 eerste lid onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2016aanwijzingsbesluit

02-08-2016

Gemeenteblad

BM1602377

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders boa-pool Brabantse Wal en Tholen en parkeerbeheer Bergen op Zoom

 

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek d.d. 28 juli 2016

Overwegende dat de leden van de boa-pool Brabantse Wal en Tholen en Parkeerbeheer Bergen op Zoom aangewezen dienen te worden om op het grondgebied van de gemeente Steenbergen toezichthoudende taken te kunnen uitvoeren

Gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet, artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 gemeente Steenbergen en de artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluiten:

 • 1.

  Alle huidige en toekomstige leden van de Boa-pool Brabantse Wal en Tholen en Parkeerbeheer Bergen op Zoom, die namens de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht toezichthoudende taken uitvoeren, aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 2 augustus 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locosecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

N.J. Reijngoudt

R.P. van den Belt, MBA