Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing toezichthouder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet milieubeheer
  2. wet Algemene bestuursrecht
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/74438/74438_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-2018nieuwe regeling

21-08-2018

gmb-2018-182209

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder wet milieubeheer, algemene wet bestuursrecht, afvalstoffenverordening

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

 

Overwegende dat het voor de goede uitvoering van de genoemde taken en werkzaamheden gewenst is:

- Met MB-ALL Toezicht b.v. een detacheringovereenkomst is aangegaan voor toezicht en handhaving in de Openbare Ruimte binnen de gemeentelijke grenzen, met betrekking tot het project omgekeerd inzamelen;

- Dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente de heer S.A. van der Meule is ingehuurd van MB-ALL Toezicht b.v.;

- Dat de intentie is uitgesproken om de heer S.A. van der Meule aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte, domein 1;

 

Gelet op de artikelen van de Wet Milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht en de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen, voor zover gemeente Steenbergen bevoegd gezag is.

b e s l u i t e n :

 

De heer S.A. van der Meule, geboren 23 oktober 1954 te Oost- en West-Souburg aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, in tijdelijke dienst;

 

De heer S.A. van der Meule, geboren 23 oktober 1954 te Oost- en West-Souburg aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wetten bepaalde:

a. Algemene wet bestuursrecht;

b. de Wet Milieubeheer;

c. de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen;

 

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 21 augustus 2018,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Korte, MCM R.P. van den Belt, MBA