Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
CiteertitelMandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuw regeling

17-12-2019

gmb-2019-310905

BBM1901375

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De burgemeester van Steenbergen,

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.1, lid 3, sub b, artikel 8.1, lid 5, artikel 8.29, lid 1 en lid 2, artikel 8.28, artikel 8.30, lid 2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

overwegende dat:

- de burgemeester op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, een crisismaatregel kan nemen;

 

besluit:

 

1.

De volgende mandaten te verlenen conform onderstaande tabel:

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord.

Artikel 7:1, derde lid, onder b, Wvggz

Burgemeester

 

Directeur- bestuurder van Veilig Thuis

Medewerkers

Het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie.

Artikel 8:1, vijfde lid, Wvggz

 

Burgemeester

 

Hulpofficieren van justitie

Het verstrekken van gegevens voortvloeiende uit de wet aan de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en de officier van justitie.

Artikel 8:29, eerste lid, Wvggz

Burgemeester

 

Gemeentesecretaris

Adviseur openbare veiligheid

Teammanager Welzijn en Zorg

Wmo consulent

Procesregisseur Sociaal Domein

Het op de hoogte stellen van de zorgverantwoordelijke van uitwisseling van gegevens zonder toestemming van de betrokkene.

Artikel 8:29, tweede lid, Wvggz

Burgemeester

 

Adviseur openbare veiligheid

Teammanager Welzijn en Zorg

Wmo consulent

Procesregisseur Sociaal Domein

Het verstrekken van gegevens en bescheiden zonder toestemming van betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 8:28, Wvggz

Burgemeester

 

Gemeentesecretaris

Teammanager Welzijn en Zorg

Adviseur openbare veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte GGZ

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

Artikel 8:30, tweede lid, Wvggz

Burgemeester

 

Gemeentesecretaris

Teammanager Welzijn en Zorg

Adviseur openbare veiligheid

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte GGZ

2 .

dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020;

3.

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit burgemeester verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

 

aldus besloten op: 17 december 2019

 

de burgemeester van Steenbergen

R.P.van den Belt, MBA