Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Beleidsregels venten met consumptie-ijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels venten met consumptie-ijs
CiteertitelBeleidsregels venten met consumptie-ijs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum is niet bekend. Gelet op de (interne) publicatierichtlijnen kan worden uitgegaan van publicatie op 30-01-1998.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-199805-02-2016nieuwe regeling

13-01-1998

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels venten met consumptie-ijs

 

 

BELEIDSREGELS VENTEN MET CONSUMPTIE-IJS

beleidsregels en voorschriften met betrekking tot het uitoefenen van de kleinhandel in consumptie-ijs op of aan de weg of aan een openbaar water, aan een huis dan wel op een andere -al dan niet met enige beperking- voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 13 januari 1998 en gewijzigd bij besluit van 4 mei 1999 en bij besluit van 14 februari 2005

I

 • a.

  Per te onderscheiden kern wordt aan maximaal 3 ijsventers vergunning verleend;

 • b.

  Met het oog op spreiding van verzoeken om jaarvergunningen en de behandeling daarvan, worden vergunningen voor het venten met ijs voor de periode van 1 maart tot en met 28 of 29 februari van het volgende jaar verleend;

 • c.

  In navolging van (dag)ventvergunningen worden vergunningen voor het venten met ijs verleend van 08.00 uur tot 21.00 uur (zie voorschrift 1 onder II);

 • d.

  Aankondiging door middel van een muziekdoos is niet toegestaan; elke andere vorm van aankondiging door middel van geluidsversterkende middelen op zondagen is eveneens niet toegestaan;

 • e.

  Op zondag mag geen aankondiging worden gebruikt op minder dan 200 meter afstand van kerken, zolang daarin godsdienstoefeningen worden gehouden, alsmede gedurende één uur daarvoor en één uur daarna;

 • f.

  De bepalingen zoals gebruikelijk aan ventvergunningen zijn verbonden worden gehanteerd, waaronder (toetsing aan) een verplichte inschrijving bij het Centraal-Registratiekantoor Detail-handel Ambacht (CRK) te Den Haag; *

 • g.

  Om een en ander ordelijk te laten verlopen dienen ondernemers onderlinge afspraken te maken waarbij de suggestie kan worden gedaan om verkoopactiviteiten afwisselend in de kern Steenbergen en de rest van de gemeente te doen plaatsvinden;

 • h.

  Behandeling van ingekomen verzoeken voor 1998 e.v. zal in de maand februari van het betreffende jaar plaatsvinden.

II

* nadere voorschriften en bepalingen zoals bedoeld onder f:

 • 1.

  op basis van deze vergunning is het uitsluitend toegestaan te venten met consumptie-ijs te De Heen / Dinteloord / Kruisland / Nieuw-Vossemeer / Steenbergen / in de gemeente Steenbergen in de periode van 1 maart <jaar> tot en met 28/29 februari <jaar + 1>, telkens tussen 08.00 uur en 21.00 uur;

 • 2.

  met een verkoopwagen mag alleen op die plaatsen worden stilgestaan voor het venten, waar dit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt; het langer dan 10 minuten op dezelfde plaats stilstaan is verboden;

 • 3.

  het is te allen tijde verboden te venten op of binnen een afstand van 100 meter van een plaats waar op dat moment weekmarkt, kermis, een wielerronde of ander evenement wordt gehouden waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is verleend;

 • 4.

  het onder 3. gestelde geldt niet, indien vergunninghouder daartoe een afzonderlijke vergunning heeft verkregen dan wel een schriftelijke overeenkomst met de organisator van het betrokken evenement heeft gesloten;

 • 5.

  een afdruk van deze vergunning alsmede de eventuele schriftelijke toestemming van de organisator van het betreffende evenement (zoals bedoeld onder 4.) dient tijdens het venten door vergunninghouder bij zich gedragen te worden en op verzoek te worden getoond aan politie-ambtenaren;

 • 6.

  het is vergunninghouder niet (meer) toegestaan om ter aankondiging muziekdozen te gebruiken; op zondagen is het tevens verboden om ter aankondiging andere geluidversterkende middelen te gebruiken;

 • 7.

  op zondag mag geen aankondiging worden gebruikt op minder dan 200 meter afstand van kerken, zolang daarin godsdienstoefeningen worden gehouden, alsmede gedurende één uur daarvoor en één uur daarna;

 • 8.

  eventuele bevelen van de politie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

 • 9.

  vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden, tengevolge van het gebruik van deze vergunning schade lijden; facultatief (indien eerder of tegelijkertijd vergunning voor het venten met ijs is verleend)

 • 10.

  om een en ander ordelijk te laten verlopen dient vergunninghouder nadere afspraken te maken met <naam, adres, woonplaats en telefoonnummer andere ijsventer> waarbij de suggestie kan worden gedaan om verkoopactiviteiten afwisselend in de kern Steenbergen en de rest van de gemeente te doen plaatsvinden;

 • 11.

  bij niet naleving van een of meer van de aan deze vergunning verbonden voorschriften of bepalingen, zal de vergunning terstond en in haar geheel komen te vervallen.