Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Regeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006
CiteertitelRegeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200601-01-2020nieuwe regeling

13-03-2006

Personeel actueel 23-03-2006

0601310

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

gezien de ledenbrief van het College van Arbeidszaken d.d. 24 augustus 2005, kenmerk MARZ/CvA/U20051583 Lbr. 05/76, Cva LOGA 05/19 inzake wetsvoorstel Ambtenarenwet betreffende integriteit, de publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad nr. 695 van 22 december 2005

en gelet op artikel 15:1:2 van de CAR-UWO regeling gemeente Steenbergen

besluiten:

vast te stellen de navolgende ”Regeling ambtseed/-belofte Gemeente Steenbergen 2006”.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

Uitgangspunten en procedure

Artikel 2  

Bij de aanstelling van de ambtenaar is de betreffende ambtenaar verplicht de ambtseed of - belofte binnen 2 maanden na indiensttreding af te leggen. De ambtenaar wordt hiertoe uitgenodigd; tegelijkertijd ontvangt hij de Nota Integriteit.

Artikel 3

De ambtenaar maakt van tevoren bekend of hij de eed of belofte af wil leggen.

Artikel 4  

De eed of belofte wordt door nieuwe directieleden ten overstaan van de burgemeester en door nieuwe afdelingshoofden ten overstaan van de gemeentesecretaris afgelegd; het overige nieuwe personeel legt de eed/belofte ten overstaan van het afdelingshoofd af.

Artikel 5  

De tekst van de eed of belofte, zoals weergegeven op de schriftelijke verklaring, wordt hardop voorgelezen.

De eed of belofte wordt afgelegd conform de Wet vorm van de eed.

Artikel 6  

Naast het mondeling afleggen van de eed/belofte wordt door leidinggevende en betreffende ambtenaar in tweevoud de schriftelijke verklaring Ambtseed/-belofte getekend. Eén exemplaar wordt in het personeelsdossier opgeborgen, één exemplaar is voor de ambtenaar zelf.

Artikel 7  

De verplichting tot het afleggen van de eed/belofte geldt niet voor personeel dat op 1 maart 2006 in ambtelijke dienst is van de gemeente, uitzendkrachten, bij de gemeente Steenbergen gedetacheerd personeel en stagiaires. Om een ieder op de hoogte te stellen van de vereisten uit het integriteitbeleid dienen bovengenoemde medewerkers in tweevoud een schriftelijke integriteitverklaring te tekenen; één exemplaar wordt in het personeelsdossier/archief opgeborgen, één exemplaar is voor de ambtenaar zelf.

Artikel 8  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2006.

Steenbergen, 13 maart 2006

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Schriftelijke verklaring ambtseed/-belofte Gemeente Steenbergen

“Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling.

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of van niemand iets heb aanvaard en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen.

Ik zweer/beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik zweer/verklaar dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van de gemeente Steenbergen, zoveel in mijn vermogen is, zal behartigen.

Ik zweer/verklaar dat ik vertrouwelijk informatie geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen als een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de Nota Integriteit als leidraad zal hanteren.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/ Dat verklaar en beloof ik* “

_____________________________________________________________________________

Op ………………………..…………200… werd ten overstaan van de

burgemeester/gemeentesecretaris/afdelingshoofd ……………………………………………………………. …….**

door………………………………………………………………………………………………………….***

bovenstaande eed/belofte afgelegd, ten bewijze waarvan deze verklaring is opgemaakt en ondertekend.

Steenbergen, ………………………………………………200….

Handtekening ambtenaar

Handtekening leidinggevende

_____________________________________________________________________________

* Op grond van godsdienstige gezindheid van de medewerker kan hierbij gekozen worden voor en andere formulering, zoals het aanroepen van Allah in plaats van God

** Naam

*** Naam ambtenaar, functie

Integriteitverklaring Gemeente Steenbergen

Ik beloof dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

Ik verklaar dat ik mijn taken eerlijk, getrouw en nauwgezet zal vervullen en de belangen van de gemeente Steenbergen, zoveel in mijn vermogen is, zal behartigen.

Ik verklaar dat ik vertrouwelijk informatie geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Ik beloof dat ik mij zal gedragen als een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de Nota Integriteit als leidraad zal hanteren.

Dat verklaar en beloof ik.

Steenbergen, ………………………………………………200….

Naam ambtenaar: ……………………………………………………….

Functie: ……………………………………………………….

Handtekening ambtenaar:……………………………………………………….