Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Verordening fractie-ondersteuning 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fractie-ondersteuning 2009
CiteertitelVerordening fractie-ondersteuning 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-200901-01-2009nieuwe regeling

26-03-2009

SC 10-04-2009

9a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractie-ondersteuning 2009

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 11 maart 2009

besluit:

gelet op artikel 33, tweede en derde lid van de Gemeentewet

vast te stellen de verordening fractie ondersteuning 2009

Artikel 1

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, kunnen jaarlijks een financiële bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie;

 • 2.

  Deze bijdrage bedraagt maximaal € 500,00 per fractie en € 125,00 per fractielid. Wanneer het aantal zetels in de loop van een jaar wijzigt, is de vergoeding naar rato van het aantal zetels en de tijdsperiode.

Artikel 2

 • 1.

  De bijdragen zijn bedoeld om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken;

 • 2.

  De volgende kosten categorieën komen voor vergoeding in aanmerking:

  • a.

   administratieve kosten voor de fractie;

  • b.

   inhoudelijke fractie ondersteuning, zoals vakliteratuur, inhuur externe deskundigen;

  • c.

   fractiegerichte opleidingen, als cursussen en coaching gericht op de fractie als geheel;

  • d.

   ondersteuning bij de organisatie van fractie-/themabijeenkomsten, als kosten zaalhuur, sprekers, organisatiekosten, versturen uitnodigingen;

  • e.

   bevorderen van professionalisering van de fractie door het opzetten van bijvoorbeeld website, nieuwsbrief, spreekuur.

 • 3.

  De volgende kosten categorieën komen niet voor vergoeding in aanmerking:

  • a.

   uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of personen anders dan ter vergoeding van prestaties geleverd ten behoeve van de fractie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen te worden bestreden uit vergoedingen die de individuele fractieleden ingevolge hun raadslidmaatschap toekomen;

  • e.

   opleidingen voor individuele raadsleden die niet fractiegericht zijn.

Artikel 3

 • 1.

  De bijdrage wordt betaalbaar gesteld op basis van declaratie achteraf;

 • 2.

  De fractiekosten worden met aantoonbare bewijsstukken ingediend bij de griffie;

 • 3.

  Declaraties kunnen tot uiterlijk 1 februari na afloop van een kalenderjaar ingediend worden;

 • 4.

  Een eventueel verschil in interpretatie over de vergoeding tussen de griffie en de declarerende fractie wordt voorgelegd aan het' presidium.

Artikel 4

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking

 • 2.

  Voor de beschikbaar te stellen gelden als bedoeld in artikel 1, werkt deze verordening terug tot 1 januari 2009;

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening fractie-ondersteuning 2009".

Steenbergen, 26 maart 2009

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,