Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Milieubeheer, art. 15.33 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Steenbergse Courant 30-12-2010

B1001392

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer

besluit:

vast te stellen:

de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  groene mini-container:

 • een container met een inhoud van 140 liter, dan wel 240 liter, bestemd voor het groente-, fruit- en tuinafval;

 • 2.

  grijze mini-container:

 • een container met een inhoud van 140 liter dan wel, 240 liter, bestemd voor het overige afval;

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1944, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de, in de voorgaande leden, gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Voor het gedeelte van de aanslag dat een gevolg is van de plaatsing van één of meer extra groene mini-containers of één of meer extra grijze mini-containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2010' van 10 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2011.

Steenbergen, 16 december 2010

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel 2011 behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2011

Hoofdstuk 1.1 Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing voor standaardpakket

Nr.

Standaardpakket

Bedrag

1.1.1

Het tarief bedraagt per perceel per belastingjaar. Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel één container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met de inhoud van 240 liter en één container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met de inhoud van 240 liter te gebruiken.

€ 326,00

1.1.2

In afwijking van onderdeel 1.1.1 wordt de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op een:

1.1.2.1

verzamelcontainer voor groente-, fruit, en tuinafval en voor de overige huishoudelijke afvalstoffen

€ 245,00

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Nr.

Overige tarieven

Bedrag

1.2

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag omwisselen van een container voor een container met een grotere of kleiner volume, per keer, naar een:

1.2.1

container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, en een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval

€ 309,00

1.2.2

container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, en een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval

€ 245,00

1.2.3

container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, en een container van 240 liter, bestemd voor groente-fruit, en tuinafval

€ 262,00

Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing voor extra containers

Nr.

Extra containers

Bedrag

1.3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang belastingplicht, om bruikleen hebben van een extra:

1.3.1.1

container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met

€ 257,00

1.3.1.2

container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per extra container met

€ 193,00

1.3.1.3

container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval, per extra container met

€  69,00

1.3.1.4

container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval, per extra container met

€  52,00

Hoofdstuk 2.1 Administratie- en leveringskosten voor het wijzigen van het containerpakket

Nr.

Containerpakket

Bedrag

2.1.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:

2.1.1.1

omwisselen van een container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, voor eenzelfde container van 240 liter

€ 25,00

2.1.1.2

omwisselen van een container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, voor eenzelfde container van 140 liter

€  0,00

2.1.1.3

omwisselen van een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval, voor eenzelfde container van 240 liter

€  0,00

2.1.1.4

omwisselen van een container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit, en tuinafval, voor eenzelfde container van 140 liter

€ 25,00