Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012, artikel 2 t/m 5 en 10 t/m 19

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201220-09-2017Nieuwe regeling

10-01-2012

Gemeenteblad, 2012, nr. 4

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland

 

overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 20 december 2011 de Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012 heeft vastgesteld;

 

dat de raad burgemeester en wethouders ter uitvoering van deze verordening de bevoegdheid heeft toegekend om een aantal onderwerpen op basis van een door hen te nemen besluit nader te regelen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2 t/m 5 en 10 t/m 19 van de Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2012;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het volgende

 

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2012

Artikel 1

Aanwijzing van andere inzamelaars (uitwerking artikel 2 lid 2 verordening)

 

Als andere inzamelaars worden aangewezen voor de inzameling van:

 

oud papier en karton:

de in Bijlage 3 vermelde scholen, verenigingen en andere non-profitorganisaties.

 

textiel:

- de in Bijlage 4 vermelde organisaties die voor de huis-aan-huis inzameling van textiel of voor het hebben van een inzamelvoorziening op een inzamellocatie een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst;

 

-de organisaties die in het bezit zijn van een doorlopende collectevergunning.

 

klein chemisch afval (KCA):

- de detaillisten die batterijen en ander klein chemisch afval verkopen;

- de plaatselijke apotheken wat betreft medisch afval.

Artikel 2

Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking verordening art. 3 lid 2)

 

Met het oog op de toepassing van artikel 3, lid 1 worden de volgende afvalstromen nader gedefinieerd:

 

groente-, fruit- en tuinafval

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, met uitzondering van dode dieren.

 

klein chemisch afval

Huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan, zoals vermeld in Bijlage 1 bij dit besluit.

 

verpakkingsglas

Verpakkingsglas is een eenmalige glasverpakking (veelal een fles of pot), afkomstig uit huishoudens, gescheiden in blank en bont.

 

oud papier en karton

Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn.

 

kunststofverpakkingen

Verpakkingsafval van kunststof (plastic) zoals vermeld in Bijlage 2 van dit besluit.

 

textiel

kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen;

textiel moet schoon zijn en mag niet eerder zijn gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

 

puin:

Schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind. Aan puin mag geen verontreiniging waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie.

 

bouw- en sloopafval

Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.

 

hout/A (pallethout)

Massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan.

 

hout ongesorteerd/B

Hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of gelamineerd.

 

hout geïmpregneerd/C

Hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

 

grof tuinafval

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval, snoeihout etc.

Bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval.

 

asbest en asbesthoudend afval

Afval waarin zich asbest bevindt.

 

grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in rotzooi en goedzooi.

Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.

Hieronder valt niet de zogenaamde goedzooi, waartoe worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht; de inzamelaars hiervan zijn kringloopbedrijven en organisaties van rommelmarkten.

 

huishoudelijk restafval;

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (glas, oud papier, kunststof verpakkingen, etc). Hieronder vallen uitdrukkelijk niet dode (huis)dieren. Deze worden ingezameld door Rendac, tel. 0900 9221.

 

elektrische en elektronische apparatuur

De producten die zijn genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur d.d. 19 juli 2004, Staatscourant d.d. 28 juli 2004, nummer 142. Hieronder vallen ook spaarlampen en TL-buizen.

 

metaal

Producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro.

 

banden

Schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen.

 

landbouwfolie

Kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

 

zand/grond

Grond die:

niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, en;

niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst en/of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04).

Onder deze categorie vallen ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen).

 

tapijt

Vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen.

 

dakleer

Dakbedekkingmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt valt hieronder.

 

luierafval en incontinentieafval

Eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal.

Artikel 3

Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (uitwerking artikel 4, lid 2 verordening)

 

Als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening, als bedoeld in artikel 4, lid 2 worden aangewezen voor:

 

Groente- fruit en tuinafval (gft-afval)

Voor de inzameling van gft-afval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening beschikbaar is voor de gescheiden inzameling van gft-afval, moet het gft-afval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

Klein chemisch afval (KCA)

 

Voor de inzameling van klein chemisch afval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel welke periodiek ter lediging aan de chemokar aangeboden moet worden.

Daarnaast kan klein chemisch afval worden aangeboden aan detaillisten die daartoe over speciale opslagvoorzieningen beschikken of bij het KCA-depot op het ROVA-afvalbrengpunt.

Glas

 

Voor de inzameling van glas (flessen en potten) moet gebruik worden gemaakt van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen.

Oud papier en karton

 

Oud papier en karton kan worden aangeboden aan de inzamelende scholen, verenigingen en andere non-profit-organisaties, in kartonnen dozen danwel gebundeld met touw omwikkeld.

 

Kunststofverpakkingen

Kunststofverpakkingen kunnen worden aangeboden:

 • -

  in transparante vuilniszakken die van gemeentewege beschikbaar zijn gesteld;

 • -

  in een inzamelmiddel of inzamelvoorzieningen indien deze hiervoor van gemeente zijn beschikbaar gesteld.

   

Textiel

Voor de inzameling van textiel moet gebruik worden gemaakt van daartoe geplaatste inzamelvoorzieningen, of van de door de betreffende inzamelaar verstrekte zakken.

 

Huishoudelijk restafval

Voor de inzameling van huishoudelijk restafval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening beschikbaar is, moet het huishoudelijk restafval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

 

Elektrische en elektronische apparatuur, waaronder verlichtingsapparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur, waaronder verlichtingsapparatuur kunnen in een draagtas worden ingeleverd bij de chemokar.

Artikel 4

Regels m.b.t. het gebruik en de reiniging van inzamelmiddelen (uitwerking artikel 10, lid 3 verordening)

 • 1)

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen container(s), chemobox, chip, binnenbak en milieupas, als ware deze zijn eigendom.

 • 2)

  Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chemobox, chip, binnenbak of milieupas is de gebruiker aansprakelijk.

 • 3)

  Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

 • 4)

  De containers mogen alleen worden gereinigd met water. Indien als gevolg van een reinigingsactie een container wordt beschadigd, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.

 • 5)

  Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de containers voor rest- en gft-afval te deponeren:

  • -

   brandende of gloeiende voorwerpen;

  • -

   vloeibare stoffen;

  • -

   agressieve, giftige of explosieve stoffen;

  • -

   omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en/of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

Artikel 5

Regels m.b.t. het gewicht van de aangeboden afvalstoffen (uitwerking artikel 10, lid 3 verordening)

 • 1)

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.

 • 2)

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.

 • 3)

  Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

Artikel 6

Regels m.b.t. het plaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden (uitwerking artikel 10, lid 5 verordening)

 • 1)

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen.

 • 2)

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, dienen daar waar aanwezig, huishoudelijke afvalstoffen in containers ter inzameling worden aangeboden op een inzamel- of clusterplaats.

 • 3)

  De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen vindt plaats door middel van een voertuig met zijbelading; daartoe dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 4)

  De containers dienen goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels.

 • 5)

  Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door aanbieder uit de container te worden verwijderd.

 • 6)

  De chemobox (met inhoud) mag om veiligheidsredenen niet onbeheerd aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar.

 • 7)

  De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

Artikel 7

Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen (uitwerking artikel 11, lid 3 verordening)

 • 1.

  In een aangewezen inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen mag uitsluitend ongescheiden restafval en gft-afval dan wel kunststofverpakkingen ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  Het huishoudelijk restafval en gft-afval, alsmede de kunststofverpakkingen moeten in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 3.

  De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

Artikel 8

Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau (uitwerking artikel 12, lid 2 verordening)

 • 1.

  Het is verboden glas op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken.

 • 2.

  In de glasbakken als bedoeld in lid 1 mag alleen verpakkingsglas (flessen en potten), op kleur gesorteerd, worden gedeponeerd.

 • 3.

  Het is verboden textiel op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste textielbakken.

 • 4.

  In de textielbakken als bedoeld in lid 3 mag alleen textiel, in een gesloten plasticzak, worden gedeponeerd.

Artikel 9

Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot (uitwerking artikel 13, lid 2 verordening)

 • 1.

  De afvalbrengpunten van ROVA worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, lid 1 van de afvalstoffenverordening kunnen worden achtergelaten.

 • 2.

  De openingstijden van deze afvalbrengpunten zijn aangegeven in de afvalwijzer en bij de toegangen van de afvalbrengpunten.

 • 3.

  De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt (kunnen) legitimeren.

 • 4.

  ROVA is bevoegd om voor de bij punt 1 bedoelde inzameling een tarief in rekening te brengen.

 • 5.

  Bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van ROVA van toepassing.

 • 6.

  De huishoudelijke afvalstoffen die bij het brengdepot ter inzameling afgegeven kunnen worden, moeten zoveel mogelijk op categorie gescheiden worden aangeboden.

 • 7.

  Alle aanwijzingen van medewerkers van het brengdepot dienen te worden opgevolgd.

Artikel 10

Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden en regels m.b.t. inzameling hiervan (uitwerking van artikel 14, lid 1 en 2 verordening)

 • 1)

  Grof huishoudelijk afval (zoals meubels, kasten en tapijt), grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen.

 • 2)

  De inzameling van het in lid 1) bedoelde afval kan op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep telefonisch een afspraak te maken met de inzameldienst. Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 3)

  Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3.

 • 4)

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 5)

  Het bepaalde in de leden 3 en 4 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische apparaten en dergelijke.

 • 6)

  Per aansluiting mag per keer niet meer dan 3 m3 worden aangeboden.

 • 7)

  Aanwijzingen door de inzameldienst gegeven, dienen te worden opgevolgd.

 • 8)

  ROVA is bevoegd om voor de in dit artikel genoemde categorieën een tarief in rekening te brengen.

Artikel 11

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (nadere uitwerking van artikel 15 verordening)

 • 1)

  Grof huishoudelijk restafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afspraak worden ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de klantenservice van ROVA. De klantenservice maakt een afspraak over het tijdstip waarop de inzameling op afroep plaatsvindt. Men dient dan thuis te zijn om de eenmalige machtiging voor de incasso van het haaltarief te kunnen ondertekenen.

 • 2)

  Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten dienen door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst te worden overhandigd op een zodanig tijdstip dat bijplaatsing door onbevoegden nauwelijks mogelijk is.

 • 3)

  Klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten die in een draagtas passen kunnen bij de chemokar worden afgegeven gedurende de tijden die in de afvalwijzer zijn vermeld. De overhandiging dient persoonlijk plaats te vinden.

 • 4)

  De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Het gebruik van de inzamelvoorzieningen op wijkniveau is ter voorkoming van geluidoverlast niet toegestaan van 22.00 tot 07.00 uur.

Artikel 12

Regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking van artikel 16 verordening)

 

Als het door werkzaamheden of andere omstandigheden voor de inzameldienst niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken kunnen door de inzameldienst voor de duur van deze werkzaamheden of omstandigheden tijdelijk andere inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 13

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (uitwerking artikel 17 verordening)

 • 1)

  De inzameldienst zamelt categorieën bedrijfsafvalstoffen in die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.

 • 2)

  De inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst als bedoeld in het 1e lid vindt plaats bij:

  • -

   onderwijsinstellingen c.q. –accommodaties,

  • -

   sportverenigingen c.q. - accommodaties,

  • -

   zorginstellingen en andere non-profitorganisaties.

 • 3)

  De betreffende bedrijven die gebruik van maken van de inzameldienst zijn een reinigingsrecht verschuldigd volgens de gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 14

Regels omtrent dagen, tijden, wijzen en plaatsen voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (uitwerking van artikel 18, lid 3 afvalstoffenverordening)

 • 1)

  Instellingen en organisaties die krachtens artikel 14 van deze uitvoeringsvoorschriften hun bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden dienen hun afval aan te bieden overeenkomstig de regels van dit besluit voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2)

  In de binnenstad of het voetgangersgebied mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

 • 3)

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 15

Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan andere inzamelaars dan de inzameldienst (uitwerking van artikel 19, lid 1)

Het bedrijfsafval mag niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor de onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 januari 2012,

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

 

de secretaris, A.J. Peterson

 

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

Bijlage 1, KCA-lijst

(behorend bij artikel 2, als uitwerking van artikel 3, lid 2 van de verordening)

Huishouden:

 • -

  Batterijen

 • -

  Vloeibare gootsteenontstopper

 • -

  Lampenolie

 • -

  Petroleum

 • -

  Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnenkastje

 • -

  Medicijnen

 • -

  Kwikthermometers

 • -

  Injectienaalden

Doe-het-zelf

 • -

  Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 • -

  Bij verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

 • -

  Kwikschakelaars

Hobby

 • -

  Fotofixeer

 • -

  Foto-ontwikkelaar

 • -

  Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur n zwavelzuur

 • -

  Zoutzuur

Vervoer

 • -

  Accu’s

 • -

  Benzine

 • -

  Motorolie / afgewerkte olie / remolie

 • -

  Oliefilters

Bijlage 2, Lijst Kunststofverpakkingen

(behorend bij artikel 2, als uitwerking van artikel 3, lid 2 van de verordening)

Dit mag bij de inzameling van kunststof in de zak:

 • -

  Plastic tasjes, tassen en broodzakken

 • -

  Pasta- en rijstzakken

 • -

  Snoepzakken

 • -

  Verpakkingen van vleeswaren en kaas

 • -

  Folies om tijdschriften en reclamefolders

 • -

  Blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven

 • -

  Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes

 • -

  Groente-, fruit- en saladebekjes of –zakjes, patatbakjes

 • -

  Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

 • -

  Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.

 • -

  Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup, zoals ketchup en mayonaise

 • -

  Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

 • -

  Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep

 • -

  Tubes voor gel, crème, bodylotion en tandpasta

 • -

  Flessen voor frisdrank, water, zuivel, sauzen (ketchup en mayonaise), olie, azijn

 • -

  Potjes voor gel, medicijnen en vitamines

 • -

  Plastic bekertjes

 • -

  Plastic plantenpotten

En dit mag niet in de kunststofzak :

 • -

  Verpakkingen met inhoud

 • -

  Verpakkingen van klein chemisch afval: make-up, verf, petroleum, terpentine, gootsteenontstopper, kitkokers

 • -

  Piepschuim: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes,verpakkingsvulmateriaal etc.

 • -

  Resten papier, karton of folie: afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)

 • -

  Drankenkartons,

 • -

  Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen: tuinstoelen, speelgoed etc.

(bron www.plasticheroes.nl)

Bijlage 4, inzamelaars textiel

 

Stichting Hulp Dorpen in Koerdistan

Joris van der Haagenstraat 21

2525 TP ’S GRAVENHAGE

Vergunning sinds 8 november 2005

 

Stichting Steun Vrouwen Participatie

Vareseweg 123

3047 AT ROTTERDAM

Vergunning sinds 9 februari 2004

 

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost

Postbus 110

7640 AC WIERDEN

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Steun Opvang Aids Patiënten

Postbus 217

3220 AE HELLEVOETSLUIS

Vergunning sinds 16 oktober 2003

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa

Postbus 160

6130 AD MEERSSEN

Vergunning sinds 2 oktober 2003

 

Stichting Hulpfonds Oost-Europa/Azië

Postbus 19

6570 AA BERG EN DAL

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Kinderleed

Postbus 145

3220 AC HELLEVOETSLUIS

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Mensen in Nood

De Steenbok 11B

5215 MG ’S HERTOGENBOSCH

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Humana

Postbus 65

3980 CB BUNNIK

Vergunning sinds 16 oktober 2003 (en 10 augustus 2004)

 

Vervolg Bijlage 4, inzamelaars textiel

 

Stichting Samen Sterk Tegen Kindermisbruik

Zuiderlingedijk 27

4161 BM HEUKELEM

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Aktie ‘68

Kasteel Holtmeulenstraat 9

6222 AV MAASTRICHT

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Leger des Heils (ReShare BV)

Postbus 1056

4700 BB ROOSENDAAL

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting S.O.S.

Postbus 1217

3000 BE ROTTERDAM

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Kuren met Reuma

A.Reijndersstraat B 234

9663 PN NIEUWE PEKELA

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Vrede Hulp Midden-Oosten

Ampèrestraat 14

3133 KD VLAARDINGEN

Vergunning sinds 9 februari 2004

 

Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Postbus 2208

6020 AE BUDEL

Vergunning sinds 16 oktober 2003 (en 8 april 2008)

 

Stichting KOVAMO

Postbus 275

2650 AG BERKEL EN RODENRIJS

Vergunning sinds 16 oktober 2003

 

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp

Grensweg 4

5741 RK BEEK EN DONK

Vergunning sinds 16 oktober 2003

Bijlage 3, inzamelaars oud papier

S.V. Steenwijkerwold

Steenwijkerwold, Basse, Marijenkampen, Witte paarden, Baars

Muziekvereniging TOP Onna

Geheel Steenwijk, en groot verlaat.

Vereniging O.P.A.

Binnenstad Steenwijk, Dolderkanaal, Groot Verlaat

 

De Beitel, De Oostwijken, Tukseweg en Steenwijkerdiep.

 

Clingenborgh en Torenlanden, Oostermeenthe, Woldmeenthe,

Nieuwe Gagels

Vogelkring Steenwijk e.o.

Gedempte Turfhaven 42

School B voor Daltononderwijs

Steenwijk

Fancy Fair Commissie Ned. Herv. Kerk

Flobbe Steenwijk BV. Produktieweg 22, Steenwijk

 

 

OBS Zuidveen

Zuidveen

Z.en P.C. Steenwijk '34

Broekslagen 4, Steenwijk

O.R. Emmaschool

Steenwijk

Plaatselijk Belang Tuk

Tuk

OBS De Kleine Kamp

Steenwijk

O.R. OBS De Driesprong

Eesveen

Willem Alexanderschool

Admiraal de Ruyterstraat 6, Steenwijk

OBS Kallenkote

Kallenkote

O.R. Johan Frisoschool

Schaepmanstraat 5, Steenwijk

Ned. Gereformeerde Kerk

Hogewal 178

Generaal van den Boschschool

Willemsoord

V.V. d'Olde Veste

Parallelweg 11, Steenwijk

OBS Beatrixschool

Middenweg 4, Steenwijk

Majorettenkorps Vollenhove

Vollenhove

Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria

Sint Jansklooster

OBS Zuiderschool

Giethoorn

OBS Noorderschool

Giethoorn

Muziekvereniging Onderling Genoegen

Wanneperveen

CBS "De Wennepe"

Wanneperveen

Chr. Zangvereniging Looft den Heere

Belt Schutsloot

Scouting Vollenhove

Wheeme 6, Vollenhove

OBS de Rolpaal

Blokzijl en buitengebied

Jeugdclubwerk Blokzijl

Blokzijl en buitengebied

Muziekvereniging Jeduthun

Weerdijk 3, te Oldemarkt

P.C.B.S. Eben-Haëzer

Ossenzijl

V.V. Kuinre

Kuinre

Oudercie.PWA-school

Blankenham

OBS Brinkschool

Aan de Brink, bij de school. Scheerwolde

R.K. St. Bernardusschool

Frieseweg 6, Oldemarkt

OBS De Slinge

Slingerpad 12, de Slinge te Oldemarkt