Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen en woonschepenhaven Steenwijkerland 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen en woonschepenhaven Steenwijkerland 2009
CiteertitelVerordening liggeld Steenwijkerland 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening liggeld Steenwijkerland 2008.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-200901-01-2010intrekking

02-12-2009

Gemeenteblad, 2009, 38

2009/128b
10-12-2008nieuwe regeling

11-11-2008

gemeenteblad, 2008, 31

2008/115e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen en woonschepenhaven Steenwijkerland 2009

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2008, nummer 2008/115;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen en woonschepenhaven Steenwijkerland 2009

(Verordening liggeld Steenwijkerland 2009)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip: een schip uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot woning bestemd;

 • b.

  ligplaats: een gedeelte van een openbaar water, bestemd of geschikt om te worden ingenomen door een woonschip met bijbehorende voorzieningen;

 • c.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van een schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, een steiger en een loopplank;

 • d.

  dag: een aaneengesloten periode van 24 uren beginnende om 00.00 uur;

 • e.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • f.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven ter zake van het hebben van een ligplaats voor een woonschip, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden, bij een verblijf langer dan twee weken aaneengesloten op de krachtens de geldende Woonschepen-verordening aangewezen ligplaats in de woonschepenhaven in de dode arm van het Steenwijkerdiep, dan wel op andere daartoe aangewezen plaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die een ligplaats heeft.

 • 2.

  Als degene die een ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de ligplaatsvergunning, bedoeld in artikel 6 van de geldende Woonschepenverordening, dan wel de hoofdbewoner van het woonschip.

 • 3.

  Wie de hoofdbewoner van het woonschip is wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het liggeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Indien het liggeld naar maandtarieven wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan een kalendermaand.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het liggeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het liggeld worden voldaan uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het liggeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening liggeld Steenwijkerland 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2007, nummer 2007/115d, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening liggeld Steenwijkerland 2009”.

De raad voornoemd,

de griffier, R.G.H.P. Moonen

de voorzitter, drs. H.H. Apotheker

TARIEVENTABEL behorende bij de “Verordening liggeld Steenwijkerland 2009”.

ALGEMEEN

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

 

HOOFDSTUK 1 LIGGELD

 

1.1Het liggeld bedraagt:

 

Ligplaatsen

Straatnaam, huisnummer en postcode van de ligplaats.

Liggeld per maand

Liggeld per jaar.

Ligplaats 1

De Werven 2, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

Ligplaats 2

De Werven 4, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

Ligplaats 3

De Werven 6, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

Ligplaats 4

De Werven 8, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

Ligplaats 5

De Werven 10, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

Ligplaats 6

De Werven 12, 8331 VB Steenwijk

€ 67,97

€ 814,46

1.2 Het liggeld bedraagt:

 

Ligplaatsen

Straatnaam van de ligplaats.

Liggeld per maand

Liggeld per jaar.

Zwaaikom Cornelis- Gracht

a/b woonschepen

€ 8,02

€ 70,85

Behorende bij raadsbesluit van 11 november 2008.

De griffier van Steenwijkerland