Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015
CiteertitelFietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "fietsregeling gemeente Steenwijkerland" in het kader van het Cafetariaplan, vastgesteld bij collegebesluit van 19 september 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

02-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 76307

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015

Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, overwegende dat:

 

 • ·

  de “fietsregeling gemeente Steenwijkerland” in het cafetariaplan per 1 januari 2015 is vervallen;

 • ·

  het wenselijk is om daarvoor een lokale regeling op te stellen;

   

besluit:

 

vast te stellen de hierna volgende “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015”.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: de gemeente Steenwijkerland.

 • b.

  Werknemer: de ambtenaar bedoeld in artikel in artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR/UWO in dienst van de gemeente die een fiets met eventueel toebehoren aanschaft, teneinde deze op meer dan de helft van het voor hem geldende aantal werkdagen voor woon-werkverkeer te gebruiken.

 • c.

  Fiets: een nieuwe fiets, al dan niet met elektrische trapondersteuning.

 • d.

  Aanvraagformulier fietsregeling: het door de werkgever vastgestelde formulier, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling

 • e.

  Overeenkomst fietsregeling: de door de werkgever opgemaakte overeenkomst, opgenomen als bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 2. Procedure

 • 1.

  De werknemer die de werkgever verzoekt om een netto vergoeding in verband met de aanschaf van een fiets ontvangt die vergoeding van de werkgever, mits de aanschaf past binnen de voorwaarden van deelname aan de fietsregeling en het verzoek wordt gedaan binnen 14 dagen na de aanschaf

 • 2.

  Het verzoek als bedoeld in lid 1 kan slechts worden gedaan via een “aanvraagformulier fietsregeling”. Dit formulier bevat een verklaring van het zakelijk gebruik door de werknemer en een toetsing door zijn direct leidinggevende, inzake de aannemelijkheid van het opgegeven zakelijk gebruik in relatie tot de feitelijke situatie.

 • 3.

  De werknemer levert het volledig ingevulde en door hem en leidinggevende ondertekende formulier en overeenkomst in bij P&O en voegt daarbij de gespecificeerde originele rekening van de aanschaf en de volledig door hem ingevulde en ondertekende “overeenkomst fietsregeling”.

 • 4.

  P&O toetst of de aanvrager werknemer is en of de aanschaf binnen de voorwaarden past. Als aan de voorwaarden is voldaan, zorgt de betreffende medewerker P&O voor ondertekening van de “overeenkomst fietsregeling” door de werkgever.

Artikel 3. Voorwaarden en vergoeding

 • 1.

  Het bedrag dat op basis van artikel 2 netto aan de deelnemer wordt vergoed, wordt uitbetaald via het eerstvolgende maandsalaris.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt de waarde van de aanschaf van de fiets tot een maximumbedrag van € 420,- netto. De medewerker kan slechts één maal per 5 kalenderjaren in aanmerking komen voor deze vergoeding.

 • 3.

  Voor de deelnemers die in het kader van het cafetariamodel hebben deelgenomen aan de fietsregeling geldt dat deze vanaf de laatste datum aanschaf pas na 5 jaar mogen deelnemen aan de nieuwe fietsregeling 2015.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling is voor onbepaalde tijd geldig tenzij fiscale of andere wettelijke maatregelen uitvoering van de regeling beperken dan wel onmogelijk maken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen in gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015”. De “fietsregeling gemeente Steenwijkerland “in het kader van het Cafetariaplan, vastgesteld bij collegebesluit van 19 september 2006 komt hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld te Steenwijk,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, drs. S.S. Weistra

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

Bijlage 1: Aanvraagformulier "Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015"

 

 

De ondergetekende,

 

………………………………………………………………………………………(naam en voorletters)

 

……………………………………………………………………………………………(geboortedatum)

 

 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland om verstrekking van een netto vergoeding in verband met de aanschaf van een fiets, passend in de  “Fietsregeling Steenwijkerland 2015”.

De aanschaf blijkt uit de bijgevoegde gespecificeerde rekening die door mij is betaald.

 

 

Verklaring zakelijk gebruik

 

Bij deze verklaar ik de aangeschafte fiets, waarvoor ik van mijn werkgever een netto vergoeding ontvang, te gebruiken voor mijn woon-werkverkeer op meer dan de helft van het voor mij geldende aantal werkdagen.

 

De afstand woon-werkverkeer is ……kilometer enkele reis, waarvan ……kilometer per fiets zal worden afgelegd. De rit van woning naar werk wordt normaliter op …… dagen per week afgelegd.

 

Ik aanvaard dat, indien achteraf blijkt dat, wanneer onvoldoende aannemelijk is dat de fiets in voldoende mate gebruikt wordt voor het beoogde doel, de gevolgen daarvan voor mijn rekening komen.

 

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum …………………………………………………………………

Handtekening werknemer …………………………………………………

 

 

 

Akkoord direct leidinggevende met aannemelijkheid van bovengenoemd zakelijk gebruik:

 

Datum: ………………………………………………………………………..

 

Naam ……………………………………………………………………..…

 

Functie ………………………………………………………………………..

 

Handtekening ………………………………………….…...

 

 

Bijlage 2: Overeenkomst “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015”

 

 

De ondergetekenden:

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, hierbij vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris, hierna te noemen: werkgever,

 

en

 

………………………………………… (naam en voorletters), geboren op ……………............................

 

hierna te noemen: werknemer,

 

overwegende dat:

 

 • de werknemer op grond van de “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015” verzoekt om een netto vergoeding voor de aanschaf van een fiets;

 

 •  ●

  het aannemelijk is dat de aanschaf past binnen de procedure en voorwaarden van de ‘’Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015’’.

 

verklaren te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1

De werknemer ontvangt van de werkgever een netto vergoeding ter grootte van € ……………….., zijnde de aanschafprijs van een fiets, blijkend uit de aan deze overeenkomst gehechte en voldoende gespecificeerde rekening, die door de werknemer is voldaan.

 

Artikel 2

De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen is bepaald in artikel 3 van de “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015”.

 

Artikel 3

De werknemer verklaart dat de fiets die door hem is aangeschaft, zal worden gebruikt voor - dan wel in relatie tot - zijn woon-werkverkeer op meer dan de helft van het voor hem geldende aantal werkdagen (zakelijk gebruik). Het zakelijk gebruik is door de werknemer eveneens aangegeven op het aanvraagformulier “Fietsregeling gemeente Steenwijkerland 2015”, dat onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Steenwijkerland op ......................................

 

De werkgever, De werknemer,

 

 

………………………………………………………………………………

(handtekening) ( handtekening)

 

 

(gemeentesecretaris)